No Picture

การโคลนนิ่งพืช (Plants Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)เป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับต้นแบบทุกประการ ดังนั้น
การโคลนนิ่งพืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับพืชที่เป็นต้นแบบทุกประการ 
ซึ่งความจริงแล้วมนุษย์รู้จักการโคลนนิ่ง(cloning)พืชมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นั่นคือ “การเพาะชำพืช” ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยของพืชทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแบบที่เอามาทุกประการ เช่น พวกการปักชำกิ่งพืช การตอนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการไม่เหมือนกับสัตว์ จึงทำให้การโคลนนิ่ง(cloning)พืชไม่ใช่วิธีที่สลับซับซ้อนอะไรมากนักอย่างพืชบางชนิดเพียงหักกิ่งมาปักดินก็สามารถทำได้แล้ว