ยีน (gene) คืออะไร (What is Gene ?)

February 22, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีน (Gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) หรือ ส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (transcription) ได้เป็นเอ็มอาร์เอ็นเอ(mRNA) แล้วนำเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)ที่ได้มาแปลรหัส (translation) เป็นสายโพลีเปปไตด์ (polypeptide) หนึ่งสายอีกทีหนึ่ง

ยีน (Gene)ประกอบด้วย ส่วนที่ถูกถอดรหัสอ่านเพิ่มเติม


พันธุกรรม คือ อะไร (What is Heredity ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หรือ พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ และ ลักษณะเชิงปริมาณ โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม(Heredity)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(Heredity)

พันธุกรรม(Heredity)อาจสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า กรรมพันธุ์
พันธุกรรม(Heredity) เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปมากมาย โดยมีหน่วยควบคุมที่คอยควบคุมลักษณะต่างๆเหล่านี้ ที่เรียกว่า ยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประวัติของ เทคโนโลยีชีวภาพ (History of biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) โดยเทคโนโลยีชีวภาพเมื่อก่อนมักนำไปใช้กับทางด้านอาหารและด้านการเกษตร

การค้นพบ โครงสร้างของสารพันธุกรรม หรือ DNA โดยเจมส์ วัตสัน และฟรานซิส คริก ในปี พ.ศ. 2496 ต่อมามีการค้นพบเอนไซม์ตัดจำเพาะในแบคทีเรีย โดยเวอร์เนอร์ อาร์เบอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2500-2510 ในปี พ.ศ. 2516 เอนไซม์ตัดจำเพาะนี้ถูกนำไปทดลองใช้ในการทดลองตัดยีนจากแบคทีเรียเซลล์หนึ่ง แล้วนำไปใส่ให้แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งเป็นผลสำเร็จ … อ่านเพิ่มเติม


การใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ (Applications of biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ มีหลายด้านเช่น

1. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเกษตร คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่งยีน ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ การตัดแต่งยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อศัตรูพืชหรือโรคพืช การพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า

2. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร คือ การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดง การทำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณเนื้อ

3. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การลดการใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำปุ๋ยหรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะหรือน้ำเสีย

4.เทคโนโลยีชีวภาพ ด้าน เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น … อ่านเพิ่มเติม


เทคโนโลยีชีวภาพ คือ อะไร (What is biotechnology ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยทาง United Nations Convention on Biological Diversity ได้ให้นิยามของ เทคโนโลยีชีวภาพ ไว้ว่า
“Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or … อ่านเพิ่มเติม


พันธุศาสตร์(Genetics) คือ อะไร (What is Genetics ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

พันธุศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ genetics โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคำว่า “genno” ซึ่งแปลว่า “การให้กำเนิด”ดังนั้น พันธุศาสตร์ คือ สาขาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา ซึ่งว่าด้วยการศึกษา ดีเอ็นเอ (DNA), หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน(gene), พันธุกรรม (heredity)โรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ… อ่านเพิ่มเติม


ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทำจากนมชนิดต่างๆ เช่น นมสด นมพร่องมันเนย หรือ นมถั่วเหลือง โดยการหมักนมร่วมกับแบคทีเรียพวก แลคโตบาซิลัส เอซิโดซิส และ สเตรปโตคอคคัส เทอร์โมฟิลลัส แบคทีเรียพวกนี้จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมให้กลายเป็นกรดแลคติค ทำให้เกิดภาวะกรดและมีรสเปรี้ยว จะทำได้ 2 แบบ คือ นมเปรี้ยว ที่มีลักษณะเป็นน้ำคล้ายเครื่องดื่ม อีกชนิดหนึ่ง คือ โยเกิร์ต ที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้น

– ขนมปัง
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นอาหารที่ทำจากแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำและยีสต์ หรือ ผงฟู และอาจใช้ส่วนผสมอื่นๆเพื่อใช้ในการแต่งสี รสชาติและกลิ่น ให้แตกต่างกันไป จากนั้นนำส่วนผสมเหล่านี้มาตีรวมให้เข้ากันและนำไปอบ

