Ñòàòüè çà 04 Ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, Ïîíåäåëüíèê

Ñòàòüè çà 04 Ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, Ïîíåäåëüíèê


Agora Vox: Êèåâ äåëàåò çàÿâêó íà âîéíó

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ââåäåíèå Êèåâîì íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïîíÿòèÿ Ðîññèÿ - "ñòðàíà-àãðåññîð" ïîìîæåò óêðàèíñêèì âëàñòÿì íàçâàòü ñâîè äåéñòâèÿ â Äîíáàññå "ñàìîîáîðîíîé" â êîíòåêñòå âñå áîëåå âåðîÿòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ Êèåâó îðóæèÿ. Æóðíàëèñòêà Êðèñòåëü Íåàí ïèøåò âî ôðàíöóçñêîì èçäàíèè Agora Vox, ÷òî óêðàèíñêèé ïàðëàìåíò, âåðîÿòíî, ïðèìåò âàðèàíò çàêîíà î ðåèíòåãðàöèè Äîíáàññà, â êîòîðîì Ðîññèÿ îòêðûòî íàçûâàåòñÿ "ñòðàíîé-àãðåññîðîì", à îáå íàðîäíûå ðåñïóáëèêè – "îêêóïèðîâàííûìè òåððèòîðèÿìè". "Çàêîí ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïðîòèâ íèõ âîåííîé ñèëû è ââåäåíèÿ âîåííîãî ïîëîæåíèÿ. Ýòî òàêæå ïîçâîëèò çàòêíóòü ðòû âñåì íåñîãëàñíûì èëè äàæå íà ñîâåðøåííî çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ óñòðàíèòü âñåõ, êòî ìå÷òàåò ñâåðãíóòü Ïîðîøåíêî: Àâàêîâà, Òèìîøåíêî, Òóð÷èíîâà", ïèøåò èçäàíèå.

Ó ãðèâíû îòêàçàëè òîðìîçà. Ïî÷åìó äîëëàð ðâàíóë ââåðõ, êàê ïîäîðîæàåò åäà, îäåæäà è áåíçèí

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ïîñëå ëåòíåãî äðåéôà êóðñ äîëëàðà ñíîâà ðåçêî ïîøåë ââåðõ.  ïÿòíèöó ìåæáàíê çàêðûëñÿ íà óðîâíå 25,69 ãðí/$, ïðèáàâèâ 11 êîï. À íà ÷åðíîì ðûíêå â âîñêðåñåíüå äîëëàð ïðåäëàãàëè óæå ïî 26,25–26,3 ãðí, ÷òî íà 15–20 êîï. âûøå, ÷åì íàêàíóíå. Âñåãî çà íåñêîëüêî äíåé ãðèâíÿ äåâàëüâèðîâàëà íà 50 êîï. Ìåíÿëû ãîâîðÿò: íà ÷åðíîì ðûíêå âàëþòû íå õâàòàåò. Ýêñïåðòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîäóêòû è îäåæäà íà÷íóò äîðîæàòü.

Ñâîáîäó àòîøíèêàì-ìàðîä¸ðàì!.. Ïî÷åìó ñåé÷àñ?

