แอลลีลเด่น(dominant allele) คือ อะไร (What is dominant allele ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

แอลลีลเด่น หรือ อัลลีลเด่น (dominant allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีแอลลีลเด่น(dominant allele) อยู่ในยีน(gene)นั้นเพียงแค่ยีน(gene)เดียว
แอลลีลเด่น (dominant allele) สามารถควบคุมการแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาในรุ่นต่อไปได้เสมอ แอลลีลเด่น(dominant allele) จะแสดงออกได้มากกว่าแอลลีลด้อย(recessive allele)

แอลลีลเด่น(dominant allele) จะสามารถแสดงออกทั้งได้ทั้งในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous gene)และเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous gene)

แอลลีลเด่น(dominant allele) มักเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น ในกรณีเขียนแทนที่มีแอลลีล(allele)เดียวเขียนเป็น T , S, Y หรือในกรณีเขียนแทนที่มีแอลลีล(allele)เป็นคู่เขียนเป็น TT , SS, YY เป็นต้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)