www.polska-sztanga.pl
   Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:[email protected] £ukasz Paliœ¶wiat  tel: 608 472 689     e-mail:[email protected]
www.polska-sztanga.pl
SZUKAJ:
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU

ZOBACZ RÓWNIE¯
    

   *************************


GALERIE

adrian2017.jpg
adrian2017.jpg


adrian17~0.jpg
adrian17~0.jpg


santa69K.jpg
santa69K.jpg


arias1.jpg
arias1.jpg


arley3.jpg
arley3.jpg


arley2.jpg
arley2.jpg


ariel4.jpg
ariel4.jpg


kurs17.jpg
kurs17.jpg


ajan17.jpg
ajan17.jpg


rasulov17.jpg
rasulov17.jpgONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Has³o
(Zarejestruj siê)
Cz³onkostwo:
Ostatni: magda
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 3

Na stronie:
Go¶ci: 167
U¿ytkowników: 1
Razem: 168
Teraz online:
01: marek_d


AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


KALKULATOR SINCLAIR'A

ZAPRZYJA¬NIONE STRONY
ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWEZ Kraju

ADRIAN ZIELIÑSKI WYJA¦NIA... I ZAPYTUJE ?
Z Kraju
Chcia³bym podzieliæ siê z Wami pewn± zaskakuj±c± sytuacj±, która mia³a miejsce na ostatnim posiedzeniu Panelu Dyscyplinarnego, które odby³o siê w dniu 14 listopada br. Jak siê okaza³o, moja próbka „B” nie zosta³a otwarta po raz pierwszy w Rzymie, tylko w Warszawie (Dyrektor POLADA na ostatniej rozprawie to potwierdzi³, a wcze¶niej wprowadza³ mnie w b³±d, ¿e próbkê „B” po raz pierwszy otwarto w Rzymie), o czym nie wiedzia³em i nie by³em zawiadomiony, co stanowi fundamentalne naruszenie przepisów antydopingowych w zakresie prawa do bycia zawiadomionym oraz obecnym przy otwarciu próbki „B” i daje mi to mo¿liwo¶æ uniewinnienia (co potwierdza orzecznictwo CAS w podobnych sprawach). Z niewiadomych do tej pory przyczyn moja próbka „B” (podkre¶lê, ¿e obowi±zkiem organu antydopingowego jest zawiadomienie zawodnika o terminie i miejscu otwarcia próbki oraz umo¿liwienie mu lub jego pe³nomocnikowi obecno¶ci przy jej otwarciu, a je¶li zrzekn± siê tego prawa to otwarcie jej przy obecno¶ci niezale¿nego ¶wiadka) zosta³a otwarta bez mojej wiedzy, informowania mnie o tym, jak równie¿ bez mojej zgody.

Poni¿ej kilka przepisów na potwierdzenie tego co napisa³em (wyci±g z przepisów antydopingowych POLADA):

Art. 7.3.1
„POLADA bezzw³ocznie powiadamia zawodnika i jednocze¶nie Federacjê Miêdzynarodow± zawodnika o:
c) prawie zawodnika do za¿±dania analizy próbki B;
d) wyznaczonym dniu, godzinie i miejscu analiz próbki, je¶li zawodnik lub POLADA za¿±da analizy próbki B;
e) mo¿liwo¶ci uczestniczenia przez zawodnika i/lub przedstawiciela zawodnika podczas otwarcia i analizy próbki B zgodnie z Miêdzynarodowym Standardem dla Laboratoriów.”

Art. 7.3.2
„Gdy zawodnik lub POLADA za¿±da analizy próbki B, nale¿y zorganizowaæ analizê próbki B zgodnie z Miêdzynarodowym standardem dla laboratoriów. Zawodnik mo¿e zrezygnowaæ z analizy próbki B i zaakceptowaæ wynik analizy próbki A. Mimo tego POLADA mo¿e dokonaæ analizy próbki B.”

Miêdzynarodowy Standard dla Laboratoriów:
Art. 5.2.4.3.2.6

„Zawodnik lub jego przedstawiciel, przedstawiciel organu odpowiedzialnego za pobranie próbki lub zarz±dzanie wynikami przedstawiciele Narodowego Komitetu Olimpijskiego, krajowego zwi±zku sportowego, federacji miêdzynarodowej oraz t³umacze maj± prawo byæ obecnym podczas potwierdzenia „B”.”Trochê historii... O pozytywnym wyniku próbki „A” dowiedzia³em siê 12 sierpnia 2016 r. i niezw³ocznie zawnioskowa³em o otwarcie i analizê próbki „B”. Jednak jak wynika z dokumentów, którymi na ten moment dysponujemy, laboratorium ju¿ 9 sierpnia zajê³a siê próbk± „B”. Sk±d wiêc tak pó¼na informacja o wyniku próbki „A” ? Kto chcia³ na tym zyskaæ? Kto mia³ w tym interes ? Z dokumentów wynika, ¿e nie by³o ¿adnej awarii maszyny (jak informowa³ w zesz³ym roku Pan Micha³ Rynkowski), która prowadzi badania próbek tylko laboratorium nie by³o w stanie okre¶liæ pochodzenia substancji, która przypomnê jest produkowana naturalnie, wiêc do stwierdzenia naruszenia przepisów oprócz wykrycia jej obecno¶ci w próbce konieczne by³o wykazanie jej zewnêtrznego pochodzenia. W posiadanych dokumentach pojawia siê wiêc informacja, ¿e stê¿enie substancji jest poni¿ej limitu detekcji dla procedury badawczej stosowanej w laboratorium w Warszawie. Zak³adam wiêc, ¿e je¶li maszyna by³aby zepsuta to laboratorium napisa³oby to wprost.

Ma³o tego, z posiadanych dokumentów wynika, ¿e moja próbka „B” zosta³a podzielona na 2 czê¶ci. Jedna zosta³a w Warszawie, drug± wys³ano do Rzymu. W pi¶mie kieruj±cym do Rzymu jest informacja, ¿e próbka wg polskiego laboratorium ma oko³o 10-12 ml - dziwi mnie trochê fakt, ¿e akredytowane laboratorium przez WADA nie jest w stanie precyzyjnie okre¶liæ ilo¶ci p³ynów fizjologicznych (podstawy chemii !!!). Natomiast w mailu do WADA informuj± o próbce z 15 ml p³ynów fizjologicznych. W jaki wiêc sposób dosz³o wiêc do ró¿nicy w ilo¶ci p³ynu w próbce ?!? Sk±d wziê³y siê dodatkowe 3 ml ?!? Wg mojej oceny, pomiar p³ynów fizjologicznych nie mo¿e odbywaæ siê w mililitrach z takim rozrzutem „od do” lub „oko³o” tylko powinien byæ sprecyzowany i zmierzony co do mikrolitra, poniewa¿ wystarczy jedna zanieczyszczona kropelka, aby wynik by³ niew³a¶ciwy.

Ma³o tego, o badaniu próbki w Rzymie dowiedzieli¶my siê na 24 h przed badaniem. Wiêc jest niemo¿liwe, ¿ebym w takim krótkim czasie wynaj±³ t³umacza, przetransportowa³ siê z Bydgoszczy do Rzymu na bli¿ej nie okre¶lon± godzinê (poniewa¿ dostali¶my tylko informacje, ¿e badanie odbêdzie siê najprawdopodobniej w godzinach od 9-10) i uczestniczy³ w analizie. Co wiêcej jak siê okazuje by³oby to bezcelowe bowiem nie uczestniczy³bym w pierwotnym otwarciu mojej próbki „B”, która zosta³a wcze¶niej otwarta i rozlana bez zawiadamiania mnie o tym, a wiêc nie móg³bym sprawdziæ czy jest ona w takim samym stanie jak wtedy gdy j± zamyka³em podczas kontroli antydopingowej. A w³a¶nie temu ma s³u¿yæ prawo zawodnika do badania próbki „B”. Co wiêcej wnioskowa³em o laboratoryjne pakiety dokumentacyjne, a wiêc w skrócie komplet dokumentów obrazuj±cych co siê dzia³o z próbkami i jakie czynno¶ci podejmowano. Otrzyma³em dokumenty z laboratorium z Warszawy jedynie dotycz±ce próbki „A”. St±d zastanawiaj±ce jest, dlaczego powy¿sze czynno¶ci (otwarcie próbki i jej rozlanie) nie zosta³o udokumentowane i nie mia³em (nadal nie mam) mo¿liwo¶ci zapoznania siê z nimi, a wy³±cznie z dokumentami z analizy próbki wys³anej do Rzymu !!! Wszystkie zaistnia³e zdarzenia, jak równie¿ wypowiedzi mamy nagrane, ze wzglêdu na to, ¿e ka¿da sprawa przed Panelem Dyscyplinarnym jest rejestrowana. p.o. Dyrektora POLADA Pan Micha³ Rynkowski przyzna³ siê do otwarcia mojej próbki bez uprzedniego zawiadomienia mojej osoby (stwierdzaj±c, ¿e POLADA mia³a takie prawo), ma³o tego powiedzia³, ¿e powo³anym niezale¿nym ¶wiadkiem tej czynno¶ci by³ On sam, a pragnê Was poinformowaæ, ¿e ten Pan ani nikt inny z POLADA nie móg³ byæ niezale¿nym ¶wiadkiem, poniewa¿ jest stron± w tej sprawie, a dok³adnie oskar¿ycielem (potwierdza to miêdzy innymi stanowisko WADA).

