www.polska-sztanga.pl
   Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:[email protected]                           £ukasz Paliœ¶wiat  tel: 608 472 689     e-mail:[email protected]
www.polska-sztanga.pl
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU
 STRONA G£ÓWNA
 SYLWETKI
 GALERIA ZDJÊÆ
 WYNIKI
 REKORDY
 RANKINGI
 INNE
 KSIÊGA GO¦CI
 ARCHIWUM
 TEMATY
 TOP 10
 DO POBRANIA
 LINKI
 ZG£O¦ PROBLEM

ZOBACZ RÓWNIE¯
    

    
*************************


 
*************************
  

  

LIDERZY
LIDERZY KRAJOWYCH TABEL
31.12.2014r

KOBIETY
44: 127 - S.Ole¶kiewicz (Omega K.)
48: 177 - M.Karpiñ„ska (Znicz B.)
53: 175 - M.Karpiñ„ska (Znicz B.)
58: 205 - J.£ochowska (UKS Z.G.)
63: 197 - K.Ostapska (Tytan O.)
69: 222 - P.Piechowiak (Budowlani N.T.)
75: 230 - E.Mizdal (Unia H.)
+75: 233 - S.Bagiñ„ska (¦l±sk W.)

MʯCZY¬NI
45: 147 - M.Dach (Promieñ O.)
50: 179 - K.Ole¶kiewicz (Dobryszyce)
56: 235 - D.Koz³owski (Zawisza B.)
62: 250 - P.Brylak (UOLKA O.M.)
69: 292 - D.Bajer (AKS My¶libórz)
77: 311 - D.Sikorski (Mazovia C.)
85: 346 - K.Zwarycz (Górnik P.)
94: 392 - A.Zieliñski (Tarpan M.)
105: 405 - B.Bonk (Budowlani O.)
+105: 422 - M.Do³êga (Zawisza B.)

ONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Has³o
(Zarejestruj siê)
Cz³onkostwo:
Ostatni: ant98
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 867

Na stronie:
Go¶ci: 339
U¿ytkowników: 0
Razem: 339

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


OSTATNIE KOMENTARZE
· 1 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!
· 2 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!
· 3 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!
· 4 ADRIAN ZIELIÑSKI ZDYSKWALIFIKOWANY NA CZTERY LATA !!!
· 5 KOLEGA ROBINSONA
· 6 MALI LUDZIE, MA£O ZNACZ¡, A KRZYCZ¡ JAK OLBRZYMY!
· 7 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!
· 8 SERIAL" PRZYJACIELE" CZYLI BIZNESMEN W KRADZIONYCH GACIACH....
· 9 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!
· 10 KOLEJNY, REWOLUCYJNY POMYS£ SZYMONA KO£ECKIEGO !!!Z Kraju: ANDRZEJ GRESZETA NIE ¯YJE !
Z Kraju
Z g³êbokim smutkiem informujemy, ¿e dzisiaj... 20 wrze¶nia br zmar³ Andrzej Greszeta (1977-2017) - nauczyciel w Zespole Szkó³ nr 1 w Hrubieszowie, trener podnoszenia ciê¿arów w MKS Unia Hrubieszów, wspania³y cz³owiek i pedagog o wielkim sercu, przyjaciel m³odzie¿y... Andrzej Greszeta mia³ 40 lat, urodzi³ siê w Hrubieszowie. Mia³ ¿onê Magdê i córkê Zuziê. Ukoñczy³ AWF w Warszawie Wydzia³ Zamiejscowy w Bia³ej Podlaskiej. Uprawia³ podnoszenie ciê¿arów, a jego najwiêkszym suk- cesem by³ br±zowy medal Mistrzostw Europy Juniorów w Sewilli w 1997 roku. Jego ¿yczliwo¶æ wobec innych, pasja oraz wysoka kultura osobista czyni³y z Niego osobê powszechnie lubian± i szanowan±. Bêdzie Nam Go bardzo brakowa³o. Cze¶æ Jego Pamiêci !(foto: lubiehrubie.pl)

Wys³any przez autor dnia @20-09-2017 o godz. 20:51:06 @ (152 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Turkmenistanu: V AZJATYCKIE IGRZYSKA SPORTÓW HALOWYCH – DZIEÑ III
Z Turkmenistanu
W Ashgabat (TKM) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ramach „V Azjatyckich Igrzysk Sportów Halowych i Sztuk Walki”. W III dniu zawodów medale wywalczyli, w 58 kg K: LUO Xiaomin (99, CHN; 57,82) – 222 (100+122) – 307,3 pkt., Muattar NABIEVA (96, UZB; 57,38) – 212 (94+118) – 294,9 pkt. i Acchedya JAGADDHITA (97, INA; 57,41) – 204 (91+113) – 283,7 pkt. oraz w 69 kg M: DENG Shiwei (90, CHN; 68,91) – 327 (148+179) – 435,0 pkt., Doston YOKUBOV (95, UZB; 68,71) – 316 (139+177) – 421,1 pkt. i Mahmoud ALHUMAYD (93, KSA; 68,88) – 307 (133 +174) – 408,5 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po VI kat. wag. prowadz± CHINY (4-1-1) przed Wietnamem (2-1-1), Turkmenistanem (0-1-2), Uzbekistanem (0-2-0), Filipinami (0-1-0) oraz Indonezj± i Arabi± Saudyjsk± (0-0-1) > WYNIKI: 58 kg K, 69 kg M (pdf)

Wys³any przez autor dnia @20-09-2017 o godz. 19:22:23 @ (12 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Turkmenistanu | Wynik: 0)

Z Turkmenistanu: V AZJATYCKIE IGRZYSKA SPORTÓW HALOWYCH – DZIEÑ II
Z Turkmenistanu
W Ashgabat (TKM) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ramach „V Azjatyckich Igrzysk Sportów Halowych i Sztuk Walki”. W II dniu zawodów medale wywalczyli, w 53kg K: LIAO Qiuyun (95, CHN; 52,69) – 208 (93+115) – 307,1 pkt., Hidilyn DIAZ (91, PHI; 52,85) – 204 (90+114) – 300,6 pkt. i Kristina SHERMETOVA (93, TKM; 52,68) – 196 (89+107) – 289,5 pkt. oraz w 62 kg M: TRINH Van Vinh (95, VIE; 61,77) – 302 (136+166) – 431,2 pkt., LEI Haitao (89, CHN; 61,98) – 288 (131+157) – 410,3 pkt. i Meretguly SAHETMYRADOV (88, TKM; 61,95) – 287 (132 +155) – 409,0 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po IV kat. wag. prowadz± WIETNAM i CHINY (2-1-1) przed Turkmenistanem (0-1-2) i Filipinami (0-1-0) > WYNIKI: 53 kg K, 62 kg M (pdf)

Wys³any przez autor dnia @19-09-2017 o godz. 20:37:53 @ (13 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Turkmenistanu | Wynik: 0)

