โครโมโซม (Chromosome) คืออะไร

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

โครโมโซม (Chromosome)เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)รวมถึงหน่วยพันธุกรรมหรือยีน(gene)[ยีน(gene)ก็อยู่ใน ดีเอ็นเอ (DNA) อีกที] ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะของเส้นผม ลักษณะดวงตา เพศ และผิว
โครโมโซม(Chromosome) … อ่านเพิ่มเติม


โครงสร้างของโครโมโซม (Structure of Chromosome)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

โครโมโซม(Chromosome)สามารถพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์สิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาจมีจำนวนและรูปร่างโครโมโซม(Chromosome)แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วทุกๆ เซลล์ภายในของสิ่งมีชีวิตจะมีจำนวนโครโมโซม(Chromosome)เท่ากัน

ยกเว้นในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งจะมีจำนวนโครโมโซม(Chromosome)ลดลงครึ่งหนึ่ง และในเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสซึ่งจะไม่พบโครโมโซม(Chromosome) ถ้าหากตัดโครโมโซม(… อ่านเพิ่มเติม


โครมาทิน (chromatin) คือ อะไร (What is chromatin ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โครมาทิน หรือ โครมาติน (chromatin) คือ สายของดีเอ็นเอ(DNA)สายยาวเพียงสายเดียวที่พันตัวรอบโปรตีนที่ชื่อ“ฮิสโตน(histone)”เอาไว้ ทำให้รูปร่างของโครมาทิน(chromatin) มีรูปร่างคล้ายลูกปัดที่มีลักษณะเรียงต่อๆกัน โดยมีสายของดีเอ็นเอ(DNA)พันรอบลูกปัดนั้นอยู่ โครมาทิน(chromatin) จึงเป็นสารประเภท “นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)” [มาจากคำว่า Nucleic + Protein ซึ่งดีเอ็นเอ(DNA)เป็นพวก … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome) คือ อะไร (What is homologous chromosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous Chromosome) คือ โครโมโซม(chromosome)ที่เป็นคู่ที่เหมือนกัน มียีน(gene)ที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม(chromosome)ที่เป็นคู่กัน

ซึ่งโดยปกติแล้วโครโมโซม(chromosome)ในเซลล์(cell)ของร่างกาย จะมีรูปร่างรวมถึงลักษณะที่เหมือนกันและความยาวที่เท่ากัน เป็นคู่ ๆ โดยแต่ละคู่จะถูกเรียกว่า โฮโมโลกัสโครโมโซม (homologous chromosome)อ่านเพิ่มเติม


โครมาทิด (chromatid) คือ อะไร (What is chromatid ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โครมาทิด หรือ โครมาติด (Chromatid) คือ โครโมโซม(chromosome)ที่ได้จำลองตัวเองจนมีลักษณะเป็นเส้นคู่ ทำให้เห็นแท่งโครโมโซม(chromosome)มี 2 โครมาทิด(Chromatid)ที่เหมือนกันทุกประการ และติดกันที่ เซนโทรเมียร์(Centromere) โดยโครมาทิด (chromatid) สามารถพบเห็นได้ในขั้นตอนของการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะในระยะเมตาเฟส (metaphase) จะสามารถเห็นได้ชัดโดยมองผ่านกล้องจุลทรรศน์… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ความแตกต่างระหว่าง โครมาทิน (chromatin) กับ โครมาทิด (chromatid) และความเกี่ยวพันกัน

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

ความแตกต่างระหว่าง โครมาทิน (chromatin) กับ โครมาทิด (chromatid) คือ
โครมาทิน (Chromatin) จะมองเห็นเป็นเส้นใย และ มักพบเห็นชัดในช่วงที่เซลล์ไม่มีการแบ่งตัวหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟส (interphase) ส่วน โครมาทิด (chromatid) จะมองเห็นเป็นคู่แท่งติดกัน หรือเส้นคู่ติดกัน ที่เซนโทรเมียร์ (Centromere) และ มักพบเห็นชัดในช่วงที่เซลล์มีการแบ่งตัวที่อยู่ในระยะเมตาเฟส (metaphase)