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Êîììåíòàðèé ê ïîäïèñè ãëàñèë: "Íà ñâîáîäó âûéäóò ó÷àñòíèêè ÀÒÎ, íå ñîâåðøèâøèå òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé". Ïîäïèñàíèå ïðîèçîøëî â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ, îáñòàâëåííîãî êàê âñòðå÷à ïðåçèäåíòà Ïîðîøåíêî ñ "ãåðîÿìè" ÀÒÎ, ïðåäñòîÿòåëåì êàíîíè÷åñêîé ÓÏÖ ÌÏ ìèòðîïîëèòîì Îíóôðèåì è ãëàâîé ðàñêîëüíè÷åñêîãî "êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà" (íåâîîáðàçèìîå ñî÷åòàíèå!). "Íàøè ãåðîè-âîåííîñëóæàùèå è èåðàðõè íàøåé öåðêâè, – çàÿâèë Ïîðîøåíêî, – îáðàòèëèñü êî ìíå ïî âîïðîñó àìíèñòèè äëÿ òåõ, êòî ïðîøåë ãîðíèëî âîéíû, ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ÀÒÎ, íî íå ñîâåðøèë òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî ïîøëî íàâñòðå÷ó". Ïî÷åìó ññûëêà íå íà Ðàäó, ïðèíÿâøóþ çàêîí îá àìíèñòèè? Îäíàêî ñòîèò ëè ïðèäèðàòüñÿ ê ðèòîðèêå ïðåçèäåíòà, êîòîðàÿ ñâîåé íåóêëþæåñòüþ ïðåâîñõîäèò ðå÷åíèÿ Êëè÷êî? Îí â òîò äåíü è äàòó ïåðåïóòàë, íà ñàéòå ïðåçèäåíòà ÷èòàåì: "...ñåãîäíÿøíÿÿ âñòðå÷à ïðîèñõîäèò â ãîäîâùèíó íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû" (2 ñåíòÿáðÿ – äàòà îêîí÷àíèÿ âîéíû, íà÷àëî – 1 ñåíòÿáðÿ). Äà è íà âñòðå÷å ñ "ãåðîÿìè" áûë îí òèõ è êðîòîê, ñëîâíî á ñ ïåðåïîÿ.

Íåíóæíîå îáðàçîâàíèå: ïî÷åìó íà Óêðàèíå çàêðûâàþòñÿ øêîëû

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äî êîíöà ãîäà íàìåðåíî çàêðûòü 162 øêîëû. Ïðîãðàììà óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ íà ìåñòàõ. "Íà ñåãîäíÿ ìû èìååì ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâêå ðàáîòû äåâÿòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé" – çàÿâèëà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ëüâîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Ëþáîìèðà Ìàíäçèé. Ïî åå ñëîâàì, åùå òðèíàäöàòü ðàñïîëîæåííûõ íà Ëüâîâùèíå øêîë ïîíèæåíû â ñòàòóñå, ñ óìåíüøåíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè, ñêîðåå âñåãî, ïîäïàäóò ïîä ñëåäóþùóþ âîëíó ñîêðàùåíèé – êîòîðàÿ, î÷åâèäíî, íå çà ãîðàìè.

Çàêîí Ãëàññà-Ñòèãîëëà ñòàë âîäîðàçäåëîì

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

9 àâãóñòà 2017 ã. –  íà÷àëå 1990-õ ãã. êîãäà ðåãóëèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ çàêîí Ãëàññà-Ñòèãîëëà áûë ïî÷òè ïîõîðîíåí â çàïàäíîì ìèðå, Êèòàé òîëüêî-òîëüêî åãî ââîäèë. Ïîêà Çàïàä áûë ïîãëîù¸í áåñïðåöåäåíòíîé ôèíàíñîâîé âûãîäîé, ñâÿçàííîé ñ ðàñòóùèì ïðåñòóïíûì áèçíåñîì àçàðòíîé èãðû è ìàðîä¸ðñòâà, íà âîñòîêå Êèòàé îïðåäåëèë äîëãîñðî÷íûé ïëàí, ÷òîáû ïîäíÿòü ñâîé íàðîä èç íèùåòû è ðàçâèòü è ñàìîãî ñåáÿ, è âåñü ìèð. Ïðèíöèï Ãëàññà-Ñòèãîëëà, êîòîðûé îòäåëÿåò ðîçíè÷íûå áàíêè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ôèíàíñèðîâàíèå äëÿ ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, îò ñïåêóëÿòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ áàíêîâ, ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèÿì äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè.

Ó êîãî áîëåå ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå êðåäèòíîé ïîëèòèêè – ó Êèòàÿ èëè ó ôèíàíñîâûõ ýêñïåðòîâ?