V AZJATYCKIE IGRZYSKA SPORTÓW HALOWYCH – DZIEÑ I
Z Turkmenistanu
Dzisiaj w Ashgabat (TKM) rozpocz±³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki roz- grywany jest w ramach „V Azjatyckich Igrzysk Sportów Halowych i Sztuk Walki”. W tegorocznej imprezie wyst±pi± ogó³em 74 kobiety i 115 mê¿czyzn z 38 pañstw Azji i Oceanii. Najliczniejsze ekipy wystawiaj± gospodarze… Turkmenis- tan – 15 (7K+8M) oraz Chiny, Kazachstan, Tajwan i Uzbekistan – po 11 (5K+6M). W I dniu zawodów medale wywalczyli, w 48 kg K: XIAO Huiying (95, CHN; 47,88) – 190 (80+110) – 301,8 pkt., Yulduz JUMABAYEVA (98, TKM; 47,99) – 189 (82+107) – 299,6 pkt. i VUONG Thi Huyen (92, VIE; 47,72) – 186 (85+101) – 296,2 pkt. oraz w 56 kg M: THACH Kim Tuan (94, VIE; 55,75) – 282 (131+151) – 433,3 pkt., TRAN Le Quo Toan (89, VIE; 55,80) – 276 (124+ 152) – 423,8 pkt. i JIA Xionghui (98, CHN; 55,98) – 269 (128+141) – 412,0 pkt. W klasyfika- cji medalowej za dwubój (K+M) prowadzi WIETNAM (1-1-1) przed Chinami (1-0-1) i Turkmenistanem (0-1-0) > LISTY STARTOWE (pdf), WYNIKI: 48 kg K, 56 kg M (pdf)Wys³any przez autor dnia @18-09-2017 o godz. 19:17:27 @ (23 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Wynik: 0)

Z Kraju: MISTRZOSTWA MAZOWSZA JUNIORÓW U15 !
Z Kraju
W sobotê, 16.09.br w Ciechanowie odby³y siê tak¿e „Mistrzostwa Mazowsza Juniorek i Juniorów do lat 15”, w których wyst±pi³o ogó³em 19 dziewcz±t i 27 ch³opców. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Karolina LESZCZYÑSKA (02, Start Maków Maz.; 38,0) – 86 (40+46) – 167,1 pkt. i Karolina KRAWIEC (03, UOLKA Ostrów Maz,; 52,4) – 108 (46+62) – 160,1 pkt. oraz Konrad ROMAÑCZUK (02, Feniks Siedlce; 77,3) – 203 (93+110) – 252,9 pkt. i Robert SUCHECKI (02, Start Otwock; 75,3) – 200 (87+113) – 252,7 pkt. Klasyfikacjê zespo³ow± wygra³a UOLKA Ostrów Mazowiecka – 83 pkt., Start Maków Mazowiecki – 56 pkt., WLKS Siedlce – 43 pkt., CLKS Mazovia Ciechanów – 25 pkt., Narew Pu³tusk – 23 pkt., Klimat £apy i NOSIR Nowy Dwór Ma- zowiecki – 16 pkt., KS Raszyn – 15 pkt., Feniks Siedlce – 14 pkt., FUKS Lotnik Warszawa, Impuls Warszawa i OKS Start Otwock – 9 pkt. oraz RKS Okêcie Warszawa – 6 pkt. Wyniki na- des³a³a - Katarzyna Choro¶, dziêkujemy > WYNIKI: dziewczêta, ch³opcy (jpg)

Wys³any przez autor dnia @18-09-2017 o godz. 19:05:45 @ (41 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju: ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE JUNIORÓW U15 W RADOMSKU !
Z Kraju
W sobotê, 16.09.br w Radomsku odby³y siê „Eliminacje Wojewódzkie do MP Juniorów do lat 15”, w których wziê³y udzia³ 4 dziewczêta i 12 ch³opców z klubów £ódzkiego OZPC. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Maria KAROLAK (03, KKS W³ókniarz Konstantynów; 66,8) – 122 (55+67) – 154,5 pkt. i Klaudia WINKLER (04, LKS Dobryszyce; 84,7) – 122 (54+68) – 137,7 pkt. oraz Patryk BA- RAÑSKI (04, LKS Dobryszyce; 55,0) – 161 (71+90) – 249,9 pkt. i Piotr KAROLAK (02, KKS W³ókniarz Konstantynów; 82,7) – 193 (80+113) – 232,2 pkt. > WYNIKI (html)

Wys³any przez autor dnia @18-09-2017 o godz. 18:59:11 @ (18 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju: III MISTRZOSTWA ¦L¡SKA JUNIORÓW U20 W PODRZUCIE !
Z Kraju
W sobotê, 16.09.br w Tarnowskich Górach odby³y siê „III Mistrzostwa ¦l±ska Juniorek i Juniorów do lat 20 w podrzucie”, w których wyst±pi³o ogó³em 7 kobiet i 21 mê¿czyzn z klubów ¦l±skiego ZPC. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Wiktoria BARZAK (98, Andaluzja Piekary ¦l±skie; 75,8) – 103 kg – 122,1 pkt. i Kamila ¦LEDZIOWSKA (97; 61,4) – 75 kg – 99,9 pkt. oraz Rafa³ PETKA (97, oboje – HKS Szopienice; 72,5) – 130 kg – 167,8 pkt. i wystêpuj±cy poza kon- kursem – Marcin FISIOR (99, KORIS ¦l±sk Tarnowskie Góry; 96,5) – 143 kg – 160,7 pkt. Wyniki nades³a³ ¦l±ski ZPC, dziêkujemy > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @18-09-2017 o godz. 18:53:50 @ (44 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Iranu: I RUNDA IRAÑSKIEJ LIGI SENIORÓW 2017/2018 !
Z Iranu
W dn. 20-21.08.br w Teheranie rozegrano inauguracyjn± rundê „Irañskiej Ligi Seniorów 2017/2018”, po³±czon± z II rund± „Irañskiej Ligi Juniorów U20 2017/2018”. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Sohrab MORADI (88, IRI) – 407 (182+225) – 454,7 pkt. w 105 kg, Mohsen BAHRAMZADEH (90, IRI) – 427 (196+231) – 446,7 pkt. w +105 kg, Ali HASHEMI (91, IRI) – 402 (180+222) – 438,2 pkt. w 105 kg, Ali MIRI (95, IRI) – 363 (163+200) – 431,5 pkt. w 85 kg, Homayoun TEYMOURI (94, IRI) – 418 (195+225) – 428,6 pkt. i Behdad SALIMIKORDASIABI (89, IRI) – 428 (190+ 238) –  428,1 pkt. w +105 kg, Saleh CHERAGHI (91, IRI) – 360 (164+196) – 428,0 pkt. i Masoud CHATRAEI (90, IRI) – 360 (162+198) – 427,4 pkt. w 85 kg. W klasyfikacji zespo³owej prowadz± ekipy: Razz Insurance – 624 pkt. w¶ród seniorów i South Khuzestan Oil Fields – 1216 pkt. w¶ród juniorów U20 > WYNIKI 

Wys³any przez autor dnia @18-09-2017 o godz. 18:46:02 @ (52 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 4808 bajtów wiêcej | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Kraju: XIII PUCHAR ZIEMI PU£AWSKIEJ !
Z Kraju
W sobotê, 09.09.br w Pu³awach odby³ siê „XIII Puchar Ziemi Pu³awskiej” w pod- noszeniu ciê¿arów, w którym wyst±pi³o ogó³em 21 kobiet i 42 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Karolina CZAJKA (00, MKS Unia Hrubieszów; 60,5) – 155 (68+87) – 208,3 pkt., El¿bieta BIELAK (97, LKS Znicz Bi³goraj; 53,7) – 142 (65+77) – 206,8 pkt. i Diana FLAK (97, MKS Unia Hrubieszów; 87,7) – 184 (80+ 104) – 204,8 pkt. oraz Jakub WÊGRZYN (99, KS Wis³a Pu³awy; 137,8) – 340 (160+180) – 346,6 pkt., Kacper MAGIELNICKI (98, MULKS Terespol; 68,5) – 230 (105+125) – 307,1 pkt. i Micha³ KO¦CIUK (01, Unia Hrubieszów; 71,6) – 230 (100+130) – 299,1 pkt. > WYNIKI (html)

Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 20:06:05 @ (39 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z £otwy: MISTRZOSTWA £OTWY SENIORÓW !
Z £otwy
W dn. 09-10.09.br w Ventspils (LAT) odby³y siê „Mistrzostwa £otwy Seniorów”, w których wyst±pi³y ogó³em 4 kobiety i 33 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³y 2 rekordy kraju (*K+M) najlepsze wyniki uzyskali: Rebeka KOHA (98, Ventspils; 58,4) – 215 (100*+115) – 295,6 pkt., Daniela IVANOVA (02, Dobele; 52,8) – 158 (72+86) – 233,0 pkt. i Linda SPRUZA (00, Ludza; 63,95) – 157 (70+87) – 203,9 pkt. oraz Arturs PLESNIEKS (92; 108,45) – 397 (177+220) – 428,2 pkt., Ritvars SUHAREVS (99, obaj – Ventspils; 79,0) – 340 (158*+182) – 418,7 pkt. i Vadims KOZEVNIKOVS (94, Daugavpils; 93,45) – 353 (154+199) – 401,9 pkt. > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 19:39:21 @ (49 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z £otwy | Wynik: 0)

Z Australii: 2017 COMMONWEALTH & OCEANIA CHAMPIONSHIPS – DZIEÑ VI
Z Australii
W Gold Coast (AUS) zakoñczy³y siê „Mistrzostwa Wspólnoty Brytyjskiej & Oceanii Seniorów, Juniorów U20 i U17”. W ostatnim dniu „Mistrzostw Com- monwealthu”, medale wywalczyli, w 90 kg K: Eileen Floanna Maria CIKAMA- TANA (99, FIJ; 81,13) – 243 (102+141) – 279,2 pkt., Kaitlyn Jade Judges FAS- SINA (90, AUS; 89,12) – 228 (105+123) i Tracey LAMBRECHS (85, NZL; 89,93) – 219 (95+ 124), +90 kg K: Laurel HUBBARD (78, NZL; 133,43) – 273 (127+146) – 274,9 pkt., Iuniarra SIPAIA (93, SAM; 125,0) – 250 (108+142) i Feagaiga STOWERS (00, SAM; 114,31) – 243 (107+136) oraz w +105 kg M: Lauititi LUI (95, SAM; 138,65) – 395 (173+222) – 402,2 pkt., Nooh Dastgir BUTT (98, PAK; 149,95) – 389 (167+222) i Gurdeep SINGH (95, IND; 142,3) – 371 (171+200). Klasyfikacjê medalow±Mistrzostw Commonwealthu” za dwu- bój wygra³y INDIE (5-3-7) przed Malezj± (2-1-1), Papua Now± Gwine± (2-0-1), Fid¿i  (2-0-0), Samoa Zachodnim (1-5-1), Now± Zelandi± (1-0-2), Wyspami Salomona, Wyspami Marshalla i Wali± (1-0-0), Australi± (0-3-1), Pakistanem (0-2-0), Sri Lank±, Seszelami i Angli± (0-1-0) oraz Kanad± i Samoa Amerykañskim (0-0-1), natomiast „Mistrzostw Oceanii”: SAMOA ZACHODNIE (4-2-2) przed Papua Now± Gwine± (3-2-1), Fid¿i (3-0-2), Now± Zelandi± (2-6-4), Australi± (1-4-4), Wyspami Solomona (1-0-1), Wyspami Marshalla i Kiribati (1-0-0), Samoa Amerykañskim (0-1-0) i Nauru (0-1-2) > WYNIKI > Mistrzostwa Commonwealthu: seniorów, U20, U17; Mistrzostwa Oceanii: seniorów, U20, U17 (pdf)
Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 19:30:00 @ (23 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Australii | Wynik: 0)

EWF informuje: WSTÊPNE LISTY STARTOWE ME U20 & U23 W DÜRRES !
EWF informuje
Witryna Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów (EWF) opublikowa³a wstêpne listy startowe „Mistrzostw Europy Juniorów U20 & M³odzie¿y U23”, jakie w dn. 15-21.10.br maj± zostaæ rozegrane w Dürres (ALB). Za³±czone zestawienia obejmuj± nazwiska 123 kobiet i 173 mê¿czyzn U20 z 36 pañstw oraz 82 kobiet i 103 mê¿czyzn U23 z 31 pañstw, w tym 18 zawodniczek (10 U20 + 8 U23) i 19 zawodników (10 U20 +9 U23) z Polski. Zachêcamy do ich analizy… > WSTÊPNE LISTY STARTOWE: juniorzy U20, m³odzie¿ U23 (pdf)Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 18:47:20 @ (44 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | EWF informuje | Wynik: 0)

Ze Szwecji: MISTRZOSTWA NORDYCKIE SENIORÓW !
Ze Szwecji
W dn. 02-03.09.br w Väsby (SWE) odby³y siê „Nordyckie Mistrzostwa Senio- rów”, w których wyst±pi³o ogó³em 29 kobiet i 26 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Angelica ROOS (89, SWE; 61,25) – 204 (90+114) – 267,4 pkt., Anni VUOHIJOKI (88, FIN; 62,85) – 201 (87+114) – 263,4 pkt. i Ze- kiye Cemsoylu NYLAND (90, NOR; 57,95) – 184 (84+100) – 254,1 pkt. oraz Tim KRING (90, DEN; 75,60) – 307 (140+167) – 383,2 pkt., Roger Behrmann MYRHOLT (95, NOR; 76,05) – 300 (129+171) – 374,4 pkt. i Simon DARVILLE (93, DEN; 93,50) – 310 (140+170) – 352,1 pkt. Klasyfikacjê punktow± mistrzostw wygra³a SZWECJA – 39 pkt. przed Norwegi± – 37 pkt. i Finlandi± – 18 pkt. w¶ród pañ oraz DANIA i NORWEGIA – po 34 pkt. przed Finlandi± – 24 pkt. w¶ród panów > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 18:38:12 @ (38 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Ze Szwecji | Wynik: 0)

Z £otwy: MISTRZOSTWA £OTWY JUNIORÓW U20 !
Z £otwy
W dn. 05-06.08.br w Daugavpils (LAT) odby³y siê „Mistrzostwa £otwy Juniorek i Juniorów do lat 20”, w których wyst±pi³o ogó³em 5 kobiet i 37 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Rebeka KOHA (98, Ventspils; 59,0) – 206 (93+113) – 281,4 pkt., Daniela IVANOVA (02, Dobele; 52,3) – 155 (70+ 85) – 230,1 pkt. i Linda SPRUZA (00, Ludza; 63,9) – 156 (72+84) – 202,7 pkt. oraz Ritvars SUHAREVS (99, Ventspils; 80,5) – 342 (152+190) – 417,1 pkt., Janis GRISKOVS (97, Ogre; 96,4) – 327 (147+180) – 367,8 pkt. i Armands MEZINSKIS (00, Dobele; 85,2) – 310 (140+ 170) – 367,7 pkt.  > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @14-09-2017 o godz. 18:27:11 @ (48 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z £otwy | Wynik: 0)

