ËÈÄÅÐ ÏÀÐÒÈÈ Çàÿâëåíèÿ

ËÈÄÅÐ ÏÀÐÒÈÈ Çàÿâëåíèÿ


Ðåïðåññèè ïðîòèâ ÊÏÓ íåêîíñòèòóöèîííû, ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííû

Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÏÑÏÓ Íàòàëèè Âèòðåíêî

19 Èþëÿ 2018

ÑÁÓ ïðîâîäèò îáûñêè â îôèñå ÊÏÓ, èçûìàåò äîêóìåíòàöèþ. Çàêðûò ñàéò ïàðòèè. Ñ÷èòàþ, ÷òî äåéñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íåêîíñòèòóöèîííû, ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííû, íàðóøàþò ïðàâà ÷ëåíîâ ïàðòèè, ãàðàíòèðîâàííûå ñò. ñò. 10 è 11 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, è îáÿçàòåëüñòâàìè ãîñóäàðñòâà Óêðàèíà ïî å¸ èñïîëíåíèþ. ÊÏÓ è ÏÑÏÓ – ïàðòèè ðàçíûå. Ìû îñóæäàëè ÊÏÓ çà ïðîâîäèìóþ åþ ñîâìåñòíî ñ Ïàðòèåé ðåãèîíîâ è "Áëîêîì Ëèòâèíà" âíóòðåííþþ ïîëèòèêó è êóðñ íà åâðîèíòåãðàöèþ. Íî ýòî ìåæïàðòèéíàÿ êðèòèêà è äèñêóññèè.

Îñòàíîâèòå òåððîð íàöèñòîâ! Çàùèòèòå ïðàâà ãðàæäàí Óêðàèíû 9 ìàÿ 2018 ã.!

19 Àïðåëÿ 2018

Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÏÑÏÓ Íàòàëèè Âèòðåíêî îò 19 àïðåëÿ 2018 ã. Âûíóæäåíà îáðàòèòüñÿ ê âàì â ñâÿçè ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì Äíÿ Ïîáåäû 9 ìàÿ. ÏÑÏÓ ïî÷èòàåò ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê êàê Äåíü Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïðîòèâ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ìû ñâÿòî ÷òèì ïîäâèã êðàñíîàðìåéöåâ, ïàðòèçàí, ïîäïîëüùèêîâ, òðóæåíèêîâ òûëà, - âñåãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, ïîáåäèâøåãî ÷åëîâåêîíåíàâèñíè÷åñêóþ íàöèñòñêóþ ÷óìó è îñâîáîäèâøåãî íå òîëüêî íàøó Ðîäèíó, íî è ìíîãèå åâðîïåéñêèå íàðîäû îò ãèòëåðîâñêèõ àãðåññîðîâ.

Âèòðåíêî òðåáóåò îïðîâåðæåíèÿ ëæè! / Vitrenko demands refutation of the lies!

9 Ôåâðàëÿ 2017

 çâ′ÿçêó ç òèì, ùî 04.02.2017 âàìè áóëà íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ "Ñóä àðåøòóâàâ ìàéíî îðãàí³çàö³¿, ÿêó î÷îëþº ³òðåíêî: ï³äîçðþþòü ó ïîñÿãàíí³ íà ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè" â ÿê³é çíàõîäèòüñÿ íåïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ï³äðèâຠìîþ ÷åñòü, ã³äí³ñòü ³ ä³ëîâó ðåïóòàö³þ ³ äèñêðåäèòóº î÷îëþâàíó ìíîþ æ³íî÷ó îðãàí³çàö³þ, âèìàãàþ íàäðóêóâàííÿ ñïðîñòóâàííÿ, òåêñò ÿêîãî íàäñèëàþ. Ñïðîñòóâàííÿ: ²íòåðíåò ñàéò "Ãëàâêîì" ñïðîñòîâóº ³íôîðìàö³þ, ùî íàäàíà 04.02.2017 â ñòàòò³ ï³ä íàçâîþ "Ñóä àðåøòóâàâ ìàéíî îðãàí³çàö³¿, ÿêó î÷îëþº ³òðåíêî: ï³äîçðþþòü ó ïîñÿãàíí³ íà ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè" ³ ôîòî Íàòà볿 ³òðåíêî. Ñòàòòÿ º íåïðàâäèâîþ, òàêîþ, ùî ïàïëþæèòü ÷åñòü, ã³äí³ñòü òà ä³ëîâó ðåïóòàö³þ ë³äåðà Ïðîãðåñèâíî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ æ³íî÷î¿ îðãàí³çàö³¿ "Äàð æèòòÿ", íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè 2 ³ 3 ñêëèêàííÿ, äâ³÷³ êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè, äîêòîðà åêîíîì³÷íèõ íàóê Íàòà볿 Ìèõàéë³âíè ³òðåíêî. ßê â íàçâ³ ñòàòò³, òàê ³ â ¿¿ òåêñò³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà 23.01.2017 íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî ÂÃÆÎ "Äàð æèòòÿ". Òîáòî ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ òàêèì ÷èíîì, í³áè òî àðåøòîâàíå ìàéíî òî÷íî íàëåæèòü äàí³é îðãàí³çàö³¿.  êîíòåêñò³ ç ïîäàëüøîþ ³íôîðìàö³ºþ àðåøò ìàéíà ïîäàºòüñÿ ÿê äîêàç òîãî, ùî ÂÃÆÎ "Äàð æèòòÿ" íà ÷îë³ ç Íàòà볺þ ³òðåíêî çä³éñíþº çàç³õàííÿ íà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ...