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

31 ìàÿ 2017 ã. – Ýêîíîìèñòû è ôèíàíñîâûå ýêñïåðòû, ÷üè äîïóùåíèÿ ïðèâåëè ê ôèíàíñîâîìó êðèçèñó 2007-2008 ãã. è ïîñëåäîâàâøåìó çà íèì ãëîáàëüíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ñïàäó, òåïåðü íàìåêàþò: Êèòàé, êîòîðûé ñ ìîìåíòà êðèçèñà â îäèíî÷êó îáåñïå÷èâàë ðàçâèòèå ìèðîâîé ýêîíîìèêè, äîñòàòî÷íîå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîëíîìàñøòàáíîé äåïðåññèè, äåéñòâóåò ñîâåðøåííî íåïðàâèëüíî. 24 ìàÿ, âñåãî ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå ïåêèíñêîãî Ôîðóìà ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà "Îäèí ïîÿñ, îäèí ïóòü", ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Moody′s âïåðâûå ñ 1989 ã. ïîíèçèëî ôèíàíñîâûé ðåéòèíã Êèòàÿ. Àãåíòñòâî ïðåäóïðåäèëî î "ïðîäîëæàþùåìñÿ óâåëè÷åíèè îáú¸ìà äîëãà â ìàñøòàáàõ âñåé ýêîíîìèêè íà ôîíå çàìåäëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîãî ðîñòà". Êðîìå òîãî, Moody′s ïîíèçèëî ðåéòèíãè íåñêîëüêèõ êèòàéñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ñåóë: ÊÍÄÐ ìîæå ïîì³ñòèòè ÿäåðíó çáðîþ íà ÌÁÐ

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ó ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè ϳâäåííî¿ Êîðå¿ çàÿâèëè, ùî ϳâí³÷íà Êîðåÿ óñï³øíî çìåíøèëà ðîçì³ð âëàñíî¿ ÿäåðíî¿ çáðî¿, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ¿¿ ìîæíà ðîçì³ñòèòè íà ì³æêîíòèíåíòàëüíó áàë³ñòè÷íó ðàêåòó (ÌÁÐ). "Ìè ââàæàºìî, ùî âîíà (ÿäåðíà çáðîÿ ÊÍÄÐ - Ðåä.) ï³äõîäèòü äëÿ ðîçì³ùåííÿ íà ì³æêîíòèíåíòàëüí³é áàë³ñòè÷í³é ðàêåò³", - çàÿâèâ ó ïîíåä³ëîê, 4 âåðåñíÿ, ì³í³ñòð îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Êîðåÿ Ñîí Éîí Ìó. Òàêîæ, çà ³íôîðìàö³ºþ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ðîçâ³äêè ϳâäåííî¿ Êîðå¿, ³íæåíåðè ÊÍÄÐ çäàòí³ ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò çä³éñíèòè ÷åðãîâå âèïðîáóâàííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿, à òàêîæ âèïðîáóâàííÿ ÌÁÐ, ³íôîðìóº ï³âäåííîêîðåéñüêå àãåíòñòâî Yonhap. Çà ³íôîðìàö³ºþ ðîçâ³äêè ϳâäåííî¿ Êîðå¿, ïîë³ãîí íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ ÊÍÄÐ, íà ÿêîìó ðàí³øå áóëî ïðîâåäåíî òðè ç øåñòè ï³äçåìíèõ ÿäåðíèõ âèïðîáóâàíü, ãîòîâèé äî ïðîäîâæåííÿ ïîä³áíèõ ðîá³ò. Çã³äíî ç íàÿâíèìè ó Ñåóëà äàíèìè, íà ïîë³ãîí³ º ãîòîâèé òóíåëü, â ÿêîìó ìîæíà âñòàíîâèòè ÿäåðíèé áîºçàðÿä. Êð³ì òîãî, çä³éñíþºòüñÿ áóä³âíèöòâî ùå îäíîãî òóíåëþ.

