Serwis dur-moll.pl jest otwartym projektem edukacyjnym. Ma na celu wspieranie zainteresowañ i uzdolnieñ muzycznych dzieci i m³odzie¿y.
Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkó³ muzycznych. Wiêcej
 
  10 pa¼dziernika 2018 liczba ods³on naszej strony przekroczy³a 2 miliony
 
 
 
 
Zapamiêtaj:
Czy d¼wiêki mog± byæ kolorowe?
  Poznaj darmowy edytor nut MuseScore
  S³owniczek muzycznych okre¶leñ wykonawczych
   
Pomoce dydaktyczne dla uczniów
   
  Dla najm³odszych:
 
dur-moll.pl jest na Facebooku
  Poznajemy instrumenty muzycze
  Nuta - d¼wiêk - klawisz
  Jaka to nuta?
  Æwiczenia s³uchowe:
Kszta³cenie s³uchu on-line bez op³at i logowania.
Æwicz samodzielnie w domu, poprawiaj swoje wyniki.
Sprawd¼ - jakie to ³atwe!
 
   

Mo¿na dowolnie wybieraæ odpowiedni dla u¿ytkownika zakres æwiczeñ np:
• wszystkie interwa³y czy trójd¼wiêki lub tylko te, które s± aktualnie potrzebne,
• tonacje do 7 znaków lub dla pocz±tkuj±cych - do 2 lub 3 znaków itd.

 
   

Wybranie jednego lub dwóch interwa³ów sprawiaj±cych najwiêcej problemów - pozwala oswajaæ siê z ich brzmieniem:
• w ró¿nych rejestrach z zakresu 2 oktaw,
• na kilku instrumentach ró¿ni±cych siê barw± d¼wiêku,
• w ró¿nych konfiguracjach - melodycznie, harmonicznie, w górê lub w dó³.

 
   

Trójd¼wiêki s± w dwóch wersjach:
• ³atwiejsza - majorowy, minorowy, zwiêkszony i zmniejszony - w postaci zasadniczej,
• rozszerzona - w postaci zasadniczej i z przewrotami.
Tu tak¿e mo¿na os³uchiwaæ siê z wybranymi lub u¿ywaæ wszystkich.

 
   
Interwa³y na piêciolinii, to wersja dla pocz±tkuj±cych - ma³e, czyste i wielkie.  
   
  Interwa³y - d¼wiêk fortepianu
  Interwa³y - d¼wiêk gitary
  Interwa³y - d¼wiêk fletu
  Interwa³y - d¼wiêk tr±bki
  Trójd¼wiêki w postaci zasadniczej
  Trójd¼wiêki z przewrotami
  Dominanty septymowe z przewrotami
  Æwiczenia z wiedzy teoretycznej:
  Jaka to tonacja?
  Interwa³y na piêciolinii
  Masz uwagi, propozycje, pytania - napisz: Formularz kontaktowy - odpowied¼ otrzymasz mailem.
Programy do pisania nut  
  Darmowy edytor nut MuseScore:  
Instrukcja obs³ugi programu MuseScore  
     
  Zobacz tak¿e:  
  Musescore - w wersji portable - na pendrive, do uruchomienia na ka¿dym komputerze, nie wymaga instalacji  
  Finale Notepad 2012 - darmowa, uproszczona wersja Finale  
  Noteflight - darmowy edytor nutowy on-line  
  Forte 3 Free - edytor nutowy - darmowy w wersji podstawowej  
  Crescendo - bardzo prosty, darmowy edytor nutowy  
     
Strony z nutami  
     
  Petrucci Music Library  
  ScorSer  
  Free-scores  
  Mutopia Project  
  Icking-music-archive  
     
Artyku³y  
     
  Gra a vista na fortepianie  
  Jakie kupiæ pianino - tradycyjne czy cyfrowe?  
     
  Kontakt  
     
 
Formularz kontaktowy