Podsumowuj±c... w mojej sprawie mamy do czynienia z dwojakiego rodzajem naruszenia – po pierwsze brakiem zawiadomienia mnie o dniu, godzinie i miejscu przeprowadzenia procesu otwarcia i analizy próbki „B”, a po drugie powo³aniem, jako „niezale¿nego ¶wiadka” osoby, która nie mo¿e pe³niæ tego rodzaju funkcji. Dlatego na nastêpnym posiedzeniu przed Panelem Dyscyplinarnym (28.11.br) mój pe³nomocnik bêdzie wnioskowa³ o moje uniewinnienie, bo POLADA i Laboratorium pope³ni³y ra¿±ce b³êdy - przede wszystkim z uwagi na naruszenie mojego fundamentalnego prawa do bycia zawiadomionym i obecnym przy otwarciu próbki „B”.

Dodatkowo jestem zaskoczony, ¿e Panel Dyscyplinarny w zwi±zku z w/w okoliczno¶ciami, które mog± mieæ znaczny wp³yw na przebieg sprawy, zobowi±za³ podczas ostatniej rozprawy strony (mnie i POLADA) do przedstawienia swoich pisemnych stanowisk w tym zakresie z zastrze¿eniem terminu (do poniedzia³ku 20 listopada 2017 r.). Mamy czwartek (23 listopada), mój pe³nomocnik z³o¿y³ w terminie nasze stanowisko (zarówno elektronicznie jak i tradycyjn± poczt±, by umo¿liwiæ jak najszybsze zapoznanie siê z ich tre¶ci±), a POLADA nadal tego nie zrobi³a i nie wyja¶ni³a na jakiej podstawie twierdz±, ¿e mogli otworzyæ próbkê „B” bez zawiadamiania mnie o tym, kto by³ dok³adnie przy tym obecny, gdzie siê to konkretnie odby³o, w jakiej dacie, dlaczego nie ma na to ¿adnych dokumentów oraz jakie dok³adne czynno¶ci w momencie otwarcia podjêto. Chcê podkre¶liæ, ¿e w pe³ni rozumiem, ¿e walka z dopingiem wymaga rygorystycznych przepisów, jednak¿e oczekiwaæ nale¿y ich rygorystycznego i skrupulatnego przestrzegania nie tylko przez zawodników, ale równie¿ przez przedstawicieli organów antydopingowych czy laboratorium.

Ani razu nie prosi³em nikogo o pomoc w mojej sprawie, ale czas najwy¿szy to zmieniæ, dlatego proszê o wsparcie i przygl±dniêcie siê niniejszej sprawie przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bañkê. Dlaczego ja mam ponosiæ odpowiedzialno¶æ za b³êdy proceduralne ? I na koniec mam ostatnie pytanie i niech mi kto¶ na nie odpowie...

O CO TAK NAPRAWDÊ CHODZI W MOJEJ SPRAWIE ???

Proszê Was o udostêpnianie tej informacji...
„Polska Sztanga” czyni zado¶æ pro¶bie Adriana Zieliñskiego...

Wys³any przez autor dnia @23-11-2017 o godz. 10:18:41 @ (10 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kolumbii

XVIII IGRZYSKA BOLIWARYJSKIE – DZIEÑ IV
Z Kolumbii
W Santa Marta (COL) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, rozgrywany w ramach „XVIII Igrzysk Boliwaryjskich”. W IV dniu zawodów medale wywalczyli, w 69 kg K: Miyareth MENDOZA (94, COL) – 231 (105+126) – 287,3 pkt., Angie Paola PALACIOS Dajomes (00, ECU) – 218 (98+120) – 271,1 pkt. i Laura Yanireet PEINADO Mejias (92, VEN) – 211 (90+121), 75 kg K: Leydi Yesenia SOLIS Arboleda (90, COL) – 243 (108+135) – 289,5 pkt., Neisi Patricia DAJOMES Barrera (98, ECU) – 237 (107+130) –282,3 pkt. i Tamara Yajaira SALAZAR Arce (97, ECU) – 228 (100+128) – 271,6 pkt. oraz w 94 kg M: Yeison Andres ARIAS Usuga (99, VEN) – 357 (157+200) – 405,5 pkt., Andres Fernando SERNA Martinez (97, COL) – 355 (160+195) – 403,2 pkt. i Paul Alexander FERRIN Arroyo (95, ECU) – 351 (155+196) – 398,7 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po XII kat. wag. prowadzi nadal KOLUMBIA (8-3-2) przed Wenezuel± (2-3-4), Ekwadorem (1-5-3), Chile (1-0-0) i Peru (0-1-3) > WYNIKI   


Podium medalistek w kategorii wagowej do 69 kg K !


Z³oty medalista w 94 kg M - Yeison Andres ARIAS Usuga (99, VEN)
w najlepszej próbie rwania na 157 kg !

Wys³any przez autor dnia @22-11-2017 o godz. 19:24:04 @ (23 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3765 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Kolumbii | Wynik: 0)

Z Ukrainy

XIII TURNIEJ PAMIÊCI IHORA M. RYBAKA - DZIEÑ I
Z Ukrainy
Wczoraj, 21.11.br w Kharkovie (UKR) rozpocz±³ siê tradycyjny, XIII ju¿ turniej podnoszenia ciê¿arów pamiêci Ihora Mykhaylovycha Rybaka (1934–2005) – mistrza olimpijskiego z Melbourne (1956), który jako zawodnik ukraiñski reprezentowa³ niegdy¶ barwy ZSRR. W I dniu zawodów rywalizowa³o 48 kobiet a najlepsze wyniki uzyska³y: Katerina ILKHANOVA (00, Chornobaivka; 69,0) – 205 (92+113) – 255,0 pkt., Marina ALEKSANDROVA (99. Bakhmut; 58,0) – 178 (79+99) – 245,9 pkt., Katerina ABIBOK (99, Kharkiv; 75,0) – 193 (90+103) – 229,9 pkt. i Ganna MAKAROVA (93, Skadovsk; 119,7) – 225 (95+130) – 229,8 pkt. Dzisiaj pocz±tek rywalizacji mê¿czyzn... > WYNIKI, ZDJÊCIA (html)

Wys³any przez autor dnia @22-11-2017 o godz. 18:54:47 @ (47 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 2361 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Ukrainy | Wynik: 0)

Z Kolumbii

XVIII IGRZYSKA BOLIWARYJSKIE – DZIEÑ III
Z Kolumbii
W Santa Marta (COL) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, rozgrywany w ramach „XVIII Igrzysk Boliwaryjskich”. W III dniu zawodów medale wywalczyli, w 63 kg K: Lina Marcela RIVAS Ordones (90, COL) – 230 (105+125) – 301,4 pkt., Yurleidys Smith ARRIOLA Betancour (92, VEN) – 190 (85+105) – 249,0 pkt. i Eldi Jhasmin PARADES Vasquez (00, PER) – 185 (83+102), 77 kg M: Andres Mauricio CAICEDO (97, COL) – 343 (151+192) – 428,3 pkt., Brayan Santiago RODALLEGAS (97, COL) – 340 (155+185) – 424,4 pkt. i Darvin Jesus CASTRO Palma (95, VEN) – 328 (143+185) – 409,4 pkt. oraz w 85 kg M: Arley MENDEZ Perez (93, CHI) – 382* (171*+211*) – 453,6 pkt., który poprawi³ jednocze¶nie wszystkie rekordy panamerykañskie i… Chile seniorów (*), Angel Jose LUNA Marin (94, VEN) – 347 (157+190) – 412,0 pkt. i Diego Fernando BETANCOUR Mancilla (94, COL) – 341 (156+185) – 404,9 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po IX kat. wag. prowadzi nadal KOLUMBIA (6-2-2) przed Wenezuel± (1-3-3), Ekwadorem (1-3-1), Chile (1-0-0) i Peru (0-1-3) > WYNIKI  


Z³oty medalista w kategorii wagowej do 85 kg M - Arley MENDEZ Perez (93, CHI)
to by³y reprezentant Kuby, który dzisiaj ¶wiêci triumfy dla nowej ojczyzny...