Îïïîçèöèîíåð Íàòàëèÿ Âèòðåíêî 4 ñåíòÿáðÿ â 18:00 îòâåòèëà íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

 ïîíåäåëüíèê, 4 ñåíòÿáðÿ, â 18:00 (ïî êèåâñêîìó âðåìåíè) â ïðÿìîì ýôèðå ñàéòà "Ãîëîñ Ïðàâäû" è youtube-êàíàëà "PolitWera" ñîñòîÿëîñü îíëàéí-îáùåíèå ñ îïïîçèöèîííûì ïîëèòèêîì, ëèäåðîì Ïðîãðåññèâíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû Íàòàëèåé Âèòðåíêî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ äîñòóïíà ïî ññûëêå: https://www.youtube.com/watch?v=PNNVijj2ufg Íàòàëèÿ Âèòðåíêî îòâåòèëà íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé.

Çàêîí ïðî ðå³íòåãðàö³þ Äîíáàñó ïëàíóþòü ïðåäñòàâèòè Ðàä³ äî ïî÷àòêó æîâòíÿ

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

ÊȯÂ. 4 âåðåñíÿ. ÓÍÍ. Çàêîí ïðî ðå³íòåãðàö³þ òåðèòîð³é Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé áóäå ïðåçåíòîâàíèé ïàðëàìåíòó ùå äî ïî÷àòêó æîâòíÿ. Ïðî öå íà áðèô³íãó æóðíàë³ñòàì ïîâ³äîìèëà ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà â ïàðëàìåíò³ ²ðèíà Ëóöåíêî, ïåðåäຠêîðåñïîíäåíò ÓÍÍ. "ß äóìàþ, ùî äî ïî÷àòêó æîâòíÿ öåé çàêîí áóäå ïðåçåíòîâàíèé ïàðëàìåíòó", - ñêàçàëà ².Ëóöåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öåé çàêîíîïðîåêò ì³ñòèòü á³ëüøå 11 ñòîð³íîê. "Çàêîí º íàïèñàíèé... ªäèíèé ìîìåíò - öå ìèðîòâîð÷à ì³ñ³ÿ. Âè çíàºòå, ùî îáãîâîðþºòüñÿ ñïåö³àë³ñòàìè ìîæëèâèõ òðè ôîðìàòè - ïîë³öåéñüêà ì³ñ³ÿ ÎÁѪ, ì³ñ³ÿ ÎÎÍ, ÿêà íàéá³ëüøå îñíàùåíà îçáðîºííÿì, íàâ÷åíà, ìຠïîçèòèâíèé äîñâ³ä â áàãàòüîõ ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ ïî ñâ³òó, ìîæëèâî, ìèðîòâîð÷à ì³ñ³ÿ ªÑ ³, ÿ òàê äóìàþ, ÎÁѪ. Öå ºäèíèé ïóíêò, ÿêèé íå ïðîïèñàíèé â öüîìó çàêîí³", - ñêàçàëà âîíà.

Óêðà¿íà ³ ÑØÀ çä³éñíÿòü ñïîñòåðåæíèé ïîë³ò íàä Ðîñ³ºþ ³ Á³ëîðóññþ

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ó ðàìêàõ Äîãîâîðó ïðî â³äêðèòå íåáî, Óêðà¿íà ³ ÑØÀ çä³éñíÿòü ñïîñòåðåæíèé ïîë³ò íàä òåðèòîð³ºþ Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü òà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü. Ïîë³ò ïðîéäå ç 4 ïî 8 âåðåñíÿ. Îñíîâíå çàâäàííÿ – ïðîêîíòðîëþâàòè â³éñüêîâó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòî𳿠öèõ äåðæàâ. Íàãàäàºìî, ó Á³ëîðóñ³ òðèâຠï³äãîòîâêà ðîñ³éñüêî-á³ëîðóñüêèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü "Çàïàä-2017". Âîíè òðèâàòèìóòü ç 14 ïî 20 âåðåñíÿ. Ó ñòðàòåã³÷íèõ íàâ÷àííÿõ â³çüìóòü ó÷àñòü 10200 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â: 7200 â³ä Çáðîéíèõ ñèë Á³ëîðóñ³ ³ áëèçüêî 3000 â³ä Çáðîéíèõ ñèë ÐÔ. Àíàë³òèêè çàçíà÷àþòü, ùî á³ëîðóñüêî-ðîñ³éñüê³ íàâ÷àííÿ "Çàõ³ä-2017" â³äáóäóòüñÿ íà òë³ íåáóâàëîãî íàïðóæåííÿñòîñóíê³â ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì ³ç ÷àñ³â ïàä³ííÿ Áåðë³íñüêî¿ ñò³íè.