ÏÑÏÓ, ÂÎÎ "Åâðàçèéñêèé íàðîäíûé ñîþç", ÂÎÆÎ "Äàð æèçíè", ÎÎ "Ñîáîð ïðàâîñëàâíûõ æåíùèí Óêðàèíû", Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ÏÑÏÓ "Ïðåäðàññâåòíûå îãíè", Íàòàëèÿ Âèòðåíêî è Âëàäèìèð Ìàð÷åíêî ïðèçíàíû ïîòåðïåâøèìè

13 Äåêàáðÿ 2016

12 äåêàáðÿ ñ.ã. ñëåäîâàòåëåì ïî óãîëîâíîìó äåëó N12016100100013756 îò 29.10.2016 áûëè ðàññìîòðåíû ðàíåå ïîäàííûå çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå çàõâàòà ïîìåùåíèÿ ÒΠ"Ñèâåð Óêðàèíà", â êîòîðîì àðåíäàòîðàìè áûëè ÏÑÏÓ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè "Åâðàçèéñêèé íàðîäíûé ñîþç", "Äàð æèçíè", "Ñîáîð ïðàâîñëàâíûõ æåíùèí Óêðàèíû" è Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäðàññâåòíûå îãíè", à òàêæå íàõîäèëèñü ëè÷íûå âåùè Íàòàëèè Âèòðåíêî è Âëàäèìèðà Ìàð÷åíêî. Íàïîìíèì, ÷òî 28.10.2016 ãð.Øàòèëèí ñ ãðóïïîé íåèçâåñòíûõ ëèö îñóùåñòâèë çàõâàò ïîìåùåíèÿ, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè ÒΠ"Ñèâåð Óêðàèíà. 31.10.2016 ðàáîòíèêè îôèñîâ âûøåíàçâàííûõ îðãàíèçàöèé, íå âçèðàÿ íà ïðåäñòàâëåííûå äîãîâîðà îá àðåíäå, â ïðèñóòñòâèè ïîëèöåéñêèõ(!) íå áûëè äîïóùåíû íà ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà è ê ñâîåìó èìóùåñòâó. Ïî ñëîâàì ãð.Øàòèëèíà, â ïîìåùåíèÿõ ÏÑÏÓ è íàçâàííûõ îðãàíèçàöèé 29.10.2016 Ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû áûë ïðîèçâåäåí îáûñê è âûâåçåíû 2 ìèêðîàâòîáóñà âåùåé èç ýòèõ îôèñîâ. Ïðîãðåññèâíûå ñîöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî äåéñòâèÿ ãð.Øàòèëèíà è ÑÁÓ ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàíû...

Ïðåñëåäîâàíèå Íîâèíñêîãî ìîòèâèðîâàíî ïîëèòè÷åñêèì ïðîöåññîì áîðüáû ñ êàíîíè÷åñêèì Ïðàâîñëàâèåì íà Óêðàèíå

Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÎÎ "Ñîáîð ïðàâîñëàâíûõ æåíùèí Óêðàèíû" Íàòàëèè Âèòðåíêî

12 Äåêàáðÿ 2016

Ïðåäúÿâëåíèå îáâèíåíèé â óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðàèíû Âàäèìó Íîâèíñêîìó è ëèøåíèå åãî äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè Âåðõîâíîé Ðàäîé Óêðàèíû èìåþò îáùèé ïîëèòè÷åñêèé ìîòèâ – áîðüáó óêðàèíñêîé âëàñòè ñ êàíîíè÷åñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ ÓÏÖ ÌÏ. Èìåííî òàê ÿ îöåíèâàþ òðàâëþ ïðàâîñëàâíîãî âåðóþùåãî Âàäèìà Íîâèíñêîãî. Îñíîâàíèåì äëÿ ìîèõ âûâîäîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû Óêðàèíû ñ ïðèõîäîì íîâîé âëàñòè ïîñëå Åâðîìàéäàíà, ê ñîæàëåíèþ, îðãàíèçîâàëè ïîâñåìåñòíóþ òðàâëþ è äèñêðåäèòàöèþ êàíîíè÷åñêîé Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è ïîíóæäåíèå åå (è åå ïðèõîæàí) ê àâòîêåôàëèè.