W dniu dzisiejszym 3-krotnie poprawia³ rekordy panamerykañskie i… Chile
seniorów (*) – 382* (171*+211*), na zdjêciu... w najlepszej próbie podrzutu
211 kg ! Uzyskany w Santa Marta (COL) wynik czyni go te¿ jednym z faworytów
do medalu na zbli¿aj±cych siê „Mistrzostwach ¦wiata Seniorów” w Anaheim !Podium medalistów w kat. wag. do 85 kg M, od lewej: Angel Jose LUNA Marin (94, VEN),
Arley MENDEZ Perez (93, CHI) i Diego Fernando BETANCOUR Mancilla (94, COL)

Wys³any przez autor dnia @21-11-2017 o godz. 19:14:15 @ (47 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 5637 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Kolumbii | Wynik: 0)

Z Kraju

KURS NA TRENERA II KLASY PODNOSZENIA CIʯARÓW !
Z Kraju
Centrum Rehabilitacji i SportuFizjo Corps” w Konstantynowie £ódzkim zaprasza do udzia³u w kursie na trenera II klasy podnoszenia ciê¿arów, który rozpocznie siê ju¿ w najbli¿sz± sobotê, w dn. 25-26.11.br (kolejne zajêcia w dn. 02-03.12.br, 09-10.12.br i 16-17.12.br). W¶ród wyk³adowców: Robert Do³êga – aktualny trener kadry narodowej seniorów, Jacek Chru¶ciewicz – by³y wieloletni trener kadry narodowej seniorów, £ukasz Pali¶wiat – mgr fizjoterapii i trener klasy mistrzowskiej i Mariusz Pali¶wiat - fizjoterapeuta kadry narodowej seniorów. Wiêcej informacji o kursie pod numerem telefonu: 608-472-689 lub na stronie internetowej centrumkursy.plWys³any przez autor dnia @21-11-2017 o godz. 18:49:48 @ (144 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

PS Informuje

„POLSKA SZTANGA” ZMIENIA SWOJE OBLICZE !
PS Informuje
W ostatnich dniach mo¿na by³o zauwa¿yæ now± szatê graficzn± „Polskiej Sztangi”, najstarszej ( za³. w 2004 roku) polskiej witryny internetowej o podnoszeniu ciê¿arów. To pierwszy, widoczny efekt prac informatycznych, prowadzonych od kilku tygodni przez bydgosk± firmê „Gregsoft”. Oprócz zmiany szaty graficznej i wielu innych elementów naszej strony, znacz±co zostanie te¿ usprawniony system weryfikacji komentarzy (przez autora „PSz”), które od dzisiaj znów bêdzie mo¿na wpisywaæ pod poszczególnymi artyku³ami. W tym celu zosta³a m.in. „wyczyszczona” aktualna baza 868 osób, którym w latach 2004-2017 zosta³y nadane indywidualne loginy i has³a. By móc komentowaæ ró¿ne wydarzenia zwi±zane z nasz± dyscyplin± sportu, czytelnicy „PSz” bêd± musieli raz jeszcze uzyskaæ login i has³o, pisz±c stosown± pro¶b± na e-mail: [email protected], gdzie obligatoryjnie (tylko dla wiedzy „PSz”) trzeba te¿ podaæ imiê i nazwisko oraz… zaproponowaæ swój nowy login. Zaktualizowany system wprowadzania i weryfikacji komentarzy pozwoli wyeliminowaæ raz na zawsze wszelkie próby obra¿ania b±d¼ znies³awiania jakiejkolwiek osoby, co niestety, niejednokrotnie doprowadza³o ju¿ do zawieszania tej, jak¿e swoistej opcji wyra¿ania swoich pogl±dów (np. w dn. 08.09.2008, 13.06.2012 i 15.01.2017). Od dzisiaj komentowanie newsów na „PSz” znów sta³o siê mo¿liwe… Gor±co zachêcamy !

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 18:17:54 @ (53 ods³on)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 5)

Z Kolumbii

XVIII IGRZYSKA BOLIWARYJSKIE – DZIEÑ II
Z Kolumbii
W Santa Marta (COL) trwa turniej podnoszenia ciê¿arów, rozgrywany w ramach „XVIII Igrzysk Boliwaryjskich”. W II dniu zawodów medale wywalczyli, w 53 kg K: Yenny SINISTERRA Torres (00, COL) – 179 (80+99) – 263,2 pkt., Cinthya Elizabeth SANMAR-TIN Matute (97, ECU) – 174 (76+98) i Tessy Karen SANDI Pizango (96, PER) – 173 (77+96), 58 kg K: Maria Alexandra ESCOBAR Guerrero (80, ECU) – 216 (98+118) – 298,4 pkt., Maria Camila LOBON Viafara (95, COL) – 214 (97+117) – 295,6 pkt. i Karol Karolina BLANCO Gonzalez (95, COL) – 209 (93+116) – 288,7 pkt. oraz w 69 kg M: Julio Ruben MAYORA Pernia (96, VEN) – 317 (147+170) – 421,4 pkt., Erik Elvis HERRERA Cepeda (94, ECU) – 296 (129+167) – 393,5 pkt. i Oscar Adrian TERRONES Miranda (98, PER) – 292 (130+162). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), VI kat. wag. prowadzi nadal KOLUMBIA (4-1-1) przed Ekwadorem (1-3-1), Wenezuel± (1-1-2) i Peru (0-1-2) > WYNIKI  


Maria Alexandra ESCOBAR Guerrero (80, ECU) - najlepsza zawodniczka II dnia
XVIII Igrzysk Boliwaryjskich” w podnoszeniu ciê¿arów (58 kg K)


Podium medalistów kategorii wagowej do 69 kg M !

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 18:13:34 @ (36 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3793 bajtów wiêcej | komentarze? | Z Kolumbii | Wynik: 0)

Ze S³owenii

XI PUCHAR ¦RÓDZIEMNOMORSKI W S£OWENII !
Ze S³owenii
W dn. 17-19.11.br w Ljubljanie (SLO) odby³a siê XI edycja „Pucharu ¦ródziemnomorskiego” w podnoszeniu ciê¿arów, w którym wziê³o udzia³ 18 kobiet i 30 mê¿czyzn z 11 pañstw. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Nouha LANDOULSI (98, TUN; 55,1) – 195 (87+108) – 279,1 pkt., Alessandra PAGLIARO (97, ITA; 46,4) – 159 (70+89) – 259,0 pkt. i Ghofrance BELKHIR (98, TUN; 61,3) – 192 (85+107) – 255,9 pkt. w¶ród pañ oraz Nenad KUZIÈ (91, SRB; 107,1) – 372 (166+206) – 402,9 pkt., Fabio SULIANI (99, ITA; 73,7) – 288 (128+160) – 368,3 pkt. i Salvatore ESPOSITO (97, ITA; 78,2) – 295 (135+160) – 365,2 pkt. w¶ród panów. Klasyfikacjê zespo³ow± wygra³a ekipa SERBII – 1886,5 pkt. przed W³ochami – 1876,8 pkt., S³oweni± – 1696,9 pkt., Malt± – 1415,1 pkt., Francj± – 1333,1 pkt. i Izraelem – 1028,8 pkt. > WYNIKI (pdf)Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 18:03:46 @ (25 ods³on)
(komentarze? | Ze S³owenii | Wynik: 0)

Z Kraju

TRANSBED GKS ANDALUZJA PIEKARY ¦L¡SKIE MISTRZEM „¦L¡SKIEJ LIGI JUNIORÓW'2017” !
Z Kraju
Wczoraj, 19.11.br w Szopienicach rozegrano IV rundê¦l±skiej Ligi Juniorów”, w których wyst±pi³o ogó³em 7 kobiet i 14 mê¿czyzn z 5 klubów ¦l±skiego ZPC. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Kamila ¦LEDZIOWSKA (97, HKS Szopienice; 59,2) – 134 (56+78) – 182,6 pkt. i Wiktoria BARZAK (98, GKS Andaluzja II Piekary ¦l±skie; 75,1) – 143 (63+80) – 170,2 pkt. oraz Rafa³ PETKA (97, HKS Szopienice; 70,0) – 240 (110+130) – 316,3 pkt. i David BUBA (00, TKKF Unia Belfer Racibórz; 85,2) – 217 (97+120) – 297,5 pkt. (+40). Klasyfikacjê zespo³ow± IV rundy „¦LJ” wygra³ TransBed GKS Andaluzja Piekary ¦l±skie – 1092,4 pkt. przed HKS Szopienice – 1045,4 pkt. i TKKF Unia-Belfer Racibórz – 927,4 pkt. Rozgrywki „¦LJ” wygra³ ostatecznie I zespó³ TransBed GKS Andaluzja Piekary ¦l±skie – 4492,0 pkt. przed HKS Szopienice – 4058,7 pkt. i II zespo³em TransBed GKS Andaluzja Piekary ¦l±skie – 3771,9 pkt. Wyniki i zdjêcia nades³a³ £ukasz ¦ciebiorowski – dziêkujemy > WYNIKI, KLASYFIKACJA ZESPO£OWA (pdf)TransBed GKS Andaluzja Piekary ¦l±skie – Dru¿ynowy Mistrz ¦l±ska U20'2017 !
Podium medalistów „¦l±skiej Ligi Juniorów” (foto: £ukasz ¦ciebiorowski )