ÍÀÏÊ ïðîâåðèëî äåêëàðàöèè Ïîðîøåíêî

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Ðàáîòíèêè Íàöèîíàëüíîãî àãåíòñòâà ïî âîïðîñàì ïðåäîòâðàùåíèÿ êîððóïöèè íå îáíàðóæèëè íàðóøåíèé â ýëåêòðîííûõ äåêëàðàöèÿõ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî çà 2015 è 2016 ãîäû. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÍÀÏÊ, ïåðåäàåò "Ñëîâî è Äåëî". "ÍÀÏÊ óñòàíîâèëî, ÷òî Ïîðîøåíêî ïðè ñîñòàâëåíèè è ïðåäñòàâëåíèè äåêëàðàöèé ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà 2015 è 2016 ãîäû ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ çàêîíà Óêðàèíû "Î ïðåäîòâðàùåíèè êîððóïöèè". Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ÍÀÏÊ óñòàíîâèëè äîñòîâåðíîñòü çàäåêëàðèðîâàííûõ ñâåäåíèé â äåêëàðàöèÿõ çà 2015 è 2016 ãîäû. Òî÷íîñòü îöåíêè çàäåêëàðèðîâàííûõ àêòèâîâ ñîîòâåòñòâóåò äàííûì, ïîëó÷åííûì èç èìåþùèõñÿ èñòî÷íèêîâ. Òàêæå íå îáíàðóæåíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è ïðèçíàêîâ íåçàêîííîãî îáîãàùåíèÿ", – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.

Àìåðèêàíñêàÿ îïåðàöèÿ "Ïîëþáè Äîíàëüäà"

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Êî Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì (â ÐÔ) àìåðèêàíñêàÿ ïåòèöèÿ ê ïðåçèäåíòó ÑØÀ î íåîáõîäèìîñòè ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïðèçíàíèè ôèíàíñèñòà Äæîðäæà Ñîðîñà òåððîðèñòîì íàáðàëà áîëåå 100 òûñÿ÷ ãîëîñîâ. Ýòîò ôàêò ïî àìåðèêàíñêèì çàêîíàì äèêòóåò âëàñòÿì ÑØÀ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåñòè ðàññìîòðåíèå èíèöèàòèâû, îçâó÷åííîé â îòíîøåíèè Ñîðîñà. Íàïîìíèì, ÷òî àâòîðû ïåòèöèè òðåáóþò îò àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà ÑØÀ âíåñåíèÿ Ñîðîñà â ñïèñîê òåððîðèñòîâ, ÷òî àâòîìàòè÷åñêè ïîçâîëèëî áû çàìîðîçèòü åãî ìíîãîìèëëèàðäíûå ñ÷åòà. À åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå Forbes, òî ó 87-ëåòíåãî Ñîðîñà ýòèõ ìèëëèàðäîâ (äîëëàðîâ, åñòåñòâåííî) – íå ìåíüøå 24.  îáùåìèðîâîì ñïèñêå ìèëëèàðäåðîâ ôèíàíñèñò è "èíâåñòîð" âåíãåðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïî èìåíè (ïðè ðîæäåíèè) Äüîðäü Øâàðö íàõîäèòñÿ íà 29 ìåñòå. À ñàì ôàêò íàõîæäåíèÿ â òðèäöàòêå áîãàòåéøèõ ëþäåé ïëàíåòû ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó íå ïðîñòî æèòü òàê, ÷òîáû "íà õëåá ñ ìàñëîì õâàòàëî"... Íå ïðîñòî, íî è... È âîò ýòî "íî è" êàê ðàç òàêè ó ìíîãèõ íà ñëóõó. Ñëèøêîì àêòèâíî Ñîðîñ è â ñâî¸ì äàëåêî íå þíîøåñêîì âîçðàñòå "èíâåñòèðóåò" òóäà, ãäå îòêðîâåííàÿ ïîëèòèêà ÿâíî ïðåâàëèðóåò íàä ýêîíîìèêîé. Ïðè÷¸ì ïîëèòèêà - òàêîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ ñâîåé öåëüþ ñòàâèòü ñîçäàíèå âûãîäíîé äëÿ Äæîðäæà Ñîðîñà êîíúþíêòóðû, ïîçâîëÿþùåé ñîçäàâàòü ëîÿëüíûå èíñòèòóòû è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè – ìàñøòàáíîå ëîááè ïî âñåìó ìèðó.

