จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (GMM) คือ อะไร (What is GMM?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified MicroorganismGMM) คือ จุลินทรีย์(Microorganism)ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม(Genetic Engineering)ให้มีความแตกต่างไปจากพันธุกรรมเดิม โดยที่ไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เพื่อจะให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ เช่น เพื่อให้ผลิตเอนไซม์บางอย่างในปริมาณมากๆ

จุลินทรีย์(Microorganism)ที่มีสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified MicroorganismGMM)
– การแลกเปลี่ยนดีเอ็นเอ(DNA)ของจุลินทรีย์(Microorganism)ด้วยวิธีการตามธรรมชาติ
– การใช้เทคนิค Self Cloning
– การใช้เทคนิค in vitro Fertilization
– การใช้เทคนิคก่อการกลายพันธุ์ (Mutagenesis)
– การใช้เทคนิคชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ (Polyploid)
– การใช้เทคนิคการหลอมเซลล์หรือการหลอมโปรโตพลาสต์ ที่ไม่ทำให้เกิดสารพันธุกรรมใหม่ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified MicroorganismGMM)มักจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์และด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมทางอาหาร

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)