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 18:00:20 @ (19 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kazachstanu

IWF £AGODZI DYSKWALIFIKACJE UKARANYCH FEDERACJI !?!
Z Kazachstanu
W miniony poniedzia³ek, 13.11.br w Astana (KAZ), z inicjatywy Miêdzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów (IWF) odby³o siê spotkanie Prezydenta IWF – Tamasa Ajana z przedstawicielami 9 narodowych federacji podnoszenia ciê¿arów: Rosji, Chin, Armenii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Kazachstanu, Mo³dawii, Ukrainy i Turcji, jakie z 19.10.br zosta³y wykluczone z miêdzynarodowej rywalizacji na 12 miesiêcy za doping. Jak siê jednak okazuje, kara ta, po spe³nieniu kilku warunków, mo¿e zostaæ przez w³adze IWF w „nadzwyczajny” sposób skrócona. Jednym z podstawowych jest powo³anie przez w/w federacje… „oficerów antydopingowych”, którzy winni posiadaæ pe³n±, bie¿±c± wiedzê na temat aktualnego miejsca pobytu cz³onków kadry narodowej danego kraju, którzy w ka¿dej chwili mogliby tam przyjechaæ, by umo¿liwiæ nastêpnie przedstawicielom WADA przeprowadzenie stosownej kontroli antydopingowej. Co wiêcej ukarane federacje winny, przynajmniej raz na kwarta³ organizowaæ seminaria antydopingowe dla cz³onków kadry narodowej i trenerów. Tamas Ajan raz jeszcze przypomnia³, ¿e podnoszenie ciê¿arów jest pod wzglêdem dopingu, jedn± z dyscyplin, którym grozi trwa³e wykluczenie z programu igrzysk olimpijskich, co mo¿e doprowadziæ do odej¶cia z tego sportu dziesi±tek tysiêcy zawodniczek i zawodników. Zagrozi³ ponadto, ¿e federacjom, które nie bêd± prowadzi³y skutecznej walki z dopingiem mo¿e zostaæ odebrane cz³onkostwo w IWF. Z kolei krajom, które spe³ni±  wszystkie opisane wy¿ej warunki walki z dopingiem, kara dyskwalifikacji mo¿e zostaæ przez IWF „nadzwyczajnie” skrócona z 12 do… 8 miesiêcy, co oznacza, ¿e reprezentanci tych pañstw mogliby wróciæ na miêdzynarodowe pomosty ju¿ 19.06.2018 roku (!)


Tamas Ajan - Prezydent IWF zagrozi³, ¿e federacjom, które nie bêd± prowadzi³y
skutecznej walki z dopingiem mo¿e zostaæ odebrane cz³onkostwo w IWF.W Astana (KAZ) federacjê Azerbejd¿anu reprezentowa³ Rizvan Rasulov
- Sekretarz Generalny AAAF !

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 17:53:08 @ (82 ods³on)
(komentarze? | Z Kazachstanu | Wynik: 0)

Prasa Donosi

ADRIAN ZIELIÑSKI PRZYGOTOWUJE KOLEJNY, BARDZO WA¯NY DOWÓD !
Prasa donosi
Mistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciê¿arów z Londynu wci±¿ walczy o udowodnienie, ¿e nandrolon znalaz³ siê w jego organizmie przypadkowo. Pod koniec listopada odbêdzie siê jego nastêpna rozprawa przez panelem dyscyplinarnym Polskiej Agencji Antydopingowej… „Bêdzie to równie istotny dowód w sprawie, a nawet wa¿niejszy ni¿ samo badanie wariografem…” - mówi nam Adrian Zieliñski, który w zesz³ym roku zosta³ zdyskwalifikowana na cztery lata. Wcze¶niej nigdy nie by³ karany za doping, a mimo to otrzyma³ tak wysokie zawieszenie. Zawodnik chce skrócenia kary do dwóch lat, a w najlepszym przypadku nagany.

Pod koniec pa¼dziernika odby³a siê kolejna rozprawa przez panelem dyscyplinarnym POLADA. Mecenas sztangisty przedstawi³ nowy dowód na niewinno¶æ Zieliñskiego, a wiêc badania wariografem, czyli tzw. „wykrywaczem k³amstw”. Sprawê odroczono, bo panel stwierdzi³, ¿e potrzebne jest nie tylko zapoznanie siê z badaniem, ale tak¿e prze-s³uchanie dwóch nowych ¶wiadków: lekarza klubowego zawodnika oraz cz³owieka do-starczaj±cego od¿ywki dla PZPC. Zieliñski mia³ nie¶wiadomie za¿yæ zanieczyszczon± nandrolonem witaminê B12. Wtorkowa (14.11.br) rozprawa w Warszawie mia³a byæ ostatni±. Tak jednak nie by³o.

… „Przedstawiono mowy koñcowe, ale na zakoñczenie sprawy mój pe³nomocnik poruszy³ bardzo wa¿n± kwestiê, która moim zdaniem bêdzie rzutowaæ na ca³y przebieg sprawy. Póki co, czekam na potwierdzenie od mecenasa, bo w tym momencie zbiera wszelkie materia³y. Bêdzie to wa¿ny dowód w sprawie, nawet bardziej istotny od przestawionego wcze¶niej badania wariografem…” - mówi nam Zieliñski, który dodaje, ¿e chodzi o przeanalizowanie procedur zastosowanych podczas badania pobranych od niego próbek. We wtorek na przes³uchaniu pojawi³ siê tylko jeden wezwany ¶wiadek, co dodatkowo opó¼nia sprawê.

… „By³ lekarz klubowy, drugi ¶wiadek, a wiêc dostawca od¿ywek gdzie¶ „wyparowa³”. Po prostu w tym momencie nie ma z nim jakiekolwiek kontaktu. Panel nie mia³ za to ju¿ do mnie ¿adnych pytañ. Oczywi¶cie liczy³em na ostateczny wyrok ju¿ teraz, ale sytuacja zmieni³a siê po tym, jak mój pe³nomocnik poruszy³ dodatkow± kwestiê. Panel nie móg³ zatem wydaæ decyzji. Czujê, ¿e w tym momencie jestem jeszcze bli¿ej skrócenia kary. Nastêpna rozprawa ma siê odbyæ 28 listopada. Otrzymali¶my wiadomo¶æ, ¿e wtedy poznamy werdykt, a jak bêdzie, to siê dopiero oka¿e. Naprawdê nie chcê my¶leæ, co siê stanie, gdy panel nie skróci mojego zawieszenia…” - dodaje w rozmowie z nami Zieliñski (Krzysztof Srogosz, eurosport.interia.pl, 16.11.br, 12:35)

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 17:49:35 @ (85 ods³on)
(komentarze? | Prasa Donosi | Wynik: 0)

Z Iranu

FINA£ IRAÑSKIEJ LIGI JUNIORÓW U20 !
Z Iranu
W dn. 12-13.11.br w Teheranie (IRI) odby³a siê fina³owa runda „Irañskiej Ligi Juniorów U20”, podczas której najlepsze wyniki uzyskali, w 56 kg: Hussein PAKAR (IRI) – 209 (93+116), 62 kg: Mehdi DOYRANI (98, IRI) – 238 (103+135), 69 kg: Mostafa ZAREEI (97, IRI) – 301 (141+160) – 400,1 pkt., 77 kg: Mohammad Amin ALIPOUR (IRI) – 300 (132+168), 85 kg: Abas ZANDI (98, IRI) – 334 (150+184) – 396,6 pkt., Aref KHAKI (98, IRI) – 328 (147+181) i Ramin VALIPOUR (97, IRI) – 320 (148+172), 94 kg: Reza BEIRALVAND (97, IRI) – 372 (162+210) – 422,5 pkt., 105 kg: Mohammad Reza MALEKI (98, IRI) – 361 (167+194) – 393,5 pkt. i w +105 kg: Ali DAVOUDI (99, IRI) – 401 (183+218) – 404,6 pkt. Dru¿ynowym mistrzem Iranu juniorów U20 zosta³a ekipa AHWAZ NATIONAL DRILLING COMPANY – 1832,0 pkt.