IWF informuje: M¦ SENIORÓW W ANAHEIM BEZ 9 NARODOWYCH REPREZENTACJI !?!
IWF informuje
Bia³oru¶ i 8 innych silnych reprezentacji w podnoszeniu ciê¿arów, w tym Chiny i Rosja, mog± zostaæ niedopuszczone do nadchodz±cych mistrzostw ¶wiata. Przy- czyn± s± wielokrotne przypadki u¿ywania dopingu podczas olimpiad. W miniony weekend w Budapeszcie zebra³a siê trzyosobowa komisja: Christian Baum- gartner – Prezydent Niemieckiej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów, Jose Quinones - wiceprezydent IWF z Peru i cz³onek Zarz±du IWF – Mike Irani z Wielkiej Brytanii, która ma zaproponowaæ Komitetowi Wykonawczemu Miêdzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów sposoby postêpowania z dziewiêcioma reprezentacjami. Chodzi o ekipy narodowe, które podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i w Londynie w roku 2012 otrzyma³y od 3 do 10 pozytywnych wyników podczas powtórnych badañ na obecno¶æ dopingu. Sprawozdanie komisji bêdzie przedstawione podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Miêdzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów w Bukareszcie od 30 wrze¶nia do 1 pa¼dziernika br.

Pierwsza decyzja o wprowadzeniu przez IWF sankcji wobec reprezentacji, których ponad 2 sportowców nie zda³o testów antydopingowych, zapad³a piêtna¶cie miesiêcy temu w Tbilisi. Jednak realizacja tej decyzji by³a odk³adana w czasie w zwi±zku z apelacjami i pod wp³ywem argumentów prawnych. Arbitra¿owy S±d Sportowy (CAS) w ubieg³ym tygodniu o¶wiadczy³, ¿e dwie ostatnie apelacje, z³o¿one przez Chiñczyków, którzy zdobyli z³oto w Pekinie w 2008 roku, zosta³y odrzucone. To samo tyczy siê wszystkich poprzednich zaskar¿eñ wyroku przez spor- towców i federacje sportowe. CAS wezwa³ IWF do wycofania z M¦ reprezentacji 9 ekip: Rosji, Kazachstanu, Armenii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Mo³dawii, Ukrainy, Turcji i Chin. Podkre¶li³ przy tym, ¿e ka¿dy przypadek warto rozpatrzeæ indywidualnie, gdy¿ niektóre dru¿yny maj± tylko po 3 pozytywne wyniki na obecno¶æ dopingu. Z kolei inne, jak Rosja i Kazachstan – po 10. Tegoroczne Mistrzostwa ¦wiata w podnoszeniu ciê¿arów odbêd± siê w Anaheim (USA) na prze³omie listopada i grudnia.

Wys³any przez autor dnia @12-09-2017 o godz. 06:30:18 @ (150 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | IWF informuje | Wynik: 0)

Z Mo³dawii: MATEUSZ SOWA DRUGI NA TURNIEJU „ZIRVE” W MO£ODAWII !!!
Z Mo³dawii
Dzisiaj, 10.09.br w Ivancea k/Kiszyniowa (MDA) zosta³ rozegrany „10th Word Cup Zirve International Sport Clubs”, do udzia³u, w którym zosta³o zaproszo- nych 10 kobiet i 10 mê¿czyzn z Azerbejd¿anu, Gruzji, Mo³dawii, Polski, Rosji, Ru- munii, Turcji i Ukrainy. Turniej podnoszenia ciê¿arów u¶wietni³ otwarcie nowego o¶rodka ciê¿arowego „ZIRVE MOLDAVIA”, jaki znajduje siê 40 km na pó³noc od stolicy kraju – Kiszyniowa. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Anastasiya GOTRFID (96, GEO; 93,3) – 270 (125+145) – 293,9 pkt., Zeynep ATAKAN (98, TUR; 67,0) – 190 (83+107) – 240,2 pkt. i Elnura ABBASOVA (97, AZE; 62,0) – 173 (76+97) – 229,0 pkt., nasza zawodniczkaEliza WCIS£AK (97, POL; 75,7) – 179 (83+96) – 212,3 pkt., by³a ostatecznie V-ta oraz Sergey CHEKHIR (90, MDA; 71,5) – 299 (134+165) – 389,1 pkt., Mateusz SOWA (96, POL; 84,7) – 323 (145+178) – 384,13 pkt., który o 0,01 pkt. wyprzedzi³ br±zowego medalistê Pashê IBRAHIMLI (95, AZE; 70,25) – 292 (132+160) – 384,12 pkt. > WYNIKI  


Podium medalistów w rywalizacji mê¿czyzn „10th Word Cup Zirve
International Sport Clubs


Z bardzo dobrej strony zaprezentowa³ siê Mateusz SOWA (96, POL), który wywalczy³
srebrny medal, wyprzedzaj±c kolejnego rywala o 0,01 pkt. Sinclaira ! Na zdjêciu
w najlepszej próbie podrzutu na 178 kg ! Poni¿ej w ge¶cie triumfu...
Podium najlepszych zawodniczek...


Rywalizacjê kobiet wygra³a zdecydowanie Anastasiya GOTRFID (96, GEO),
na zdjêciu... w najlepszej próbie podrzutu na 145 kg !


Nasza zawodniczka... Eliza WCIS£AK (97, POL) zajê³a ostatecznie V miejsce.
Na zdjêciu... podczas udanej próby podrzutu na 94 kg !Wystêp Polaków w Ivancea (MDA) to najwiêkszy, jak do tej pory sukces trenera
Marka Zielonki podczas rywalizacji klubów „Zirve” !

Wys³any przez autor dnia @10-09-2017 o godz. 22:10:32 @ (124 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 6195 bajtów wiêcej | Z Mo³dawii | Wynik: 0)