– … อ่านเพิ่มเติม


เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางด้านการแพทย์และสุขภาพได้หลายอย่างหลายด้าน
ตัวอย่างเช่น
– ด้านยารักษาโรค เช่น การนำความรู้มาประยุกต์กันระหว่างทาง
เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย
 จนสามารถทำยารักษาโรคตัวใหม่ได้
– ด้านการป้องกันโรค เช่น การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมของพ่อแม่เพื่อดูว่าบุตรที่เกิดมาจะมีโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมใดๆหรือไม่ หรือ การทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
– ด้านการวินิจฉัยหาสาเหตุโรค เช่น การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ หรือ การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม
– ด้านการรักษาโรค เช่น การประยุกต์ใช้… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพมีกี่ประเภท

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพไม่มีจำนวนประเภทหรือไม่มีจำนวนชนิดที่แน่นอน และที่สำคัญคือ ไม่ควรจะระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่แน่นอนลงไป เพราะมันจะเป็นการขัดขวางหรือเป็นการจำกัดการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่างๆหรือด้านต่างๆ เนื่องจากเมื่อระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ชัดเจนลงไปจะเป็นการตีกรอบขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอยู่แค่ในจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ได้ระบุหรือนิยามไว้ ทำให้จำกัดการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพลงไปด้วย

อย่างเช่น
ถ้าบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพมี 4 ประเภท คือ
1.GMOs
2.การโคลนนิ่ง
3.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ซึ่งประเภทเหล่านี้เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ถ้าเทคโนโลยีชีวภาพถูกจำกัดด้วยประเภทเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับบางเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากนี้อาจไม่เกิดขึ้นได้
เช่น
– DNA Computing … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ในปัจจุบันสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยมักจะถูกนำมาใช้เพื่อการรักษาโรค ดังนั้นเพื่อที่จะพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของสมุนไพรและสมุนไพรไทยให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการค้นหาสรรพคุณของสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมๆ มีการสกัดสารต่างๆจากสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคให้บริสุทธิ์และหาโครงสร้างของสารชนิดนั้น ทำการทดลองทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาของสารชนิดนั้นเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์หรือยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่อไป

ตัวอย่างของงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย เช่น
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพวิจัยออกมาว่า สารสกัดจากต้นมะหาดสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)ได้ ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์สำคัญต่อกลไกการสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนัง ดังนั้น เมื่อการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)ถูกยับยั้ง ทำให้การสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนังลดน้อยลง … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

พันธุวิศวกรรมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (How to genetic engineering improve biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การที่ พันธุวิศวกรรม พัฒนาไปในหลายๆด้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมพืช หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ(DNA)หรือทางด้านอื่นๆ เป็นผลทำให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาตามไปด้วย เพราะเนื่องด้วย พันธุวิศกรรม นั้นเป็นส่วนหนึ่งเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเอง… อ่านเพิ่มเติม


No Picture
No Picture

เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เนื่องด้วยการเป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลิน(Insulin)ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดอินซูลิน(Insulin)เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อมาทดแทน

ระยะแรกในผลิตอินซูลิน(Insulin)จะผลิตจากตับอ่อนของหมูหรือวัว เนื่องจากว่าอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของหมูมีกรดอะมิโนเพียงหน่วยเดียวที่แตกต่างจากอินซูลิน(Insulin)ของคน และอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของวัวมีกรดอะมิโนแค่ 3 หน่วยที่แตกต่างจากของคน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพบว่าผู้ที่รับอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของหมูหรือวัวเกิดอาการแพ้เกิดขึ้น เช่น … อ่านเพิ่มเติม


จีโนม (Genome) คือ อะไร (What is Genome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จีโนม (Genome) คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง

จีโนม (Genome) อยู่บนดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง จีโนม (Genome) ก็คือ ชุดของ ดีเอ็นเอ (DNA) ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลล์นั่นเอง
จีโนม (Genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดของจีโนม (Genome)แตกต่างกัน
โดยมีคำกล่าวว่า จีโนม (Genome) คือ “แบบพิมพ์เขียว” (Blueprint)ของสิ่งมีชีวิต
ใน… อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ อะไร (What is Cloning ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การคัดลอก หรือการทำซ้ำ ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

หากกล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

โดยคำว่าโคลน (Clone) นั้นมาจากภาษากรีกจากคำว่า “Klone” ซึ่งแปลว่า แขนง กิ่ง ก้าน โดยใช้อธิบายการแบ่งตัวแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual) ของในพืชและสัตว์

และโดยที่คำว่าโคลน จะถูกใช้เรียกสิ่งที่ถูกโคลนออกมาจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ

ตัวอย่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการโคลนนิ่ง (Cloning) เช่น … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประโยชน์ หรือ ข้อดี ของการโคลนนิ่ง (Advantages of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชหายาก หรือเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ ได้เร็วกว่าการผสมพันธุ์กันแบบปกติตามธรรมชาติ

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี เช่น หมูที่ให้เนื้อในปริมาณมากหรือโคที่ให้น้ำนมในปริมาณมากที่มีความต้านทานโรคสูง เป็นต้น

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมทั้งสัตว์ที่ผสมพันธุ์กันด้วยวิธีทางธรรมชาติหรือผสมเทียมหรือสัตว์ที่เป็นจีเอ็มโอ(GMOs) โดยสัตว์เหล่านี้อาจปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อผลิตยารักษาโรคได้

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์ทดลองที่มีพันธุกรรมและลักษณะที่เหมือนกันเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

การโคลนนิ่งพืช (Plants Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)เป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับต้นแบบทุกประการ ดังนั้น
การโคลนนิ่งพืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับพืชที่เป็นต้นแบบทุกประการ 
ซึ่งความจริงแล้วมนุษย์รู้จักการโคลนนิ่ง(cloning)พืชมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นั่นคือ “การเพาะชำพืช” ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยของพืชทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแบบที่เอามาทุกประการ เช่น พวกการปักชำกิ่งพืช การตอนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการไม่เหมือนกับสัตว์ จึงทำให้การโคลนนิ่ง(cloning)พืชไม่ใช่วิธีที่สลับซับซ้อนอะไรมากนักอย่างพืชบางชนิดเพียงหักกิ่งมาปักดินก็สามารถทำได้แล้ว… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ข้อเสีย หรือ ผลเสีย ของการโคลนนิ่ง (Disadvantages of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– การโคลนนิ่ง(cloning) ทำให้เกิดความไม่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวต้นแบบ

– การโคลนนิ่ง(cloning) ทำให้เกิดการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ

– การโคลนนิ่ง(cloning) อาจทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีมีน้อยลงเพราะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดไม่เปลี่ยนแปลง

– การโคลนนิ่ง(cloning) อาจทำให้มีวิวัฒนาการลดลง และอาจลดความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ได้(เพราะมีความเหมือนกันเป็นจำนวนมาก)

– การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีปัญหาด้านจริยธรรม เช่น อย่างในกรณีการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์เพราะต้องทำการโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันออกมาแล้วนำอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบ ซึ่งทำให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ

การโคลนนิ่ง(… อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งมนุษย์ (Human Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านจริยธรรม อย่างเช่น ในกรณีที่มีคนต้องการอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนื่องจากอาจสูญเสียไป หรือ ใช้การไม่ได้ อันเนื่องเหตุใดเหตุหนึ่ง แล้วรอรับบริจาคอวัยวะนั้นอยู่เพื่อการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะเดิมที่สูญเสียไป ซึ่งต่อให้ได้รับบริจาคแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันตนเองที่อาจต่อต้านอวัยวะที่รับมาใหม่ได้ทำให้เกิดผลไม่ดีได้ หากว่าได้ทำการโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันออกมาซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาและพันธุกรรมรวมถึงอวัยวะที่คนต้นแบบสูญเสียไปก็ยังมีอยู่ครบถ้วน แล้วนำอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบสูญเสียไป ซึ่งทำให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ และเป็นที่กังขาของหลายคนว่าคนที่ถูกโคลนนิ่ง(cloning)ออกมาถือเป็นมนุษย์หรือไม่นอกจากนั้น การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอย่างในการพิสูจน์จำแนกผู้กระทำผิดในคดีต่างๆ อย่างกรณีใช้การตรวจดีเอ็นเอ(DNA)เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเนื่องด้วยโคลนมีดีเอ็นเอ(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประวัติการโคลนนิ่ง (History of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ความจริงแล้วการโคลนนิ่ง (Cloning)นั้น มนุษย์สามารถที่จะทำได้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ซึ่งเป็นการโคลนนิ่ง (Cloning) ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนอะไรมากมาย นั่นคือ การโคลนนิ่ง(Cloning)ที่ทำกับพืชนั่นเอง หรือคือ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศของพืช ที่เรียกกันว่า “การเพาะชำพืช” ซึ่งเรื่องการโคลนนิ่ง(Cloning) ของสัตว์และมนุษย์ก็เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นกัน โดยต่อมาการโคลนนิ่งพืช ก็ได้มีการพัฒนาโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย อย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นั่นเอง 
ส่วนด้านการโคลนนิ่งสัตว์นั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 (ค.ศ.1880) … อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)นั้นจะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการ จึงมีผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพราะมีการแสดงออกของยีน(Gene)ที่เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับในมนุษย์นั้นมีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ นั่นคือ แฝดแท้(Identical Twins) เพราะแฝดแท้จะมีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกันทุกประการรวมถึงหน้าตาและเพศ เพราะเกิดจากการที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับ ตัวอสุจิ 1 ตัว และมีการแบ่งแยกตัวออกจากกันภายหลัง ในขณะที่ แฝดเทียม(Fraternal Twins) เกิดจากการที่มี ไข่ 2 ใบ ผสมกับอสุจิ … อ่านเพิ่มเติม


เด็กหลอดแก้ว (IVF) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เด็กหลอดแก้ว (In Vitro FertilizationIVF) คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฎิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ภายนอกร่างกาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยการนำไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายผู้หญิงและนำเอาสเปิร์มของฝ่ายผู้ชาย มาทำการปฏิสนธิกันภายในภาชนะบรรจุของเหลว เสร็จแล้วจึงนำไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว หรือ ตัวอ่อนเอ็มบริโอ(Embryo) ใส่เข้าไปยังมดลูกของฝ่ายผู้หญิง เพื่อทำให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์

คำว่า “เด็กหลอดแก้ว” มาจากการที่ขั้นตอนในการทำให้เกิดเด็กมีการปฎิสนธิแบบ “In Vitro” ที่เป็นภาษาละติน แปลว่า “ภายนอกสิ่งมีชีวิต” ซึ่งIn Vitro โดยทั่วไปมักจะทำกันในหลอดทดลองและหลอดทดลองจะทำมาจากแก้ว จึงได้เรียกหลอดทดลองว่า หลอดแก้ว และเป็นเหตุให้เรียกเด็กที่เกิดจากขั้นตอนเหล่านี้ว่า “เด็กหลอดแก้ว

ปัจจัยในการเลือกทำเด็กหลอดแก้ว (… อ่านเพิ่มเติม


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คืออะไร (What is Plant Tissue Culture ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture) คือ การเพาะเลี้ยงพืช เฉพาะบางส่วนของพืชเพื่อให้ได้พืชชนิดนั้นทั้งต้น ทำให้มีขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมาก ทั้งที่พืชที่ถูกนำชิ้นส่วนมาขยายพันธุ์ต่อนั้นมีจำนวนน้อยต้น