Ôèäåëü Êàñòðî óø¸ë... Ñêîðáèì îá óòðàòå ãåíèÿ, ãóìàíèñòà, ðåâîëþöèîíåðà-ñîöèàëèñòà

26 Íîÿáðÿ 2016

Öåíòðàëüíûé êîìèòåò Ïðîãðåññèâíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû ñêîðáèò î òÿæåëåéøåé óòðàòå Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êóáû, âñåãî êóáèíñêîãî íàðîäà, ìèðîâîãî ðåâîëþöèîííîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî è êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Êîìàíäàíòå Ôèäåëÿ Êàñòðî Ðóñà. Ïðîãðåññèâíûå ñîöèàëèñòû Óêðàèíû âñåãäà èñêðåííå ïî÷èòàëè, óâàæàëè è âîñõèùàëèñü æèçíåííûì ïîäâèãîì Ôèäåëÿ Êàñòðî. Èìåííî îí è ×å Ãåâàðà áûëè è îñòàþòñÿ èäåàëîì ñàìîîòâåðæåííîãî ñëóæåíèÿ ñâîåìó íàðîäó â áîðüáå çà ïðåîáðàçîâàíèå îáàíêðîòèâøåãîñÿ, ïîãðÿçøåãî â âîéíàõ, êîíôëèêòàõ, íèùåòå ìèëëèàðäîâ ëþäåé è íåñïðàâåäëèâîñòè êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ìèðîóñòðîéñòâà.

Ïîçäðàâëåíèå Íàòàëèè Âèòðåíêî ïðåçèäåíòó Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà Èãîðþ Äîäîíó

15 Íîÿáðÿ 2016

Óâàæàåìûé ãîñïîäèí Ïðåçèäåíò! Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçäðàâëÿþ Âàñ, çàñëóæåííîãî ïîáåäèòåëÿ ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè, è â Âàøåì ëèöå ïîçäðàâëÿþ íàðîä Ìîëäîâû, êîòîðûé ïðîãîëîñîâàë çà íåîáõîäèìîñòü ïåðåìåí. Âàøà ïîáåäà, êàê è ïîáåäà ñîöèàëèñòà, ãåíåðàëà Ðóìåíà Ðàäåâà â Áîëãàðèè, è íàðàñòàþùèå ïðîòåñòû íàðîäà Óêðàèíû, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî çàïàäíûé âåêòîð èíòåãðàöèè è ëèáåðàëüíàÿ ìîäåëü ýêîíîìèêè íàðîäàìè íàøèõ ñòðàí óæå îñîçíàííî îòòîðãàþòñÿ.

Ïîçäðàâëåíèå Íàòàëèè Âèòðåíêî ïðåçèäåíòó Áîëãàðèè Ðóìåíó Ðàäåâó

15 Íîÿáðÿ 2016

Óâàæàåìûé ãîñïîäèí Ïðåçèäåíò! Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïîáåäîé íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â áðàòñêîé äëÿ íàðîäà Óêðàèíû è âñåãî ñëàâÿíñêîãî ìèðà Áîëãàðèè. Ïîíèìàþ, ÷òî Âàì ïðåäñòîèò íåë¸ãêèé òðóä ïî âîçðîæäåíèþ Áîëãàðèè èç ïåïåëèùà â ðåçóëüòàòå ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì ïî ðåöåïòàì ÌÂÔ è âåêòîðà èíòåãðàöèè â ÅÑ è ÍÀÒÎ. Íî íàðîä Áîëãàðèè èìåííî Âàì, ñîöèàëèñòó ïî óáåæäåíèþ, äàë âîçìîæíîñòü âûâåñòè ñòðàíó èç êðèçèñà.

Ââåäåíèå âèçîâîãî ðåæèìà è ðàçðûâ îòíîøåíèé ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé – ýòî âûïîëíåíèå ïðåñòóïíûõ êîìàíä ÑØÀ

Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÏÑÏÓ Íàòàëèè Âèòðåíêî

5 Îêòÿáðÿ 2016

Î÷åðåäíûì ïðèñòóïîì ïàðëàìåíòñêîé èñòåðèè ñðàçó íàâÿçàííîé ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè âñåìó íàñåëåíèþ Óêðàèíû, ñòàëè âîïðîñû ââåäåíèÿ âèçîâîãî ðåæèìà ñ Ðîññèåé è ðàçðûâà äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ íåé. Íóæíî íàéòè îáúÿñíåíèå: ïî÷åìó â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ãëóáî÷àéøåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà íàðîäíûå äåïóòàòû îáñóæäàþò íå òå ïðîáëåìû, êîòîðûå òåðçàþò íàø íàðîä? Ïðîáëåìû îñòðåéøèå: • ïîäãîòîâêà ê çèìå; • äðàêîíîâñêèå òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè; • âçîðâàâøèåñÿ öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè â ñâÿçè ñ ïðàâèòåëüñòâåííûì ýêñïåðèìåíòîì ïî îòïóñêó öåí;