Z Kraju: III RUNDA DRU¯YNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2017 !
Z Kraju
Dzisiaj, 09.09.br na 7 pomostach w O³awie, Mroczy, Ciechanowie, Radomsku, Zie- lonej Górze, Siedlcach i Piekarach ¦l±skich odbêd± siê turnieje III rundy I i II ligi „Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 2017”. Po III rundach rozgrywek, cztery naj- lepsze zespo³y I ligi spotkaj± siê 30.09.br na turnieju fina³owym w Mroczy. W do- tychczas rozegranych turniejach najlepsze wyniki uzyskali: Bart³omiej ADAMUS (00, UMLKS Radomsko; 84,3) – 332*** (151***+181***) – 420,7 pkt. (+25), który trzy- krotnie poprawia³ nale¿±ce od 2006 roku do Adriana Zieliñskiego – rekordy Polski juniorów U17 (***), Arkadiusz MICHALSKI (90, KS Budowlani Opole; 107,0) – 380 (165+ 215) – 411,6 pkt., Krzysztof ZWARYCZ (90, KS Budowlani Opole; 84,7) – 345 (155+190) – 410,3 pkt., Katarzyna KRASKA (93, KPC Górnik Polkowice; 58,0) – 192 (84+108) – 401,1 pkt., Mateusz SKULIMOWSKI (98, KS Budowlani Opole; 84,2) – 317 (142+175) – 393,1 pkt. (+15), Patryk BÊBEN (00, CLKS Mazovia Ciechanów; 74,8) – 290 (130+160) – 392,8 pkt. (+25), Piotr PONIEDZIA£EK (95, CLKS Mazovia Ciechanów; 69,5) – 295 (133+162) – 390,4 pkt. oraz Joanna £OCHOWSKA (88, UKS Zielona Góra; 54,2) – 192 (85+107) – 421,9 pkt., Dariusz JANU¦ (97, MLKS Lechia Sêdziszów M³p.; 72,8) – 259 (115+144) – 348,5 pkt. (+15), Dominik KMITA (01, Klimat £apy; 69,9) – 244 (107+137) – 346,8 pkt. (+25) i £ukasz WIADER- NY (89, KS Raszyn; 81,1) – 285 (128+157) – 346,2 pkt. w II lidze. Wyniki z turniejów ligowych nades³ali: Daniel Do³êga (Siedlce), Rafa³ Bachañski (Ciechanów) i Marek Kaczmarczyk (Zielona Góra, Piekary ¦l±skie, Radomsko, O³awa), dziêkujemy > WYNIKI: Siedlce, Zielona Góra, Piekary ¦l±skie, Radomsko, Ciechanów, O³awa, Mrocza (pdf)Wys³any przez autor dnia @09-09-2017 o godz. 17:38:21 @ (156 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Australii: 2017 COMMONWEALTH & OCEANIA CHAMPIONSHIPS – DZIEÑ III-V
Z Australii
W Gold Coast (AUS) trwaj± „Mistrzostwa Wspólnoty Brytyjskiej & Oceanii Seniorów, Juniorów U20 i U17”. W kolejnych dniach „Mistrzostw Common- wealthu”, medale wywalczyli, w 58 kg K: Jenly Tegu WINI (83, SOL; 57,60) – 196 (87+109) – 272,0 pkt., Erika Yuriko Iris YAMASAKI (87, AUS; 57,66) – 180 (77+103) i Saraswati ROUT (95, IND; 57,80) – 179 (82+97), 63 kg K: Mathlynn Langtor SASSER (96, MHL; 62,37) – 205 (90+115) – 270,3 pkt., Clementina Ciana AGRICOLE (88, SEY; 62,30) – 200 (85+115) i Seen LEE (82, AUS; 62,71) – 199 (88+111), 69 kg K: Apolonia VAIVAI (91, FIJ; 68,89) – 227 (101+126) – 282,6 pkt., Punam YADAV (95, IND; 68,84) – 217 (97+120) i Sarah DAVIES (92, ENG; 63,66) – 212 (92+120), 75 kg K: Laura HUGHES (93, WAL; 74,60) – 203 (90+113) – 242,5 pkt., SEEMA (97, IND; 74,14) – 202 (91+111) i Bailey Morgan ROGERS (91, NZL; 74,53) – 199 (90+109), 69 kg M: Mohd Hafifi MANSOR (90, MAS; 68,96) – 307 (137+170) – 408,2 pkt., Vaipava Nevo IOANE (88, SAM; 67,11) – 296 (126+170) – 400,3 pkt. i Deepak LATHER (00, IND; 68,59) – 295 (138+157), 77 kg M: Sat- hish Kumar SIVALINGAM (92, IND; 76,98) – 320 (148+172) – 399,5 pkt., Abd Mubin RAHIM (91, MAS; 76,88) – 310 (140+170) i Ajay SINGH (97, IND; 76,88) – 310 (140+170), 85 kg M: Venkat Rahul RAGALA (97, IND; 84,77) – 351 (156+195) – 417,3 pkt., Don OPELOGE (99, SAM; 83,96) – 332 (146+186) i Alex BELLEMARRE (98, CAN; 81,55) – 312 (144+168), 94 kg M: Steven KARI (93, PNG; 93,47) – 352 (152+200) – 400,7 pkt., Siaosi LEUO (92, SAM; 91,91) – 341 (150+191) i Vikas THAKUR (93, IND; 93,56) – 340 (150+190) oraz w 105 kg M: Pardeep SINGH (95, IND; 102,18) – 342 (147+195) – 376,3 pkt., Manele MAO (85, SAM; 103,31) – 341 (146+195) i Tanumafili Malietoa JUNGBLUT (90, ASA; 104,88) – 331 (148+183). W klasyfikacji medalowej za dwubój, po XIII kat. wag. prowadz±: INDIE (5-3-6) przed Malezj± (2-1-1), Papua Now± Gwine± (2-0-1), Wyspami Salomona, Wyspami Marshalla, Fid¿i i Wali± (1-0-0), Australi± (0-2-1), Samoa Zachodnim (0-4-0), Sri Lank±, Pakistanem, Seszelami i Angli± (0-1-0) oraz Now± Zelandi±, Kanad± i Samoa Amerykañskim (0-0-1). Dzisiaj ostatni dzieñ zawodów... > WYNIKI (pdf)


Wys³any przez autor dnia @09-09-2017 o godz. 17:17:25 @ (33 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Australii | Wynik: 0)

Z Australii: 2017 COMMONWEALTH & OCEANIA CHAMPIONSHIPS – DZIEÑ I-II
Z Australii
W dn. 04.09.br w Gold Coast (AUS) rozpoczê³y siê „Mistrzostwa Wspólnoty Brytyjskiej & Oceanii Seniorów, Juniorów U20 i U17”. W rozegranych do- tychczas kategoriach wagowych „Mistrzostw Commonwealthu”, medale wywal- czyli, w 48 kg K: Mirabi Chanu SAIKHOM (94, IND; 47,87) – 189 (85+104) – 300,2 pkt., Tegan Joy NAPER (86, AUS; 47,83) – 158 (70+88) i Jhilli DALABEHERA (99, IND; 47,47) – 154 (67+87), 53 kg K: Sanjita Chanu KHUMUKCHAM (94, IND; 52,44) – 195 (85+ 110) – 289,0 pkt., Santoshi MATSA (94, IND; 52,24) – 194 (86+108) – 288,3 pkt. i Loa Dika TOUA (84, PNG; 52,95) – 185 (81+104), 56 kg M: Azroy Hazalwafie MUHAMMAD (94, MAS; 55,86) – 253 (117+136) – 388.2 pkt., Chathuranga L. Jayasooriya ARACHCHILAGE (88, SRI; 55,98) – 247 (117+130) i GURURAJA (92, IND; 56,00) – 246 (107+139) oraz w 62 kg M: Morea BARU (90, PNG; 61,96) – 282 (120+162) – 401,8 pkt., Talha TALIB (99, PAK; 61,96) – 272 (126+146) i Muhammad Zaidi Mohd NORDIN (97, MAS; 61,94) – 270 (115+155). W kla- syfikacji medalowej za dwubój, po IV kat. wag. prowadz±: INDIE (2-1-2) przed Malezj± i Papua Now± Gwine± (1-0-1) oraz Australi±, Sri Lank± i Pakistanem (0-1-0) > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @07-09-2017 o godz. 20:46:29 @ (36 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Australii | Wynik: 0)

