مجله ادبی ناقه در راستای گسترش فرهنگ و ادب کشورمان راه اندازی شده است.بدیهی است برای تحقق این مهم،نیازمند راهنمایی و همکاری فرهیختگان ادب ایران هستیم. مدیریت مجله ادبی ناقه + مشاهده کامل