นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ อะไร (What is Forensic Science ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยในการค้นหาความจริงหรือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ
สาขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science)ตัวอย่างเช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาการแพทย์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ พฤกษศาสตร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น

ตัวอย่างวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ … อ่านเพิ่มเติม