ความเกี่ยวพันระหว่าง โครมาทินอ่านเพิ่มเติม


นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ อะไร (What is Nucleosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ หน่วยย่อยของโครโมโซม (chromosome) โดยที่โครโมโซม (chromosome)ประกอบด้วยโครงสร้างคล้ายสายลูกปัดซึ่งโครมาทิน(chromatin) ซึ่งตัวลูกปัดที่อยู่บนสายนั้นถูกเรียกว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) หรือกล่าวได้ว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) เป็นหน่วยย่อยของโครมาทิน(chromatin)

ในแต่ละนิวคลีโอโซม (nucleosome) ประกอบด้วยโปรตีนฮิสโตน(Histone protein)ชนิด H2A, H2B, H3 … อ่านเพิ่มเติม


โปรตีนฮิสโตน (Histone protein) คือ อะไร (What is Histone Protein ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนมีสภาพประจุเป็นบวกและมีสภาวะเป็นเบส(เกิดจากการที่มีกรดอะมิโน ชนิดไลซีน และอาร์จินีน ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส)อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งโปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)นี้เป็นหน่วยย่อยของนิวคลีโอโซม(Nucleosome) ทำให้โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)เกี่ยวข้องกับการม้วนตัวของดีเอ็นเอ(DNA)และการแสดงออกของยีน(gene)

โปรตีนฮิสโตน(histone protein) มี 5 ชนิด คือ H1, H2A, H2B, H3 และ … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โลคัส (locus) คือ อะไร (What is locus ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โลคัส หรือ โลกัส (locus, loci) คือ ตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนยีน(gene)หรือตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนลำดับดีเอ็นเอ(DNA)โดยอยู่บนโครโมโซม(chromosome) ลำดับยีน(gene)ในดีเอ็นเอ(DNA)บนโลคัส(locus)หนึ่งๆอาจมีได้หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเรียกว่า แอลลีล(allele)… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ออโตโซม (autosome) คือ อะไร (What is autosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

ออโตโซม (autosome) คือ ชื่อเรียกโครโมโซม(chromosome)หรือกลุ่มของโครโมโซม(chromosome)ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะต่างๆของร่างกาย ยกเว้น ลักษณะที่เกี่ยวกับเพศ ออโตโซม(autosome)มีเหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง

ออโตโซม(autosome) ในเซลล์ร่างกายของคน(2n)มี 22 คู่ ถูกแบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ A B C D E F G แต่ออโตโซม(autosome) ในเซลล์สืบพันธุ์(n)มีแค่ … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คือ อะไร (What is sex chromosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คือ ชื่อเรียกของโครโมโซม(chromosome)ที่ควบคุมลักษณะทางเพศหรือเป็นตัวกำหนดเพศ

โครโมโซมเพศ (sex chromosome)ในเซลล์ร่างกายของคนมีจำนวน 1 คู่ คือ โครโมโซม(chromosome) X และ โครโมโซม(chromosome) Y ที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน โดยเพศหญิงถูกกำหนดด้วยโครโมโซม(chromosome) X จำนวน 2 แท่ง คือ … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ความแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

ข้อแตกต่างระหว่าง ยีน(Geneดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome) คือ

อ่านเพิ่มเติม

เซนโทรเมียร์ คือ อะไร (What is Centromere?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

เซนโทรเมียร์หรือเซนโตรเมียร์(Centromere) คือ ตำแหน่งหนึ่งบนโครโมโซม(Chromosome)จะมีลักษณะเป็นรอยคอดที่บนโครโมโซม(Chromosome)และเป็นที่อยู่ของโปรตีนไคนีโตคอร์หรือไคนีโทคอร์(Kinetochore)

ดีเอ็นเอ(DNA)ในบริเวณตำแหน่งเซนโทรเมียร์(Centromere) จะขดตัวแน่นกว่าบริเวณอื่นของโครโมโซม(Chromosome)แม้แต่ในขณะเกิดการจำลองตัวของโครโมโซม(Chromosome)อยู่ก็ตามที นอกจากนี้ในขณะเกิดการแบ่งเซลล์เส้นใยสปินเดิล(Spindle … อ่านเพิ่มเติม