พันธุกรรม | เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ พันธุกรรม

ลักษณะเด่นร่วมกัน คือ อะไร

     ลักษณะเด่นร่วมกัน หรือ การแสดงออกร่วมกัน หรือ การข่มร่วมกัน (Co-Dominance, Co-Dominant) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) แล้วมีแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ที่แตกต่างกันที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกมาที่แตกต่างกัน โดยแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ทั้งคู่มาควบคุมลักษณะเดียวกันทำให้ต่างฝ่ายต่างข่มกันไม่ลงจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างแย่งกันแสดงออกจนกลายเป็นแสดงออกมาทั้ง 2 ลักษณะที่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ คือ อะไร

     ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) ไม่สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์หรือสามารถข่มการแสดงออกได้เพียงบางส่วน จนมีลักษณะของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาผสมร่วมกับลักษณะของแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ด้วย
     ตัวอย่างเช่น สีชมพูของดอกลิ้นมังกร
กำหนดให้
     - R แทนแอลลีลเด่น(Dominant Allele) ควบคุมลักษณะสีแดงของดอกลิ้นมังกร
     - r แทนแอลลีลด้อย(Recessive Allele) ควบคุมลักษณะสีขาวของดอกลิ้นมังกร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ลักษณะเด่นสมบูรณ์ คือ อะไร

     ลักษณะเด่นสมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบสมบูรณ์ (Complete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์ จนไม่มีลักษณะด้อยของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาเลย ทำให้สภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์มีลักษณะฟีโนไทป์(Phenotype)ที่แสดงออกมาเป็นเหมือนแบบโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) ที่มียีน(Gene)ที่เป็นแอลลีลเด่น(Dominant Allele)เหมือนกันทั้งคู่


ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

ไก่กับไข่ไก่

     สำหรับปัญหานี้เคยถูกกล่าวว่าเป็นปัญหาโลกแตก ไม่สามารถหาคำตอบได้
ความจริงแล้วเรื่องนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์หาคำตอบด้วยหลักวิวัฒนาการได้
ถ้าถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ก็ต้องขยายความว่า ไข่ในที่นี้หมายถึงไข่อะไร
ถ้าเป็นไข่ตัวอะไรก็ได้ แน่นอนว่าคำตอบย่อมเป็น
“ไข่เกิดก่อนไก่”
เพราะในยุคไดโนเสาร์มีไข่ไดโนเสาร์อยู่แน่นอนมีหลักฐานทางซากฟอสซิลที่มีอยู่แต่ในขณะนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่เกิดขึ้น(ตามหลักฐานที่ปรากฏ)
แต่ถ้าไข่นั้นหมายถึงไข่ไก่
หรือคำถามนั้นคือ ไก่กับไข่ไก่อะไรเกิดก่อนกัน
คำตอบย่อมเป็น
“ไก่เกิดก่อนไข่”
     ทำไมถึงได้คำตอบเช่นนี้มีคำอธิบายโดยอ้างอิงหลักวิวัฒนาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


การผสมกลับ (Back Cross) คือ อะไร (What is Back Cross?)

     การผสมกลับ หรือ แบคครอส (Back Cross) คือ วิธีการทดสอบจีโนไทป์(Genotype)ของสิ่งมีชีวิตรุ่นF1ที่ต้องสงสัยที่มีลักษณะเด่นว่าเป็นแบบพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทาง โดยการนำสิ่งมีชีวิตรุ่นF1ที่ต้องสงสัยไปผสมกับรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่ที่มีลักษณะด้อยแท้ ถ้าผลออกมาเป็นลักษณะเด่นทั้งหมดแสดงว่าสิ่งมีชีวิตรุ่นF1ที่ต้องสงสัยนั้นเป็นลักษณะเด่นแบบพันธุ์แท้ แต่ถ้าผลออกมาเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยมีเป็นสัดส่วน 1:1 แสดงว่าเป็นลักษณะเด่นแบบพันธุ์ทาง

     นอกจากนี้ การผสมกลับ หรือ แบคครอส (Back Cross)ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้ด้วย


เทสครอส (Test Cross) คือ อะไร (What is Test Cross?)

     การผสมทดสอบ หรือ เทสครอส (Test Cross) คือ วิธีการทดสอบจีโนไทป์(Genotype)ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยที่มีลักษณะเด่นว่าเป็นแบบพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทาง โดยการนำสิ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยไปผสมกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มีลักษณะด้อยแท้ ถ้าลูก(รุ่น F1)ที่ออกมาเป็นลักษณะเด่นทั้งหมดแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยนั้นเป็นลักษณะเด่นแบบพันธุ์แท้ แต่ถ้าลูก(รุ่น F1)ที่ออกมาเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยมีเป็นสัดส่วน 1:1 แสดงว่าเป็นลักษณะเด่นแบบพันธุ์ทาง


ลักษณะด้อย คือ อะไร (What is Recessive Trait?)

     ลักษณะด้อย(Recessive Trait)คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยจะปรากฎให้เห็นหรือแสดงออกได้น้อยจะถูกควบคุมโดยยีนด้อย(Recessive Gene) ดังนั้นลักษณะด้อยจะปรากฏออกมาได้เมื่อยีนด้อย(Recessive Gene) ที่ควบคุมลักษณะด้อยอยู่ในสภาพเป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)เท่านั้นคือเป็นแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ทั้งคู่ ถ้าอยู่ในสภาพเป็นเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene)จะถูกแอลลีลเด่น, อัลลีลเด่น(Dominant Allele)ของลักษณะเด่น(Dominant Trait, Dominance)หรือลักษณะเด่น(Dominant Trait, Dominance)ข่มเอาไว้จนไม่สามารถแสดงลักษณะด้อยออกมาได้


ลักษณะเด่น คือ อะไร (What is Dominant Trait?)

     ลักษณะเด่น(Dominant Trait, Dominance) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่จะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดทุกรุ่น และถูกควบคุมโดยยีนเด่น (Dominant Gene) ดังนั้นลักษณะเด่นจะสามารถแสดงออกมาได้ทั้งที่สภาพยีน(Gene)ที่ควบคุมลักษณะเด่นอยู่ในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)และเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene)


ลักษณะทางพันธุกรรม คือ อะไร

     ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน(Gene)และสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้