Z Chin: XIII IGRZYSKA NARODOWE CHIN – DZIEÑ VIII
Z Chin
W Tianjin (CHN) zakoñczy³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany by³ w ramach „XIII Igrzysk Narodowych Chin”. W dzisiejszych kategoriach wago- wych najlepsze wyniki uzyskali, w 105 kg M: YANG Zhe (91, Shandong; 104,6) – 408 (191, 199+ 217) – 445,3 pkt., WU Zhangsheng (95, Guangxi; 104,6) – 387 (173+214) –  422,4 pkt. i ZHANG Xiliang (93, Hebei; 104,6) – 386 (173+213) – 421,3 pkt. oraz w +105 kg M: AI Yunan (91, Beijing; 155,4) – 436 (193+243) – 438,1 pkt., SUN Haibo (83, Jilin; 150,4) – 435 (202+233) – 438,4 pkt. i CUI Pengju (93, Mongolia Wewn.; 140,8) – 409 (175+234) – 415,5 pkt. > WYNIKI, VIDEO: 105 kg M, +105 kg M (html)


Wys³any przez autor dnia @05-09-2017 o godz. 19:00:08 @ (88 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3911 bajtów wiêcej | Z Chin | Wynik: 0)

Z Australii: 2017 COMMONWEALTH & OCEANIA CHAMPIONSHIPS !
Z Australii
W dn. 04-09.09.br w Gold Coast (AUS) zostan± rozegrane „Mistrzostwa Wspól- noty Brytyjskiej & Oceanii Seniorów, Juniorów U20 i U17”, w których pla- nuje ogó³em wyst±piæ 159 kobiet i 203 mê¿czyzn z 34 pañstw. Najliczniejsze ekipy wystawiaj±: Australia – 96 (42K+54M), Indie – 37 (20K+17M), Nowa Zelandia – 30 (14K+16M), Nauru – 23 (10K+13M) oraz Samoa Zachodnie (5K+10M), Szkocja (8K+7M) i Sri Lanka (6K+9M) – po 15. „PSz” postara siê w miarê mo¿liwo¶ci relacjonowaæ na bie¿±co w/w imprezê > LISTA STARTOWA (pdf)Wys³any przez autor dnia @04-09-2017 o godz. 19:22:26 @ (46 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Australii | Wynik: 0)

Z Chin: XIII IGRZYSKA NARODOWE CHIN – DZIEÑ V-VII
Z Chin
W Tianjin (CHN) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ra- mach „XIII Igrzysk Narodowych Chin”. W sobotê rozpoczêli rywalizacjê mê¿- czy¼ni a w dotychczas rozegranych kategoriach wagowych najlepsze wyniki uzys- kali, w 56 kg M: LI Fabin (93, Army; 55,6) – 287 (132+155) – 441,9 pkt., WU Jingbiao (89, Army; 55,8) – 283 (130+153) – 434,5 pkt. i MENG Cheng (97, Hainan; 56,0) – 283 (128+155) – 433,4 pkt., 62 kg M: CHEN Lijun (93, Hunan; 61,8) – 321 (148+173) – 458,2 pkt., HUANG Min-hao (92, Fujian; 62,0) – 313 (150+153) – 445,8 pkt. i HUANG Zhiyong (91, Jiangxi; 61,8) – 308 (132+176) – 439,6 pkt., 69 kg M: SHI Zhiyong (93, Zhejiang; 68,8) – 358 (160+198) – 476,7 pkt., LIAO Hui (87, Army; 69,0) – 354 (160+194) – 470,6 pkt. i WU Chao (92, Tianjin; 68,6) – 342 (156+186) – 456,2 pkt., 77 kg M: LU Xiaojun (84, Tianjin; 76,8) – 366 (170+196) – 457,5 pkt., ZHONG Guoshun (87, Chongqing; 76,8) – 354 (163+ 191) – 442,5 pkt. i LI Dayin (98, Chongqing; 76,8) – 352 (161+191) – 440,0 pkt., 85 kg M: TIAN Tao (94, Hubei; 84,8) – 375 (170+205, 222x, 223x) – 422,9 pkt., LIU Jiawen (96, Guangdong; 84,4) – 368 (167+201) – 415,8 pkt. i ZHAO Yongchao (95, Fujian; 84,8) – 364 (160+204) – 410,5 pkt. oraz w 94 kg M: LIU Hao (89, Hubei; 93,4) – 387 (171+216) – 440,7 pkt., TIAN Fuxuan (93, Hubei; 93,8) – 379 (168+211) – 430,8 pkt. i ZHANG Huacong (93, Fujian; 93,2) – 378 (170+208) – 430,8 pkt. Wyniki w 56, 62, 69 i 77 kg M to najlepsze tegoroczne osi±gniêcia na ¶wiecie (!). Jutro dokoñczenie zawodów… > WYNIKI, VIDEO: 56 kg M, 62 kg M, 69 kg M, 77 kg M, 85 kg M, 94 kg M (html) 


Wys³any przez autor dnia @04-09-2017 o godz. 19:14:13 @ (95 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 10944 bajtów wiêcej | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: XIII IGRZYSKA NARODOWE CHIN – DZIEÑ IV
Z Chin
W Tianjin (CHN) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ramach „XIII Igrzysk Narodowych Chin”. W ostatniej, najciekawszej kategorii wagowej +75 kg K najlepsze wyniki uzyska³y: MENG Suping (89, Anhui; 122,2) – 329 (142+187) – 334,9 pkt., co by³o najlepszym rezultatem igrzysk (!), ZHOU Xiaoman (92, Shandong; 162,2) – 326 (140+186) – 326,0 pkt., LI Jiaqi (95, Fujian; 134,8) – 302 (135+167) – 303,8 pkt. i JIA Weipeng (95, Xinjiang; 112,2) – 301 (137+164) – 311,3 pkt. Pomimo wysokiego poziomu kobiecych zawodów, nie pad³ ani jeden nowy rekord Chin ! Najbli¿ej tego osi±gniêcia by³a triumfatorka dzisiejszej kategorii wagowej +75 kg, gdzie rekordy kraju to: 334* kg w dwuboju – Zhou Lulu z 2009 roku, 148* kg w rwaniu – Men Suping z 2015 i 193* kg w podrzucie – Zhou Lulu z 2014. W sobotê, 02.09.br rywalizacjê rozpoczn± mê¿czy¼ni > WYNIKI, VIDEO: +75 kg K (html)


Wys³any przez autor dnia @31-08-2017 o godz. 18:01:44 @ (121 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3018 bajtów wiêcej | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: XIII IGRZYSKA NARODOWE CHIN – DZIEÑ III
Z Chin
W Tianjin (CHN) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ra- mach „XIII Igrzysk Narodowych Chin”. W III dniu zawodów medale wywalczy- ³y, w 69 kg K: XIANG Yanmei (92, Hunan; 68,8) – 258 (115+143) – 321,4 pkt., LUAN Yinxue (94, Liaoning; 68,4) – 250 (115+135) – 312,4 pkt. i WU Linying (92, Shanghai; 67,6) – 250 (108+142) – 314,5 pkt. oraz 75 kg K: WANG Zhouyu (94, Hubei; 74,4) – 265 (120+145) – 316,9 pkt., co by³o najlepszym tegorocznym wynikiem na ¶wiecie (!), ZHANG Qian (95, Shanxi; 73,6) – 254 (112+142) – 305,4 pkt. i ZHAO Chenchen (96, Liaoning; 74,6) – 253 (115+138) – 302,2 pkt. Jutro ostatni dzieñ rywalizacji kobiet i start w +75 kg > WYNIKI, VIDEO: 69 kg K, 75 kg K (html)


