ลักษณะเด่นร่วมกัน คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ลักษณะเด่นร่วมกัน หรือ การแสดงออกร่วมกัน หรือ การข่มร่วมกัน (Co-DominanceCo-Dominant) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้วมีแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ที่แตกต่างกันที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกมาที่แตกต่างกัน โดยแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ทั้งคู่มาควบคุมลักษณะเดียวกันทำให้ต่างฝ่ายต่างข่มกันไม่ลงจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างแย่งกันแสดงออกจนกลายเป็นแสดงออกมาทั้ง 2 ลักษณะที่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน

เช่น ในระบบหมู่เลือด ABO จะมีแอลลีลเด่น(Dominant Allele) 2 แบบ คือ IA และ IBและ มีแอลลีลด้อย(Recessive Allele) 1 แบบ คือ i
หมู่เลือด AB ที่มีจีโนไทป์(Genotype)เป็น IAIB จะเป็นตัวอย่างของลักษณะเด่นร่วมกันเพราะมีแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ที่แตกต่างกันคือ IA และ IB ที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกที่แตกต่างกัน มาควบคุมลักษณะเดียวกัน นั่นคือ หมู่เลือด ทำให้ต่างฝ่ายต่างข่มกันไม่ลงจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างแย่งกันแสดงออกทั้งเลือดหมู่ A และเลือดหมู่ B จนกลายเป็นแสดงออกมาทั้ง 2 ลักษณะที่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันกลายเป็นเลือดหมู่ AB

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)