Wys³any przez autor dnia @20-11-2017 o godz. 17:45:30 @ (51 ods³on)
(komentarze? | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Kraju

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY im. STEFANA POLACZUKA !
Z Kraju
Wczoraj, 18.11.br w Terespolu odby³ siê „Miêdzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciê¿arów im. Stefana Polaczuka”, w których wyst±pi³o 10 kobiet i 30 mê¿czyzn z klubów Polski i Bia³orusi. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Dominika SACHARUK (00, KS AZS AWF Bia³a Podlaska; 55,4) – 139 (61+78) – 198,1 pkt. i Natalia SHUTKO (98, Brze¶æ/BLR; 62,2) – 147 (68+79) – 194,2 pkt. w¶ród kobiet, Micha³ ZROL (03, MULKS Zirve Terespol; 41,8) – 106 (46+60) – 207,6 pkt. i Cezary PORTKA (03, LKS Znicz Bi³go-raj; 112,0) – 190 (85+105) – 202,9 pkt. w¶ród m³odzików do lat 14, Patryk BURDA (00, KS AZS AWF Bia³a Podlaska; 71,0) – 225 (102+123) – 294,0 pkt. i Eduard SHALAMITSKI (01, Brze¶æ/BLR; 74,0) – 228 (103+125) – 290,9 pkt. w¶ród juniorów U17 oraz Kacper MAGIELNICKI (98; 68,1) – 235 (105+130) – 314,9 pkt. i Karol JUCHIMIUK (99, obaj – MULKS Zirve Terespol; 78,5) – 245 (110+135) – 302,7 w¶ród juniorów U20. Klasyfikacjê zespo³ow± wygra³a ekipa MULKS Zirve Terespol przed Sdushor Brze¶æ (BLR) i KS AZS AWF Bia³a Podlaska. Wyniki nades³a³ Artur Skulimowski,  dziêkujemy > WYNIKI (pdf)Dekoracja m³odzików do lat 14 podczas „Miêdzynarodowego Turniej Podnoszenia
Ciê¿arów im. Stefana Polaczuka” w Terespolu (foto: Artur Skulimowski)

Wys³any przez autor dnia @19-11-2017 o godz. 17:51:26 @ (66 ods³on)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Niemiec

CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ NA II MIEJSCU W… „ODERPOKAL 2017”
Z Niemiec
Wczoraj, 18.11.br we Frankfurcie nad Odr± (GER) odby³ siê tradycyjny „International Oderpokal 2017”, w których wyst±pi³o 14 kobiet i 43 mê¿czyzn z Danii, Hiszpanii Litwy, Niemiec i… Polski. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Annika PILZ (02, TB 03 Roding/GER; 50,1) – 131 (60+71) – 200,9 pkt. i Dennis HANSCH (02, TSV BW Schwedt/GER; 61,7) – 183 (80+103) – 261,5 pkt. w grupie m³odzików U15, Lea MATTIG (01, ASK Frankfurt/GER; 57,9) – 135 (63+72) – 186,7 pkt. i Roberto GUTU (00, SSV Samswegen/GER; 70,9) – 295 (132+163) – 385,8 pkt. w grupie juniorów U17 oraz Eliza WCIS£AK (97, CWZS Zawisza Bydgoszcz/POL; 76,9) – 178 (83+95) – 209,5 pkt. i Jon Luke MAU (98, TSV BW Schwedt/GER; 63,9) – 265 (118+147) – 369,9 pkt. w¶ród juniorów U20. Z naszych zawodników udanie zaprezentowa³ siê równie¿ Piotr WO£OSZYK (00; 76,0) – 258 (118+140) – 324,3 pkt., który by³ II w¶ród juniorów U17. Klasyfikacjê zespo³ow± wygra³a ekipa TSV BW Schwedt (GER) – 494,4 pkt. przed CWZS Zawisza Bydgoszcz (POL) – 432,0 pkt. i Dani± – 396,0 pkt. Wyniki nades³a³ Piotr Wysocki, dziêkujemy > WYNIKI (pdf)Ekipa CWZS Zawisza Bydgoszcz podczas „International Oderpokal 2017

Wys³any przez autor dnia @19-11-2017 o godz. 10:25:48 @ (42 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Niemiec | Wynik: 0)

Z Kolumbii

XVIII IGRZYSKA BOLIWARYJSKIE – DZIEÑ I
Z Kolumbii
Wczoraj, 18.11.br w Santa Marta (COL) rozpocz±³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów, rozgrywany w ramach „XVIII Igrzysk Boliwaryjskich”. W I dniu zawodów medale wywalczyli, w 48 kg K: Ana Iris SEGURA (91, COL) – 180 (80+100) – 285,3 pkt., Angelica Mercedes CAMPOVERDE Almeida (96, ECU) – 165 (73+92) i Elizabeth Carlina CAMACHO Pena (97, VEN) – 161 (74+87), 56 kg M: Carlos Andres BERNA Gonzalez (90, COL) – 260 (113+147) – 398,2 pkt., Marcos Antonio ROJAS Concha (95, PER) – 240 (106+134) i Rafael Patricio FERRUZOLA Alava (97, ECU) – 235 (102+133) oraz w 62 kg M: Francisco Antonio MOSQUERA (92, COL) – 301 (131+170) – 428,7 pkt., Cristhian David ZURITA Vallejo (98, VEN) – 275 (125+150) – 391,7 pkt. i Jesus Antonio LOPEZ Sanchez (84, VEN) – 268 (117+151). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzenie objê³a KOLUMBIA (3-0-0) przed Wenezuel± (0-1-2), Ekwadorem (0-1-1) i Peru (0-1-0) > WYNIKI Francisco Antonio MOSQUERA (92, COL) - najlepszy zawodnik I dnia turnieju
podnoszenia ciê¿arów „XVIII Igrzysk Boliwaryjskich” w Santa Marta (COL)
podczas najlepszej próby rwania na 131 kg !

Wys³any przez autor dnia @19-11-2017 o godz. 10:21:44 @ (85 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 3606 bajtów wiêcej | Z Kolumbii | Wynik: 0)

Z Kraju

XVII TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA POLIC !
Z Kraju
Dzisiaj w Policach odby³ siê „XVII Turniej o Puchar Burmistrza Polic”, w którym wziê³o udzia³ 15 dziewcz±t i 13 ch³opców z klubów Zachodniopomorskiego i Lubuskiego OZPC. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Noela SYJUD (03; 49,9) – 97 (43+54) – 149,2 pkt. w grupie juniorek U15 i Marta KO¯UCHOWSKA (00, obie – AKS My¶libórz; 61,2) – 150 (65+85) – 200,1 pkt. w U17 oraz Jakub OR£OWSKI (02; 61,9) – 182 (82+100) – 259,5 pkt. w U15 i B³a¿ej MAÑKOWSKI (01, oboje – UKS Zielona Góra; 65,9) – 177 (80+97) – 242,1 pkt. w U17. Wyniki nades³a³ Artur Roczniewski, dziêkujemy > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @18-11-2017 o godz. 19:08:57 @ (17 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju

XIII MEMORIA£ RYSZARDA RYSZTOWSKIEGO !
Z Kraju
Dzisiaj w Bartoszycach odby³ siê „XIII Memoria³ im. Ryszarda Rysztowskiego”, w którym wziê³o udzia³ 15 mê¿czyzn z 4 klubów Warmiñsko-Mazurskiego OZPC. Podczas zawodów, indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Dominik RAJKOWSKI (99; 89,2) – 250 (115+135) – 290,3 pkt. i Rafa³ KACZYÑSKI (98, obaj – LUKS Meyer Elbl±g; 68,8) – 210 (90+120) – 279,6 pkt. Klasyfikacjê zespo³ow± wygra³ LUKS Meyer Elbl±g – 846,3 pkt. przed TS Nida Nidzica – 722,2 pkt. i MLKS Si³a Bartoszyce – 689,8 pkt. Wyniki nades³a³ Aleksander Ogrodnik, dziêkujemy > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @18-11-2017 o godz. 19:05:13 @ (15 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Czech

MISTRZOSTWA CZECH KOBIET I MʯCZYZN !
Z Czech
W dn. 11-12.11.br w Pradze (JPN) rozegrano „Mistrzostwa Czech Kobiet i Mê¿czyzn”, w których wyst±pi³o ogó³em 45 kobiet i 26 mê¿czyzn. Podczas zawodów pad³o 10 rekordów Czech (3 seniorów*, 1 juniorów U20** i 6 U17***) a najlepsze wyniki uzyskali: Simona HERTLOVA (93, TAK Hellas Brno; 68,3) – 182 (82+100) – 227,6 pkt. i Eliska PUDIVITROVA (94, TJ Bohemians Praha; 69,2) – 180 (83+97) – 223,5 pkt. oraz Jiri ORSAG (89, TJ Sokol Karolinka; 130,8) – 435* (190+245*) – 447,4 pkt., Petr PETROV (89; 71,4) – 295 (134+161) – 384,2 pkt., Jiri GASIOR (91, obaj – SKV Bonatrans Bohumin; 103,8) – 348 (153+195) – 380,8 pkt., Andrej BERAN (88, CC Barbell Club Praha; 84,9) – 308 (138+170) – 365,9 pkt. i Frantisek POLAK (01, SKVOZ Horni Sucha; 56,0) – 226***, 222*** (102*+124***) – 346,1 pkt. > WYNIKI, SINCLAIR (pdf)


Simona HERTLOVA (93, TAK Hellas Brno) by³a najlepsz± zawodniczk± mistrzostw,
na zdjêciu w najlepszej próbie podrzutu na 100 kg !


