โปรตีนฮิสโตน (Histone protein) คือ อะไร (What is Histone Protein ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนมีสภาพประจุเป็นบวกและมีสภาวะเป็นเบส(เกิดจากการที่มีกรดอะมิโน ชนิดไลซีน และอาร์จินีน ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส)อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งโปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)นี้เป็นหน่วยย่อยของนิวคลีโอโซม(Nucleosome) ทำให้โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)เกี่ยวข้องกับการม้วนตัวของดีเอ็นเอ(DNA)และการแสดงออกของยีน(gene)

โปรตีนฮิสโตน(histone protein) มี 5 ชนิด คือ H1, H2A, H2B, H3 และ H4 โปรตีนฮิสโตน(histone protein) แต่ละชนิดมีขนาดที่เล็ก แต่ละโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนมีจำนวนประมาณ 100 – 200 โมเลกุล

ในนิวคลีโอโซม (Nucleosome)ประกอบด้วยโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ชนิด H2A, H2B, H3 และ H4 อย่างละ 2 โมเลกุล รวมตัวกันเป็นก้อน “ออกทาเมอร์(octamer)” มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 11 นาโนเมตร และมีดีเอ็นเอ(DNA)ยาวประมาณ 200 คู่เบสพันรอบโปรตีนฮิสโตน(histone protein)เหล่านี้และมีโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ชนิด H1 คอยยึดเกาะอยู่

สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ที่มีความคล้ายกันมากยกเว้นโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ชนิด H1 ทำให้เห็นว่าโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ของสิ่งมีชีวิตจำพวกยูคาริโอตแม้ว่าจะมีวิวัฒนาการมานานมากๆแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนฮิสโตน(histone protein)น้อยมาก การที่โปรตีนฮิสโตน(histone protein)มีประจุเป็นบวกทำให้ดีเอ็นเอ(DNA)ซึ่งมีประจุลบอันเกิดจากหมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์สามารถมีสภาวะความเป็นกลางทางกรดเบสได้ถึง 80 %

โปรตีนฮิสโตน(histone protein)มีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณของดีเอ็นเอ(DNA) ทำให้มีสัดส่วนของปริมาณดีเอ็นเอ(DNA) ต่อปริมาณโปรตีนฮิสโตน(histone protein)ค่อนข้างจะคงที่ คือสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 1 : 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดีเอ็นเอ(DNA) และโปรตีนฮิสโตน(histone protein)มีความสำคัญต่อกันอย่างมาก

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)