ยีนเด่น (dominant gene) คือ อะไร (What is dominant gene ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ยีนเด่น (dominant gene) คือ ยีน(gene)ที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลเด่น(dominant allele)อย่างน้อย 1 แอลลีลเด่น(dominant allele)อยู่ในคู่ของยีน(gene)นั้นที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)ที่เป็นคู่กัน ทำให้ยีนเด่น(dominant gene)สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีเพียงแค่ยีน(gene)เดียวก็ตามทีและทำให้ยีนเด่น(dominant gene)สามารถควบคุมการแสดงลักษณะออกมาในรุ่นต่อไปได้เสมอ โดยที่ยีนเด่น (dominant gene) จะแสดงออกได้มากกว่ายีนด้อย (recessive gene) และยีนเด่น(dominant gene) จะสามารถแสดงออกทั้งได้ทั้งในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous gene)และเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous gene)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)