คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ รงควัตถุที่มีขนาดเล็กมากและเป็นสารประกอบที่มีสีเขียว สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช, ในสาหร่ายทุกชนิด และในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นโมเลกุลที่รับพลังงานจากแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) อยู่ภายในโครงสร้างที่ชื่อว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid Membrane) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อว่า คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
คลอโรฟิลล์(Chlorophyll) สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ในช่วงคลื่นแสงสีฟ้าและแสงสีแดง แต่สามารถดูดกลืนช่วงคลื่นแสงสีเหลืองและแสงสีเขียวได้น้อย ดังนั้นเมื่อได้รับแสงจะดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีแดงเอาไว้ ส่วนแสงสีเขียวที่ไม่ได้ถูกดูดกลืนจึงได้สะท้อนออกมาเป็นแสงสีเขียว ทำให้เราเห็นคลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นสีเขียว
คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)ที่อยู่ในธรรมชาติมีอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งจะมีโครงสร้างของโมเลกุลหลักที่เหมือนกัน คือ มีวงแหวนไพรอล 4 วง แต่คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)แต่ละชนิดจะมีลักษณะโมเลกุลของโซ่ข้าง (Side Chain)ที่แตกต่างกันไป เช่น ความแตกต่างระหว่างคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) และคลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll b) คือ ที่วงแหวนไพรอล วงที่สองของคลอโรฟิลล์ เอ(Chlorophyll a) มีโซ่ข้างเป็นหมู่เมททิล (-CH3) ส่วนของคลอโรฟิลล์ บี(Chlorophyll b) เป็นหมู่อัลดีไฮด์ (-CHO)
การที่โครงสร้างโมเลกุลคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) และคลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll b)แตกต่างกัน ทำให้คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงก็ต่างกันด้วย จึงทำให้คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) และคลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll b) มีสีต่างกันเล็กน้อย โดยที่คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) จะมีสีเขียวเข้ม ส่วนคลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll b)มีสีเขียวอ่อน

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)