Z dobrej strony pokaza³ siê te¿ 16-letni Frantisek POLAK (01, SKVOZ Horni Sucha), który
w kategorii wagowej do 56 kg a¿ 7-krotnie poprawia³ rekordy Czech seniorów,
juniorów U20 i U17. Na zdjêciu w najlepszej próbie podrzutu na 124*** kg !


Ozdob± zawodów by³y niew±tpliwie 2 rekordy Czech seniorów, jakie w +105 kg
ustanowi³ Jiri ORSAG (89, TJ Sokol Karolinka) – 435* (190+245*) – 447,4 pkt.
Na zdjêciu w rekordowej próbie podrzutu na 245* kg !

Wys³any przez autor dnia @18-11-2017 o godz. 18:09:36 @ (29 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Czech | Wynik: 0)

Z Turcji

NAIM SULEYMANOGLOU NIE ¯YJE !
Z Turcji
Naim Suleymanoglu (1967-2017), który trzy razy by³ mistrzem olimpijskim, chorowa³ na marsko¶æ w±troby. Niedawno przeszed³ przeszczep w±troby, ale nied³ugo potem dosz³o do wylewu krwi do mózgu. Problemy zdrowotne trwa³y ju¿ od d³u¿szego czasu. Naim chorowa³ na marsko¶æ w±troby. We wrze¶niu jego stan zdrowia siê pogorszy³ i trafi³ na oddzia³ intensywnej terapii. Lekarze nie mieli dla niego dobrych wiadomo¶ci. Potrzebny by³ przeszczep w±troby, aby s³ynny sportowiec mia³ szansê na prze¿ycie. Na pocz±tku pa¼dziernika br tureckie media przekaza³y ¶wietn± wiadomo¶æ, ¿e znalaz³ siê dawca organu. Na taki gest zdecydowa³ siê jeden z krewnych Suleymanoglu. Sam przeszczep przebieg³ bez komplikacji, a pierwsze prognozy by³y bardzo dobre. Pozosta³o jeszcze trochê poczekaæ, aby mieæ pewno¶æ, ¿e organizm nie odrzuci³ nowego organu.

Od zabiegu minê³o kilka tygodni, a ¶wiatowe media obieg³a tragiczna informacja. S³ynny sztangista zmar³ dzisiaj w wieku 50 lat. Okazuje siê, ¿e niedawno dosz³o do wylewu krwi do mózgu. 11 listopada lekarze przeprowadzili operacjê, ale niestety po kilku dniach okaza³o siê, ¿e nie bêdzie szczê¶liwego zakoñczenia. ¦wiat straci³ wybitnego sportowca. Suleymanoglu nazywany by³ „kieszonkowym Herkulesem” i s³yn±³ z podnoszenia wielkich ciê¿arów. Urodzi³ siê w Bu³garii, a po dwóch z³otych medalach mistrzostw ¶wiata zacz±³ reprezentowaæ Turcjê. W nowych barwach jeszcze piêæ razy by³ najlepszy sztangist± ¶wiata w wadze piórkowej. Najwiêksze sukcesy to trzy z³ote medale igrzysk olimpijskich. Zdobywa³ je w Seulu, Barcelonie oraz Atlancie. W 2001 roku otrzyma³ Order Olimpijski, który jest najwy¿szym odznaczeniem MKOl (Robert Czykiel, Sportowe Fakty, 18.11.br, 15:14)


Naim Suleymanoglou nie ¿yje...

Wys³any przez autor dnia @18-11-2017 o godz. 17:26:55 @ (55 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Turcji | Wynik: 0)

IWF informuje

KOLEJNE PRZYPADKI DOPINGU W CIʯARACH !
IWF informuje
Witryna ¦wiatowej Federacji Podnoszenia Ciê¿arów (IWF) ujawni³a 2 nowe przy- padki niedozwolonego wspomagania. Pierwszy z nich dotyczy Iuniarry SI- PAIA (93, SAM), srebrnej medalistki tegorocznych „Mistrzostw Commonwealthu” z Gold Coast (AUS) i br±zowej medalistki „V Azjatyckich Igrzysk Sportów Halowych” z Ashgabat (TKM) w +90 kg, drugi – Ruslana ALBEGOVA (88, RUS), mistrza Rosji z Che- boksar i IV zawodnika „Mistrzostw Europy Seniorów” ze Splitu (CRO) w +105 kg. W orga- nizmie zawodniczki z Samoa Zachodniego, kontrola antydopingowa wykaza³a obecno¶æ „triamcinolone acetonide” z grupy S9 – glikokortykoidów. Przypadek Rosjanina jest du¿o bardziej skomplikowany i wskazuje naruszenie art. 2.2 przepisów antydopingowych… „u¿y- cie lub próba u¿ycia przez sportowca substancji zabronionej lub metody zabronionej…”. Chodzi tutaj prawdopodobnie o pozytywny przypadek dopingu („oxandrolone” z grupy sterydów anabolicznych), oznaczony w s³ynnym raporcie Mc Larena kodem „A0018”, do- tycz±cy stwierdzenia niedozwolonego wspomagania tu¿ przed „Letni± Uniwersjad±” w Kaza- niu (RUS), gdzie Albegov wywalczy³ z³oty medal. Do czasu og³oszenia stosownych decyzji o ewentualnej dyskwalifikacji przez IWF, oboje zawodników zosta³o zawieszonych…

Wys³any przez autor dnia @16-11-2017 o godz. 18:16:23 @ (195 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | IWF informuje | Wynik: 0)

IWF informuje

PODNOSZENIE CIʯARÓW W OBLICZU DU¯EJ REFORMY !
IWF informuje
W dn. 11-13.11.br w Lozannie (SUI) obradowa³a Komisja Sportu ¦wiatowej Fede- racji Podnoszenia Ciê¿arów (IWF), która zaleci³a przeprowadzenie szeregu reform, jakie w najbli¿szym czasie obejm± podnoszenie ciê¿arów. Istotnym zmianom ma tak¿e ulec system kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio (2020). Przede wszystkim system ten bêdzie „indywidualny” (dotychczas dru¿ynowy), zos- tanie skrócony do 18 miesiêcy i w tym czasie maja siê te¿ odbyæ dwa turnieje mistrzostw ¶wiata. Rozwi±zanie to ma zapewniæ regularne poddawanie siê kontroli anty- dopingowej w okresie kwalifikacji. Turniej olimpijski zostanie przeprowadzony w 7 kategoriach kobiecych i mêskich, w których bêdzie mog³o rywalizowaæ max. po 14 zawodniczek/-ków. Co wiêcej, jedn± narodow± federacjê bêd± mog³y repre- zentowaæ max. 4 kobiety i 4 mê¿czyzn, ka¿de z nich w innej kategorii wagowej. Komisja Sportu IWF nakaza³a równie¿ dokonanie przegl±du „starych” kategorii wagowych i zarekomendowanie Komitetowi Technicznemu IWF ustanowienia „nowych”. Zmianie ma tak¿e ulec przebieg samych zawodów, po reformie maj± siê one odbywaæ w nowej formule oraz byæ bardziej atrakcyjne zarówno dla zawodników, jak i publiczno¶ci. Wszystkie te propozycje zostan± przedstawione Zarz±dowi IWF, który bêdzie obradowa³ w dn. 25-26.11.br  podczas najbli¿szych „Mistrzostw ¦wiata Seniorów” w Anaheim (USA).