Wys³any przez autor dnia @30-08-2017 o godz. 19:12:39 @ (103 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3930 bajtów wiêcej | Z Chin | Wynik: 0)

Z Malezji: XXIX SEA GAMES – DZIEÑ II-III
Z Malezji
W Kuala Lumpur (MAS) zakoñczy³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki by³ roz- grywany w ramach „XXIX Igrzysk Azji Po³udniowo-Wschodniej”. W II i III dniu zawodów medale wywalczyli, w 69 kg M: DENI (89, INA; 68,35) – 312 (142+170) – 417,1 pkt., Trirat BOONSUK (93, THA; 68,8) – 310 (140+170) – 412,8 pkt. i PHAM Tuan Anh (93, VIE; 68,75) – 306 (135+171) – 407,7 pkt., 77 kg M: Ariana I KETUT (89, INA; 73,9) – 325 (147+178) – 415,0 pkt., NGUYEN Hong Ngoc (90, VIE; 76.7) – 307 (140+167) – 384,0 pkt. i Wellkinson Peuji LORO (95, MAS; 77,0) – 295 (135+160) – 368,2 pkt. oraz w 85 kg M: Pornchai LOBSI (90, THA; 78,95) – 337 (146+191) – 415,1 pkt., Fazrul Azrie Bin Mohdad MOHAMAD (95, MAS; 82,75) – 323 (141+182) – 388,5 pkt. i HOANG Tan Tai (90, VIE; 84,85) – 322 (145+177) – 382,6 pkt. Klasyfikacjê medalow± za dwubój wygra³a INDONEZJA (2-2-0) przed Wietnamem (2-1-2), Tajlandi± (1-1-1), Malezj± (0-1-1) i Myanmarem (0-0-1) > WYNIKI, VIDEO LIVE: 69 kg (html)


Podium medalistów w kategorii wagowej do 69 (powy¿ej) i 77 kg M (poni¿ej)Wys³any przez autor dnia @30-08-2017 o godz. 18:53:19 @ (61 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3639 bajtów wiêcej | Z Malezji | Wynik: 0)

Z Chin: XIII IGRZYSKA NARODOWE CHIN – DZIEÑ I-II
Z Chin
Wczoraj w Tianjin (CHN) rozpocz±³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki roz- grywany jest w ramach „XIII Igrzysk Narodowych Chin”. W I i II dniu zawo- dów medale wywalczy³y, w 48 kg K: HOU Zhihui (97, Hunan; 47,6) – 208 (93+ 115) – 331,9 pkt., ZENG Mei (90, Sichuan; 47,8) – 204 (91+113) – 324,4 pkt. i ZHANG Rong (93, Fujian; 47,6) – 203 (95+108) – 323,9 pkt., 53 kg K: LIAO Qiuyun (95, Hunan; 52,6) – 222 (95+127) – 328,2 pkt., LI Yajun (93, Guangdong; 52,8) – 221 (101+120) – 325,9 pkt. i CHEN Yanling (97, Guangdong; 52,8) – 217 (97+120) – 320,0 pkt., 58 kg K: CHAI Lina (94, Fujian; 57,6) – 238 (105+133) – 330,3 pkt., ZHOU Jun (95, Hubei; 57,4) – 234 (102+132) – 325,5 pkt. i CHEN Guiming (94, Shanxi; 57,8) – 230 (100+130) – 318,4 pkt. oraz w 63 kg K: DENG Wei (93, Fujian; 62,4) – 251 (113+138) – 330,9 pkt., LONG Dingling (92, Henan; 63,0) – 244 (108+136) – 319,8 pkt. i ZHOU Xiaojing (98, Guangdong; 62,8) – 241 (110+131) – 316,5 pkt. Wyniki w 48 kg, 53 kg i 63 kg K to najlepsze tegoroczne osi±gniêcia na ¶wiecie ! Jutro rywalizacja w 69 i 75 kg K a we czwartek w +75 kg K. W dn. 02.09.br na pomo¶cie w Tianjin pojawi± siê mê¿czy¼ni… „PSz” postara siê informowaæ na bie¿±co o przebiegu igrzysk > WYNIKI, VIDEO: 48 kg K, 53 kg K, 58 kg K i 63 kg K (html)Wys³any przez autor dnia @29-08-2017 o godz. 19:28:52 @ (100 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 7510 bajtów wiêcej | Z Chin | Wynik: 0)

Z Malezji: XXIX SEA GAMES – DZIEÑ I
Z Malezji
Dzisiaj w Kuala Lumpur (MAS) rozpocz±³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki rozgrywany jest w ramach „XXIX Igrzysk Azji Po³udniowo-Wschodniej”. W I dniu zawodów pad³o 5 nowych rekordów igrzysk (^) a medale wywalczyli, w 56 kg M: THACH Kim Tuan (94, VIE; 55,80) – 269 (120+149) – 413,0 pkt., Surahmat Suwoto WIJOYO (88, INA; 55,75) – 267 (119+148) – 410,2 pkt. i Witoon MINGMOON (96, THA; 56,00) – 259 (110+149) – 396,6 pkt. oraz w 62 kg M: TRINH Van Vinh (95, VIE; 61,90) – 307^ (135+172^) – 437,7 pkt., Eko Yuli IRAWAN (89, INA; 62,00) – 306^ (140^, 138^+166) – 435,8 pkt. i Kyi MYINT (86, MYA; 61,25) – 284 (129+155) – 407,8 pkt.  W kla- syfikacji medalowej za dwubój prowadzenie obj±³ WIETNAM (2-0-0) przed Indonezj± (0-2-0) oraz Tajlandi± i Myanmarem (0-0-1). Podczas turnieju podnoszenia ciê¿arów rywalizo- waæ bêd± wy³±cznie mê¿czy¼ni z 7 pañstw (INA, MAS, MYA, PHI, THA, TLS i VIE), do tego jeszcze tylko w 5 kategoriach wagowych, jutro w 69 i 77 kg M, natomiast we ¶rodê w 85 kg M > WYNIKI, VIDEO LIVE: 56 kg (html)


W I dniu „XXIX Igrzysk Azji Po³udniowo-Wschodniej” najlepszy wynik uzyska³
w 62 kg M - TRINH Van Vinh (95, VIE), który dwukrotnie poprawia³ rekordy
igrzysk ! Na zdjêciu w najlepszej próbie podrzutu na 172^ kg !

