תנאי שימוש · בלייזר
ניוזלטר

רוצה להירשם לניוזלטר של בלייזר ?

רוצה להירשם לניוזלטר של בלייזר ?

שלח

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר "בלייזר", בדומיין www.blazermagazine.co.il אשר ידיעות שורות מרחוב המסגר 9 בתל אביב (להלן: "ידיעות") מנהלת ומפעילה, וכן באפליקציית "rulz" הניתנת להורדה למכשירי תקשורת שונים כדוגמת מחשב לוח, טלפון סלולארי וכיוצ"ב (להלן: "האפליקציה").

האפליקציה ניתנת להורדה למכשירים המבוססים על מערכות הפעלה של אפל (להורדה באמצעות ה- App store) ואנדרואיד של גוגל (להורדה באמצעות ה-Google Play).

השימוש באתר ובאפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי,  (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הנכללים באתר ו/או באפליקציה.

ידיעות רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיקונים כאמור יפורסמו באתר ו/או באמצעות האפליקציה.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר ובאפליקציה בהתאם לכללים המפורטים להלן.

אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של ידיעות לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר ובאפליקציה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה.

אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בתוך מסגרת ,(Frame) גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצובם או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לאתר ו/או לאפליקציה וידיעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

 

רישום לאתר ולאפליקציה וקבלת דבר פרסומת

בעת ההרשמה לאתר ו/או הורדת האפליקציה תתבקש למסור פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. ידיעות רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

בעת הרישום, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר ו/או האפליקציה.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע שבבעלות ידיעות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע וידיעות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של ידיעות, שמתפרסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

קישורים באתר ובאפליקציה

באפליקציה ובאתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי ידיעות או מטעמה, וידיעות אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר ו/או האפליקציה מקשרים לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת ידיעות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ידיעות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ידיעות אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר ו/או באפליקציה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות רשאית להסיר מהאתר ומהאפליקציה קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

מדיניות פרטיות

ידיעות מכבדת את פרטיות הגולשים. מדיניות הפרטיות העדכנית של ידיעות נמצאת בכל עת בכתובת http://www.blazermagazine.co.il/privacy והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

 

תכנים מסחריים

האתר והאפליקציה כוללים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול  ו/או בוידאו (להלן : "התכנים המסחריים").

ידיעות או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים. ידיעות או מי מטעמה אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות התכנים המסחריים יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ידיעות אינה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאפליקציה וכן בכל תוכן הכלול בהם לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה הינן של ידיעות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי ידיעות לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר ו/או לאפליקציה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר ובאפליקציה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 

אחריות ידיעות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם .(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה.

השימוש באתר ו/או באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידיעות לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש כאמור ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש כאמור.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את ידיעות, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד ידיעות.

 

שינויים באתר ובאפליקציה והפסקת השירות

ידיעות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר והאפליקציה, המראה שלהם ועיצובם, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים ואחרים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ידיעות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, . ידיעות תפרסם במדיה הרלוונטית ו/או באתר ו/או באפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ידיעות  את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה בית המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו.

 

פנו אלינו

ידיעות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של הגולשים והמשתמשים באתר ובאפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר ו/או באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באתר ו/או באפליקציה. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת blazer@yedtik.co.il.

 

מחלקת שירות לקוחות

פניות כאמור ניתן לשגר אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: blazer@yedtik.co.il