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)เป็นการรวบรวมเทคนิคต่างๆมาใช้ในการดูแลรักษาและการเจริญเติบโต ของ เซลล์พืช หรือ เนื้อเยื่อพืช หรือ อวัยวะชิ้นส่วนของพืช ภายใต้สภาวะการปลอดเชื้อและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)ชนิดนั้นๆ โดยใส่ไว้บนอาหารไว้สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)เพื่อให้ได้พืชชนิดนั้นทั้งต้น ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(Plant tissue culture)นี้มักใช้เพิ่มจำนวนพืชที่มีลักษณะเหมือนกันทางพันธุกรรมอ่านเพิ่มเติม


หนังดังกับเทคโนโลยีชีวภาพ

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

แฟนตาสติค โฟร์(Fantastic 4, มนุษย์กายสิทธิ์ทั้งสี่ )
นักวิทยาศาสตร์ ดร.รี้ด ริชาร์ดส นำทีมเดินทางสู่อวกาศ ในการเดินทางในอวกาศ เขาและทีมต้องเผชิญกับพายุรังสีคอสมิคที่รุนแรง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมต่อลูกเรือทั้งหมด หรือ เกิดการกลายพันธุ์ เพราะ ดีเอ็นเอ(DNA)เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่แทนที่เขาและทีมจะกลายเป็นโรคมะเร็ง(Cancer) กลับกลายพันธุ์เป็นยอดมนุษย์พิทักษ์โลกไปทั้ง 4 คน

ดิ อะเมซิ่ง สไปเดอร์แมน (The Amazing Spider Man)
พระเอก … อ่านเพิ่มเติม


ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

สำหรับปัญหานี้เคยถูกกล่าวว่าเป็นปัญหาโลกแตก ไม่สามารถหาคำตอบได้
ความจริงแล้วเรื่องนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์หาคำตอบด้วยหลักวิวัฒนาการได้
ถ้าถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ก็ต้องขยายความว่า ไข่ในที่นี้หมายถึงไข่อะไร
ถ้าเป็นไข่ตัวอะไรก็ได้ แน่นอนว่าคำตอบย่อมเป็น
“ไข่เกิดก่อนไก่”
เพราะในยุคไดโนเสาร์มีไข่ไดโนเสาร์อยู่แน่นอนมีหลักฐานทางซากฟอสซิลที่มีอยู่แต่ในขณะนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่เกิดขึ้น(ตามหลักฐานที่ปรากฏ)
แต่ถ้าไข่นั้นหมายถึงไข่ไก่
หรือคำถามนั้นคือ ไก่กับไข่ไก่อะไรเกิดก่อนกัน
คำตอบย่อมเป็น
“ไก่เกิดก่อนไข่”
ทำไมถึงได้คำตอบเช่นนี้มีคำอธิบายโดยอ้างอิงหลักวิวัฒนาการ

ตามปกติแล้วการผสมพันธ์ุแบบอาศัยเพศมักจะได้ลูกที่มีพันธุกรรมแตกต่างไปจากพ่อแม่ด้วยกลไกทางวิวัฒนาการ
หากย้อนยุคไปในสมัยก่อนที่จะมีไก่เกิดขึ้น
ย่อมมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมและมีรูปร่างคล้ายไก่แต่ไม่ถูกเรียกว่าไก่ เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า สัตว์คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่)
ตามหลักวิวัฒนาการแล้ว ไก่ย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่)ผสมพันธ์ุแบบอาศัยเพศจนออกไข่มาเป็นไก่ แต่ไข่ที่ไก่ใช้เกิดนั้นจะไม่ถูกเรียกว่า ไข่ไก่ เพราะไข่นี้ไม่ได้ออกมาจากตัวไก่แต่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่) จึงเรียกไข่ที่ไก่ใช้เกิดออกมาว่า ไข่สัตว์คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่) ดังนั้นเมื่อมีตัวไก่ออกมาเป็นตัว ไข่ที่ออกมาจากตัวไก่ จึงเรียกว่า ไข่ไก่
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “ไก่เกิดก่อนไข่ไก่”… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

จีเอ็มโอ (GMOs) คือ อะไร (What is GMOs ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

จีเอ็มโอ ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Genetically Modified Organisms (GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรมจากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

โดยจากการตัดเอายีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยตามปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำยีน(gene)อ่านเพิ่มเติม