Wys³any przez autor dnia @16-11-2017 o godz. 18:10:12 @ (127 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | IWF informuje | Wynik: 0)

Z Japonii

TURNIEJ PRZYJA¬NI JAPOÑSKO-KOREAÑSKIEJ !
Z Japonii
W dn. 11-12.11.br w Shibetsu (JPN) odby³ siê tradycyjny „Turniej Przyja¼ni”, w którym wziê³y udzia³  24 kobiety i 24 mê¿czyzn z Japonii i Korei P³d. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: SEO Jeongmi (91, KOR; 56,98) – 188 (86+ 102) – 262,8 pkt. i Miku ISHII (98, JPN; 67,98) – 202 (89+113) – 253,3 pkt. oraz PARK Minho (96, KOR; 80,20) – 327 (147+180) – 399,5 pkt. i LEE Changho (89, KOR; 97,76) – 350 (155+195) – 391,1 pkt. > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @16-11-2017 o godz. 18:06:15 @ (79 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Japonii | Wynik: 0)

Z Kolumbii

MISTRZOSTWA PANAMERYKAÑSKIE JUNIORÓW U17 !
Z Kolumbii
W dn. 30.10-03.11.br w Palmira (COL) rozegrane zosta³y „Mistrzostwa Pana- merykañskie Juniorek i Juniorów do lat 17”, w których wyst±pi³o ogó³em 46 dziewcz±t i 48 ch³opców z 12 pañstw. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzys- kali: Yenny SINISTERRA (01, COL; 53,0) – 180 (80+100) – 264,7 pkt., Angie PALA- CIOS (00, ECU; 69,0) – 210 (95+115) – 261,2 pkt. i Taylor BABB (01, USA; 63,0) – 190 (86+104) – 249,0 pkt. oraz Jose OSORIO (00, COL; 69,0) – 280 (125+155) – 372,2 pkt., Jairo GARCIA (00, COL; 55,9) – 240 (110+130) – 368,5 pkt. i Stiven VILLAR (01, COL; 56,0) – 240 (109+141) – 367,5 pkt. Klasyfikacje medalow± za dwubój (DZ+CH razem) wygra³a KOLUMBIA (9-4-2) przed Ekwadorem (3-1-6), USA (2-5-2), Peru (1-2-3), Hon- durasem (1-0-0), Dominikan± (0-2-0), Gwatemal± i Kanad± (0-1-0), Panam± (0-0-2) i Brazyli± (0-0-1). Klasyfikacjê punktow± dziewcz±t wygra³a KOLUMBIA – 628 pkt. (8) przed USA – 583 pkt. (8) i Peru – 535 pkt. (8), ch³opców: KOLUMBIA – 635 pkt. (8) przed Ekwadorem – 575 pkt. (8) i Peru – 529 pkt. (8) > WYNIKI (pdf)

Wys³any przez autor dnia @16-11-2017 o godz. 18:00:10 @ (79 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kolumbii | Wynik: 0)

Z Korei

98 FESTIWAL SPORTU W KOREI PO£UDNIOWEJ !
Z Korei
W dn. 21-25.10.br w Chungbuk (KOR) odby³ siê turniej podnoszenia ciê¿a- rów, jaki zosta³ rozegrany by³ w ramach „98 Festiwalu Sportu Korei Po³ud- niowej”, w którym wyst±pi³y ogó³em 143 kobiety i 179 mê¿czyzn. Podczas za- wodów pad³ 1 rekord Korei P³d. juniorów U20 (*) i 4 U17 (**) a najlepsze wyniki uzys- kali: LEE Seonmi (00) – 266** (118**+148) – 275,2 pkt. w +75 kg K i HWANG Sang- yoon (00) – 358** (165**+193) – 406,6 pkt. w 94 kg M w¶ród juniorów U20, YOON Jinhee (86) – 202 (93+109) – 297,2 pkt. w 53 kg, KANG Yoonhee (92) – 243 (107+136) – 289,5 pkt. w 75 kg, SON Younghee (93) – 276 (118+158) – 286,7 pkt. w +75 kg, SEO Jeongmi (91) – 206 (94+112) – 285,8 pkt. w 58 kg, IM Jihye (85) – 228 (103+125) – 283,7 pkt. w 69 kg, KIM Sohwa (92) – 205 (91+114) – 283,2 pkt. w 58 kg, MUN Yura (90) – 227 (100+127) – 282,6 pkt. i KIM Suhyeon (95) – 227 (98+129) – 282,3 pkt. w 69 kg, YO Yumi (92) – 191 (86+105) – 280,8 pkt. w 53 kg, LEE Huisol (89) – 275 (119+156) – 280,8 pkt. w +75 kg, PARK Dahui (94) – 214 (98+116) – 280,5 pkt. w 63 kg i HWANG Pureum (87) – 235 (105+130) – 280,0 pkt. w 75 kg w¶ród seniorek oraz KIM Woojae (91) – 350 (158+192) – 436,9 pkt. w 77 kg, WON Jeongsik (90) – 327 (147+180) – 434,8 pkt. w 69 kg, KIM Kwanghun (82) – 345 (150+195) – 430,7 pkt. w 77 kg, JIN Yoonseong (95) – 395 (182+ 213) – 430,6 pkt. w 105 kg, YU Dongju (93) – 361 (164+197) – 428,6 pkt. w 85 kg, KIM Cheolmin (86) – 393 (172+221) – 428,4 pkt. w 105 kg, JEON Hyeonseop (85) – 377 (168+209) – 428,2 pkt. w 94 kg, JEONG Kisam (87) – 392 (181+211) – 427,3 pkt. w 105 kg, JANG Yeonhak (97) – 359 (163+196) – 426,2 pkt. w 85 kg, LEE Changho (89) – 374 (166+208) – 424,8 pkt. w 94 kg, KIM Seongmin (97) – 339 (151+188) – 423,2 pkt. w 77 kg, HAN Myeongmok (91) – 296 (138+158) – 421,6 pkt. w 62 kg i LEE Sankyeon (95) – 317 (146+171) – 421,4 pkt. w 69 kg w¶ród seniorów > WYNIKI  

Wys³any przez autor dnia @14-11-2017 o godz. 19:10:59 @ (134 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 12533 bajtów wiêcej | Z Korei | Wynik: 0)

Z Turcji

KLUBOWE MISTRZOSTWA TURCJI SENIORÓW !
Z Turcji
W dn. 09-12.11.br w Adana (TUR) odby³y siê „Klubowe Mistrzostwa Turcji Se- niorów”, w których wyst±pi³o ogó³em 107 kobiet i 176 mê¿czyzn. Podczas zawo- dów najlepsze wyniki uzyskali: Saziye ERDOGAN (92, Ankara; 47,9) – 160 (71+ 89) – 254,0 pkt., Duygu AYNACI (96, Gaziantep; 68,35) – 195 (85+110) – 243,8 pkt., Ay- segul COBAN Basol (92, Istanbul; 54,85) – 169 (71+98) – 242,5 pkt., Ayse DOGAN (00, Istanbul; 48,0) – 152 (70+82) – 240,9 pkt. i Aysegul CAKIN (99, Ankara; 61,45) – 181 (81+100) – 240,9 pkt. w¶ród pañ oraz Ferdi HARDAL (96, Ankara; 61,9) – 275 (125+150) – 392,1 pkt., Muhammed Furkan ÖZBEK (01, Ankara; 69,0) – 295 (130+165) – 392,1 pkt. i Celil ERDOGDU (97, Ankara; 74,2) – 306 (135+171) – 389,8 pkt. w¶ród panów > WYNIKI  


Wys³any przez autor dnia @13-11-2017 o godz. 17:56:46 @ (73 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | 4455 bajtów wiêcej | Z Turcji | Wynik: 0)