Áàáèé ßð. Ïðåñòóïëåíèå áåç ñðîêà äàâíîñòè

Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÏÑÏÓ Íàòàëèè Âèòðåíêî

29 Ñåíòÿáðÿ 2016

Ñåãîäíÿ âåñü ìèð â ñêîðáè, îòìå÷àÿ 75-þ ãîäîâùèíó æóòêîé òðàãåäèè Áàáüåãî ßðà.  ñåíòÿáðå 1941-ãî ãèòëåðîâñêèå îêêóïàíòû è èõ ïîñîáíèêè – óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû, ïðèøåäøèå â Êèåâ ñ íåìöàìè â ïîõîäíûõ ãðóïïàõ è êàðàòåëüíûõ áàòàëüîíàõ, íà÷àëè ìàññîâûå ðàññòðåëû ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. Ïðåæäå âñåãî íà ðàññòðåë ïîâåëè åâðååâ è ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ ëþäåé. Ïîòîì – êðàñíîàðìåéöåâ, öûãàí, ìîðÿêîâ Äíåïðîâñêîé ôëîòèëèè, ïîäïîëüùèêîâ, êîììóíèñòîâ è êîìñîìîëüöåâ, ôóòáîëèñòîâ Êèåâñêîãî "Äèíàìî". Îáùåå ÷èñëî æåðòâ çà äâà ãîäà ðàññòðåëîâ â Áàáüåì ßðó îöåíèâàåòñÿ â 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òîãäà, â ñåíòÿáðå 41-ãî áûëè ðàññòðåëÿíû áîëåå 30 òûñÿ÷ åâðååâ. Èõ ïîëèöàè ñãîíÿëè ñî âñåãî Êèåâà, ïðèêàçàâ âçÿòü ñ ñîáîé äîêóìåíòû è öåííûå âåùè, ÿêîáû äëÿ ðàáîòû â Ãåðìàíèè. Ó ñàìîãî ßðà çàñòàâèëè ðàçäåòüñÿ äîãîëà, çàáèðàÿ ïîòîì âñå äîáðî ñåáå. Íåìöû ðóêîâîäèëè ðàññòðåëîì, íå ìàðàÿ ðóêè â ìàðîäåðñòâå. Ñâèðåïñòâîâàëè ïîëèöàè.  îñíîâíîì ýòî áûëè óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû - ìåëüíèêîâöû èç Áóêîâèíñêîãî êóðåíÿ, áàíäåðîâöû èç êîìàíäû óêðàèíñêîé ïîëèöèè âî ãëàâå ñ Á.Êîøåêîì, èç êàçà÷åñêîé ñîòíè âî ãëàâå ñ È.Êåäþìîâè÷åì è èç ãèòëåðîâñêèõ êàðàòåëüíûõ áàòàëüîíîâ. Ïî îöåíêàì èñòîðèêîâ, èç 1500 êàðàòåëåé-óáèéö â Áàáüåì ßðó áûëî 300 íåìöåâ, 1200 óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ. Ñîâåðøåííîå èìè ïðåñòóïëåíèå íàñòîëüêî ÷óäîâèùíî, ÷òî îíî áûëî â Îáâèíèòåëüíîì çàêëþ÷åíèè Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê, Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà Âåëèêîáðèòàíèè è Ñåâåðíîé Èðëàíäèè, Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè è Ôðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðåäúÿâëåííîì íàöèñòñêèì ïðåñòóïíèêàì Ìåæäóíàðîäíûì Âîåííûì Òðèáóíàëîì â Íþðíáåðãå.  ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèãîâîðîì Íþðíáåðãà ãèòëåðîâñêèå íàöèñòû è èõ ïîñîáíèêè ïðèçíàíû ïðåñòóïíèêàìè, ñîâåðøèâøèìè ïðåñòóïëåíèå áåç ñðîêà äàâíîñòè. È âñå îíè äîëæíû ïðåäñòàòü ïåðåä íàöèîíàëüíûìè ñóäàìè. Áåç ñðîêà äàâíîñòè!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |       6»èíäåêñ 01001, ã. Êèåâ óë. Êðåùàòèê 42-À, îôèñ 13, òåëåôîí/ôàêñ 483-32-57
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: [email protected] Ìîáèëüíûé òåëåôîí: +380676919398
Ïðåññ-cëóæáà ÏÑÏÓ
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: [email protected], [email protected] òåëåôîí/ôàêñ (044) 489-58-95