Êîíòðàáàíäà ïîìîãàåò óêðàèíöàì è âûæèòü, è íàæèòüñÿ

4 Ñåíòÿáðÿ 2017

Çàïàäíóþ ãðàíèöó Óêðàèíû êîíòðîëèðóþò êîíòðàáàíäèñòû, ïèøåò óêðàèíñêàÿ ïðåññà. Òîëüêî ñ ïîëüñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöû â áþäæåò Óêðàèíû â 2017 ã. íå ïîñòóïÿò îêîëî 9 ìëðä. ãðí. òàìîæåííûõ ïëàòåæåé. Òàìîæåííûé êîäåêñ Óêðàèíû ðàçðåøàåò åäèíîâðåìåííûé áåñïîøëèííûé ââîç òîâàðîâ íà ?500 åâðî â ñóòêè. Èç ìåñÿöà â ìåñÿö, èç ãîäà â ãîä òàìîæåííèêè íàáëþäàþò îäíèõ è òåõ æå ëþäåé, êîòîðûå åæåäíåâíî ââîçÿò òîâàðû íà îçíà÷åííóþ ñóììó. Ïî äàííûì ïîëüñêîé òàìîæíè, òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2017 ã. óêðàèíñêèìè ãðàæäàíàìè áûëî çàïîëíåíî ïî÷òè ïîëòîðà ìèëëèîíà áëàíêîâ î áåñïîøëèííîì âûâîçå òîâàðîâ èç Ïîëüøè íà Óêðàèíó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî êàæäûé èç ýòèõ 1,5 ìëí. óêðàèíöåâ ââåç íà Óêðàèíó èíîñòðàííîé ïðîäóêöèè (îäåæäû, ýëåêòðîíèêè, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ) íà ?500 åâðî. Êîíòðàáàíäèñòû íå ïëàòÿò òàìîæåííóþ ïîøëèíó (10%) è íàëîã ÍÄÑ (20%), îêàçûâàÿñü â áîëåå âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ÷åì ëåãàëüíûå èìïîðò¸ðû ïðîäóêöèè, ÷åñòíî îò÷èñëÿþùèå â áþäæåò íàëîãè è ïîøëèíó. Äîëÿ "÷¸ðíîãî" èìïîðòà ïî íåêîòîðûì ãðóïïàì òîâàðîâ äîñòèãàåò 30-40%.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
èíäåêñ 01001, ã. Êèåâ óë. Êðåùàòèê 42-À, îôèñ 13, òåëåôîí/ôàêñ 483-32-57
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: [email protected] Ìîáèëüíûé òåëåôîí: +380676919398
Ïðåññ-cëóæáà ÏÑÏÓ
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: [email protected], [email protected] òåëåôîí/ôàêñ (044) 489-58-95