Z Niemiec

III RUNDA NIEMIECKIEJ „BUNDESLIGI” !
Z Niemiec
Wczoraj, dn. 11.11.br rozegrano III rundê rozgrywek niemieckiejBundes- ligi”. gdzie na 13 pomostach rozegrano 7 spotkañ – I i 6 – II  ligi. W najciekaw- szych pojedynkach KSV Durlach uleg³ TB 03 Roding (gr. A) 731,6 : 732,0 pkt., natomiast AC Meißen uleg³ SSV Samswegen (tym razem bez Damiana Wi¶niewskiego) 594,1 : 784,4 pkt. (gr. B). Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Beata JUNG (94, KSV Lorrach/HUN; 68,6) – 206 (97+109) – 257,0 pkt., Nina SCHROTH (91, AC Mutterstadt; 78,4) – 211 (97+114) – 246,2 pkt., Patricia RIEGER (85, Berliner TSC; 73,2) – 200 (95+ 105) – 241,2 pkt., Lise Marie SCHWEIZER (95, AC Germania St. Ilgen; 62,5) – 178 (80+98) – 234,4 pkt. i Tamara VOIT (94, TB 03 Roding; 62,3) – 167 (78+89) – 220,4 pkt. w¶ród pañ oraz Vasil GOSPODINOV (93, AC Germania St. Ilgen/BUL; 105,2) – 395 (182+213) – 430,3 pkt., Kamil KUCERA (85, SC Pforzheim/CZE; 143,3) – 405 (180+225) – 410,5 pkt., Nico MÜLLER (93, SV Germania Obrigheim; 78,1) – 323 (148+175) – 400,1 pkt., Robby BEHM (86, AC Germania St. Ilgen; 104,5) – 366 (158+208) – 399,6 pkt., Michael MÜLLER (87, SSV Samswegen; 86,3) – 337 (147+190) – 397,3 pkt., Amar MUSIC (87, AC Mutter- stadt/CRO; 86,4) – 337 (150+187) – 397,1 pkt., Georgi SHIKOV (93, AC Germania St. Ilgen/BUL; 99,1) – 355 (165+190) – 395,0 pkt., Bernardin Kingue MATAM (90, KSV Durlach/ FRA; 72,5) – 305 (135+170) – 393,7 pkt., Robert JOACHIM (87, SSV Samswegen; 71,0) – 301 (133+168) – 393,3 pkt., Philipp FORSTER (94, AC Mutterstadt/AUT; 105,9) – 359 (158+ 201) – 390,2 pkt., Simon BRANDHUBER (91, TB 03 Roding; 70,5) – 295 (135+160) – 387,1 pkt., Redon MANUSHI (90, KSV Durlach/FRA; 92,3) – 335 (160+175) – 383,4 pkt., Robert OSWALD (88, TSV Schwedt; 91,9) – 333 (145+188) – 381,8 pkt., Aleksandar DIMITROV (89, TSV Heinsheim/BUL; 78,4) – 305 (140+165) – 377,1 pkt., Philip MUMMHARDT (95, Berliner TSC; 117,9) – 353 (153+200) – 371,7 pkt. i... Piotr PONIEDZIA£EK (95, Berliner TSC/POL; 69,3) – 270 (120+150) – 358,0 pkt. w¶ród panów. Po III rundach rozgrywek na prowadzeniu… AC Mutterstadt (7:2) i AV Speyer 03 (6:0) w gr. „A” oraz Berliner TSC (9:0) i SSV Samswegen (6:0) w gr. „B” I ligi oraz II zespó³ AV Speyer 03 (12:3) i KSV Grünstadt (9:0)  w gr. A oraz KSV Regensburg (12:0) i SV90 Grafenroda (9:3) w gr. B II ligi „Bundesligi”. Kolejna runda rozgrywek odbêdzie siê w dn. 09.12 i 16.12.br.Ekipa SSV Samswegen po zwyciêskim pojedynku z AC Meißen !

Wys³any przez autor dnia @12-11-2017 o godz. 16:04:48 @ (73 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Niemiec | Wynik: 0)

Z Kraju

VII PUCHAR WÓJTA GMINY KURZÊTNIK & VIII MISTRZOSTWA LZS !
Z Kraju
Wczoraj w Kurzêtniku, odby³ siê „VII Turniej o Puchar Wójta Gminy Kurzêt- nik”, po³±czony z „VIII Mistrzostwami LZS Województwa Mazursko-War- miñskiego”, w których to imprezach wyst±pi³y ogó³em 3 kobiety i 20 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Weronika ZIELIÑSKA (99, Nida Nidzica; 65,7) – 146 (63+83) – 186,7 pkt. i Wiktoria KULIK (01, Meyer Elbl±g; 60,8) – 115 (55+60) – 154,1 pkt. oraz Andrzej SZPARA (99, Nida Nidzica; 80,4) – 280 (125+155) – 341,7 pkt. i Dominik RAJKOWSKI (99, Meyer Elbl±g; 88,5) – 292 (126+166) – 340,3 pkt. Klasyfikacjê zespo³ow± „Pucharu Wójta” wygra³a ekipa LUKS Meyer Elbl±g – 896,3 pkt. przed TS Nida Nidzica – 866,1 pkt., LUKS TKKF Kurzêtnik – 654,2 pkt. i MLKS Si³a Bar- toszyce – 612,2 pkt. Wyniki nades³a³ Aleksander Ogrodnik, dziêkujemy > WYNIKI: Puchar Wójta, Mistrzostwa LZS (pdf)

Wys³any przez autor dnia @12-11-2017 o godz. 09:19:51 @ (69 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju

TURNIEJ NIEPODLEG£O¦CI W CHORZOWIE !
Z Kraju
Wczoraj w Chorzowie, odby³ siê tradycyjny „Turniej Niepodleg³o¶ci”, w którym wziê³o udzia³ 8 kobiet i 21 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Justyna ZAWADA (93, AJD Czêstochowa; 50,0) – 140 (61+79) – 215,0 pkt. i Agata ZBRO¯EK (93, MOSiR £aziska; 64,0) – 158 (73+85) – 205,1 pkt. oraz Szy- mon ROTNICKI (96; 72,0) – 272 (125+147) – 352,5 pkt. i £ukasz MRUK (96, obaj – AJD Czêstochowa; 81,0) – 280 (125+155) – 340,4 pkt. Wyniki nades³a³ £ukasz Pali¶wiat, dziêkujemy > WYNIKI (jpg)

Wys³any przez autor dnia @12-11-2017 o godz. 09:15:32 @ (65 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Kraju

TURNIEJ Z OKAZJI 45-LECIA KPC GÓRNIK POLKOWICE !
Z Kraju
Wczoraj w Polkowicach, odby³ siê turniej podnoszenia ciê¿arów z okazji „45-lecia KPC Górnik”, w którym wziê³o udzia³ 15 kobiet i 18 mê¿czyzn. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Katarzyna KRASKA (93, KS Budowlani Opole; 58,0) – 108 kg – 149,2 pkt. i Kinga KACZMAREK (97, MAKS Tytan O³awa; 83,8) – 113 kg – 128,1 pkt. oraz Mateusz KASINA (93; 96,9) – 172 kg – 193,0 pkt. i Jakub MICHALSKI (99, obaj – KPC Górnik Polkowice; 94,9) – 166 kg – 187,8 pkt. Wyniki nades³a³... Jacek Góralski, dziêkujemy > WYNIKI, HISTORIA KLUBU (pdf)

Wys³any przez autor dnia @12-11-2017 o godz. 09:12:37 @ (62 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Serbii

X MEMORIA£ VLADANA MIHAJLOVICIA !
Z Serbii
W dn. 04.11.br w Indija (SRB) rozegrano X edycjê „Memoria³u Vladana Mihaj- lovicia”, znanego dzia³acza w dawnej Jugos³awii i Serbii oraz prekursora sta- tystyki podnoszenia ciê¿arów. Podczas zawodów, w których wyst±pi³o ogó³em 11 kobiet i 16 mê¿czyzn z 8 pañstw najlepsze wyniki uzyskali: Yazmin Zammit STEVENS (93, MLT; 68,5) – 178*, 175* (79*+99*) – 225,9 pkt., która 4-krotnie bi³a rekordy Malty seniorek, Marina OHMAN (89, ISR; 64,4) – 171 (80+91) – 224,0 pkt. i Nastasja STESL (91, SLO; 57.7) – 158 (71+87) – 223,4 pkt. oraz Nenad KUZIÆ (91, SRB; 107,1) – 360 (158+ 202) – 390,8 pkt., Stevan VLADISAVLJEV (99, SRB; 60,8) – 245 (108+137*) – 359,4 pkt. z nowym rekordem Serbii seniorów w podrzucie 62 kg i Vilmos Marcell BOJTI (96, HUN; 74,7) – 268 (118+150) – 343,4 pkt. > WYNIKI: kobiety, mê¿czy¼ni (pdf)


Najlepszy zawodnik  „Memoria³u Vladana Mihajlovicia” - Nenad KUZIÆ (91, SRB)
w udanej próbie podrzutu na 192 kg !


Dekoracja najlepszych zawodniczek (powy¿ej) i zawodników (poni¿ej)

(foto: dizanje.rs)

Wys³any przez autor dnia @10-11-2017 o godz. 19:40:45 @ (48 ods³on)
(Czytaj wiêcej... | Z Serbii | Wynik: 0)
Marek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: [email protected]
£ukasz Pali¶wiat tel: 608 472 689 e-mail: [email protected]


Administracja

Tworzenie strony: 0.06 sekund :: Zapytania do SQL: 190