Wys³any przez autor dnia @28-08-2017 o godz. 18:16:08 @ (78 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3153 bajtów wiêcej | Z Malezji | Wynik: 0)

Z Ukrainy: M£ODZIE¯OWE MISTRZOSTWA UKRAINY U23 !
Z Ukrainy
W dn. 09-12.08.br w Khmelnitskim (UKR) rozegrano „M³odzie¿owe Mistrzostwa Ukrainy Kobiet i Mê¿czyzn do lat 23”, w których wyst±pi³o ogó³em 89 kobiet i 127 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³y 2 rekordy juniorek U15 (*) a najlepsze wyniki uzyskali: Olena KOKHANENKO (95, Bakhmut; 63,0) – 210 (94+116) – 275,2 pkt., Anastasiya LISENKO (95, Odessa; 106,0) – 250 (110+140) – 262,0 pkt., Veronika IVASYUK (95, Kolomiya; 58,0) – 191 (90+101) – 263,8 pkt. i Viktoriya SHUMIYCHUK (96, Kiev; 69,0) – 208 (94+114) – 258,7 pkt. w¶ród pañ oraz Leonid KUBISHKOVSKIY (94, Kiev; 115,0) – 411 (186+225) – 435,7 pkt., Bogdan BURYACHEK (96, Severodon; 105,0) – 382 (172+210) – 416,4 pkt., Ruslan KOZHAKIN (95, Severodon; 94,0) – 350 (160+190) – 397,5 pkt. i Igor OBUKHOV (98, Bakhmut; 85,0) – 330 (148+182) – 391,8 pkt. w¶ród panów. Wyniki i zdjêcia nades³a³ wielki przyjaciel „PSz” – Nikolay Koltakov (UKR), thank’s > WYNIKI


W kategorii +90 kg K najlepszy wynik uzyska³a Anastasiya LISENKO (95, Odessa).
Na zdjêciu w najlepszej próbie podrzutu na 140 kg (powy¿ej). W¶ród mê¿czyzn
najlepiej zaprezentowa³ siê Leonid KUBISHKOVSKIY (94, Kiev), który wygra³
zdecydowanie kategoriê wagow± +105 kg M. Na zdjêciu poni¿ej, w najlepszej
próbie podrzutu na 225 kg !
Wyniki i zdjêcia z Ukrainy nades³a³ reporter witryny internetowej ironwolrd.ru
a jednocze¶nie wielki przyjaciel „PSz” - Nikolay Koltakov (UKR)

Wys³any przez autor dnia @28-08-2017 o godz. 18:01:11 @ (105 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 6540 bajtów wiêcej | Z Ukrainy | Wynik: 0)

Z Kraju: XX OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS „SPA£A 2017” !
Z Kraju
Wczoraj w Spale odby³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, jaki zosta³ rozegrany w ramach „XX Ogólnopolskich Igrzysk LZS”, w których wyst±pi³o ogó³em 15 kobiet i 13 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Sylwia OLE¦KIEWICZ (99; 45,8) – 139 (59+80) – 228,8 pkt., Magdalena KAROLAK (99; 120,9) – 201 (86+115) – 205,0 pkt. i Aleksandra PEP£OWSKA (98; 58,5) – 148 (65+83) – 203,3 pkt. oraz Marcin IZDEBSKI (99; 103,1) – 333 (153+180) – 365,2 pkt., Pawe³ SZMEJA (99; 93,2) – 320 (150+170) – 364,7 pkt. i £ukasz CENTKOWSKI (97; 90,0) – 300 (130+170) – 347,0 pkt. Klasyfikacjê wojewódzk± wygra³o £ódzkie – 63 pkt. przed Lubelskim – 52 pkt. i Mazowieckim – 32 pkt. > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @27-08-2017 o godz. 18:58:21 @ (57 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju: MISTRZOSTWA POWIATU NAKIELSKIEGO JUNIORÓW U16 !
Z Kraju
Dzisiaj w Mroczy odby³y siê „Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego Juniorów i Juniorek do lat 16”, w których wyst±pi³o ogó³em 8 dziewcz±t i 16 ch³opców. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Wiktoria WO£K (01; 59,3) – 175 (80+95) – 238,2 pkt., Monika MARACH (04, obie – Tarpan Mrocza; 53,0) – 145 (65+80) – 213,2 pkt., która 3-krotnie uzyskiwa³a wyniki lepsze od aktu- alnych rekordów Polski juniorek U15 i Oliwia ¦REDZIÑSKA (01; 76,3) – 168 (78+90) – 198,5 pkt. w¶ród dziewcz±t, Borys OSUCH (05; 67,9) – 122 (55+67) – 153,1 pkt. w grupie m³odzików „na technikê”, Igor OSUCH (03, wszyscy – Horyzont Me³no; 91,5) – 230 (105+125) – 264,2 pkt. w¶ród m³odzików U14 i Dominik KALINOWSKI (02, KS Ciechan; 69,8) – 213 (96+117) – 281,2 pkt. w¶ród juniorów U16 > WYNIKI (pdf)


Dekoracja najlepszych zawodniczek (powy¿ej) i pami±tkowe zdjêcie uczestników
Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Nakielskiego Juniorów do lat 16
(foto: Pawe³ Prus, dziêkujemy)Wys³any przez autor dnia @26-08-2017 o godz. 21:43:43 @ (129 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)


SZUKAJ
TwójTYP

podnoszenieciezarow.pl


FRPC

10 lat PSz

MULTIMEDIA

Transmisje video realizowane
przez Leszka Ko³eckiego

GALERIE

greszeta~0.jpg
greszeta~0.jpg


greszeta.jpg
greszeta.jpg


ashg17.jpg
ashg17.jpg


durres17.jpg
durres17.jpg


ivancea38.jpg
ivancea38.jpg


ivancea47.jpg
ivancea47.jpg


ivancea48.jpg
ivancea48.jpg


ivancea49.jpg
ivancea49.jpg


sowa178.jpg
sowa178.jpg


sowa178b.jpg
sowa178b.jpgSTRONY KLUBOWE
      
     
     
        

     
    
   
   
                       

BANERY
CHALLENGE
XXIV CHALLENGE
Z£OTEJ SZTANGI
31.12.2014

KOBIETY
374 - Sylwia OLE¦KIEWICZ (99, Omega Kleszczów)
247 - Maria WRZOSEK (99, MLKPC Soko³ów Podl.)
207 - Patrycja PIECHOWIAK (92, Budowlani Nowy T.)
178 - Kinga KACZMARCZYK (97, MAKS Tytan O³awa)
171 - Wioleta JASTRZÊBSKA (92, WLKS Siedlce)

MʯCZYNI
293 - Piotr KUD£ASZYK (99, Budowlani Nowy T.)
187 - Jaros³aw SAMORAJ (94, Mazovia Ciechanów)
183 - Adrian ZIELIÑSKI (89, Tarpan Mrocza)
178 - Tomasz ZIELIÑSKI (90, Tarpan Mrocza)
178 - Arkadiusz MICHALSKI (90, Górnik Polkowice)


KLASYFIKACJA KLUBOWA

KOBIETY
419 (9) - WLKS Siedlce
374 (1) - Omega Kleszczów
338 (4) - MAKS Tytan O³awa
334 (3) - MLKPC Soko³ów Podlaski
321 (10) - CLKS Mazovia Ciechanów

MʯCZY¬NI
643 (9) - MGLKS Tarpan Mrocza
617 (8) - CLKS Mazovia Ciechanów
555 (11) - CWSPC Zawisza Bydgoszcz
391 (8) - KPC Górnik Polkowice
382 (8) - KS Budowlani Opole

KALKULATOR SINCLAIR'A
Mê¿czyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWE

ZAPRZYJA¬NIONE STRONY
JÊZYKIMarek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: [email protected]
£ukasz Pali¶wiat tel: 608 472 689 e-mail: [email protected]


Administracja

Tworzenie strony: 0.14 sekund :: Zapytania do SQL: 188